Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/200/10 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 89.492 zł, zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 17.830 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę - 316.577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem - 17.188.492 zł;
2) Wydatki ogółem - 18.922.644 zł;
3) Deficyt budżetu w kwocie - 1.734.152 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:kredytu w kwocie - 1.734.152 zł;
4) Na spłatę rat zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, zaciąga się kredyt w kwocie 126.890 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXVII/185/09 z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. - w kwocie 1.734.152 zł,
3) 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na prefinansowanie - w kwocie 126.890 zł
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Moczydłowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/200/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Dochody i Wydatki
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/200/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/200/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia dokonanych zmian
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIX/200/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIX/200/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik5.doc

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIX/200/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik6.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIX/200/10
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe