reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/164/10 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 kwietnia 2010r.

o określeniu rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach

Na podstawie art. 42, ust. 7, pkt. 2 i 3 oraz art. 42a, ust. 1 w związku z art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r., Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej i zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i zespole szkół obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej: od 3 do 4 oddziałów

6

od 5 do 6 oddziałów

8

od 7 do 8 oddziałów

10

od 9 do 16 oddziałów

13

17 i więcej oddziałów

15

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej do 16 oddziałów

9

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 17 i więcej oddziałów

11

Kierownik świetlicy szkolnej (zespołu szkół)

10

§ 3. 1. Nauczycielom realizującym etat łączny, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Uzyskany wymiar o którym mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że do 0,49 pomija się, a co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.

3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

4. Godziny ponadwymiarowe, wynikające z ust. 1 wypłaca się tak jak za pensum przeważające.

5. Godziny ponadwymiarowe, wynikające z innych przyczyn niż określone w ust. 1 są rozliczane zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć oraz posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami.

§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga wynosi 20 godzin.

§ 5. W szkołach do 12 oddziałów w zależności od ilości uczniów, przyjmuje się następujący przelicznik godzinowy, na 10 uczniów przypada 1 godzina biblioteczna.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/186/02 Rady Gminy Jaświły z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, tworzenia stanowiska bibliotekarza, obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela pedagoga oraz łączonych etatów oraz uchwała Nr XVI/77/08 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 sierpnia 2008r. o określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama