Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r. według, którego:
1. Plan dochodów po dokonanych zmianach 34.311.549,00 zł
2. Wykonanie 32.639.563,46 zł
3. Plan wydatków po dokonanych zmianach 40.413.648,00 zł
4. Wykonanie 38.937.259,23 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 8 niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki za 2009r.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki za 2009r.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych za 2009r.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wykonane przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych za 2009r.
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2009r.
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Zrealizowane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i Przedszkola w 2009r.
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.
Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr Nr 14/10
Burmistrza Moniek
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik8.doc

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009r.
Zastępca Burmistrza Moniek

Joanna Kulikowska
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe