Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 395/2010 Wójta Gminy Sztabin

z dnia 10 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 121 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13.526.636 zł, w tym:
- dochody bieżące 12.913.898 zł
- dochody majątkowe 612.738 zł
2) wykonanie 13.517.414,76 zł, w tym:
- dochody bieżące 12.933.056,99 zł - 100,15 %
- dochody majątkowe 584.357,77 zł - 95,36 %
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.788.920 zł,w tym:
- wydatki bieżące 12.048.705 zł
- wydatki majątkowe 2.740.215 zł
4) wykonanie 14.446.090,73 zł, w tym:
- wydatki bieżące 11.813.700,81 zł - 98,04 %
- wydatki majątkowe 2.632.389,92 zł - 96,06 %
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2009 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Sztabin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

Tadeusz Drągiewicz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 395/2010
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 10 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania
dochody bieżące dochody majątkowe dochody bieżące dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 591 750 0 592 699,51 0 100,16
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000 0 22 457,42 0 89,83
0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 0 22 457,42 0 89,83
01095 Pozostała działalność 566 750 0 570 242,09 0 100,62
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000 0 5 492,08 0 274,6
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 1 0 0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 564 750 0 564 749,01 0 100
100 Górnictwo i kopalnictwo 10 000 0 1 705,80 0 17,06
10095 Pozostała działalność 10 000 0 1 705,80 0 17,06
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 0 1 705,80 0 17,06
600 Transport i łączność 62 000 538 287 61 236,75 538 287 99,87
60016 Drogi publiczne gminne 62 000 538 287 61 236,75 538 287 99,87
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000 0 1 236,75 0 61,84
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 0 60 000 0 100
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 0 538 287 0 538 287 100
700 Gospodarka mieszkaniowa 102 450 51 000 116 630,34 22 620,10 90,75
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 450 51 000 116 630,34 19 600,10 88,78
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 250 0 2 109,19 0 93,74
0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 2 500 0 0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000 0 108 962,96 0 108,96
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0 1 000 0 0 0
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0 50 000 0 19 600,10 39,2
0920 Pozostałe odsetki 200 0 2 050,94 0 1025,47
0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 007,25 0 0
70095 Pozostała działalność 0 0 0 3 020 0
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0 0 0 3 020 0
750 Administracja publiczna 92 200 0 86 615,06 0 93,94
75011 Urzędy wojewódzkie 75 500 0 75 331,50 0 99,78
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75 000 0 75 000 0 100
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500 0 331,5 0 66,3
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 700 0 11 283,56 0 67,57
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 0 3 993,19 0 39,93
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 700 0 7 290,37 0 108,81
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 559 0 7 558,99 0 100
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 902 0 902 0 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 902 0 902 0 100
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 657 0 6 656,99 0 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6657 0 6 656,99 0 100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 346 15 338 9 346 15 338 100
75412 Ochotnicze straże pożarne 9 346 15 338 9 346 15 338 100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 346 0 9 346 0 100
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 10 000 0 10 000 100
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) 0 5 338 0 5 338 100
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 472 688 0 2 485 072,30 0 100,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000 0 6 903 0 138,06
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000 0 6 903 0 138,06
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 913 333 0 884 249 0 96,82
0310 Podatek od nieruchomości 674 333 0 639 021 0 94,76
0320 Podatek rolny 2 800 0 2 818 0 100,64
0330 Podatek leśny 230 000 0 237 972 0 103,47
0340 Podatek od środków transportowych 5 000 0 4 229 0 84,58
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 0 200 0 50
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800 0 9 0 1,13
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 802 701 0 839 808,23 0 104,62
0310 Podatek od nieruchomości 270 000 0 276 825,57 0 102,53
0320 Podatek rolny 359 201 0 352 684,55 0 98,19
0330 Podatek leśny 100 000 0 97 173,81 0 97,17
0340 Podatek od środków transportowych 30 000 0 38 564 0 128,55
0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000 0 16 763 0 335,26
0430 Wpływy z opłaty targowej 500 0 80 0 16
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 0 57 109 0 190,36
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000 0 608,3 0 7,6
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 98 154 0 106 238,39 0 108,24
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000 0 25 084 0 147,55
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 81 154 0 81 154,39 0 100
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 653 500 0 647 873,68 0 99,14
010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 650 000 0 645 032 0 99,24
020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 0 2 841,68 0 81,19
758 Różne rozliczenia 7 031 781 0 7 031 793,15 0 100
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 677 561 0 3 677 561 0 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 677 561 0 3 677 561 0 100
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 188 800 0 3 188 800 0 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 188 800 0 3 188 800 0 100
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 0 1 012,15 0 101,22
0920 Pozostałe odsetki 1 000 0 1 012,15 0 101,22
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 164 420 0 164 420 0 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 164 420 0 164 420 0 100
801 Oświata i wychowanie 11 000 8 113 12 715,95 8 112,67 108,98
80101 Szkoły podstawowe 1 000 0 3 500 0 350
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 0 3 500 0 350
80195 Pozostała działalność 10 000 0 9 215,95 8 112,67 95,67
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 000 0 9 215,95 0 92,16
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 8 113 0 8 112,67 100
852 Pomoc społeczna 2 375 981 0 2 381 256,37 0 100,22
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 717 074 0 1 722 318,99 0 100,31
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 712 347 0 1 711 030,14 0 99,92
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 727 0 11 288,85 0 238,82
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 532 0 3 502,26 0 99,16
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 057 0 2 027,52 0 98,57
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 475 0 1 474,74 0 99,98
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 290 151 0 290 088,99 0 99,98
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 661 0 21 660,21 0 100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 268 490 0 268 428,78 0 99,98
85219 Ośrodki pomocy społecznej 117 463 0 117 463 0 100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 117 463 0 117 463 0 100
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 122,39 0 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 122,39 0 0
85295 Pozostała działalność 247 761 0 247 760,74 0 100
2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 143 761 0 143 760,74 0 100
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 104 000 0 104 000 0 100
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27 123 0 26 730,58 0 98,55
85395 Pozostała działalność 27 123 0 26 730,58 0 98,55
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 26 268 0 25 933,99 0 98,73
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 855 0 796,59 0 93,17
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 020 0 119 659,49 0 99,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów 120 020 0 119 659,49 0 99,7
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 120 020 0 119 659,49 0 99,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 0 36,7 0 0
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0 0 36,7 0 0
0400 Wpływy z opłaty produktowej 0 0 36,7 0 0
Razem: 12 913 898 612 738 12 933 056,99 584 357,77 99,93
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 395/2010
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 10 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie
Plan po zmianach % wykonania
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 868 500 20 000 865 626,11 20 000 99,68
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 293 750 20 000 293 749,78 20 000 100
4480 Podatek od nieruchomości 290 620 0 290 620 0 100
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 912 0 912 0 100
4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 2 218 0 2 217,78 0 99,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 20 000 0 20 000 100
01030 Izby rolnicze 10 000 0 7 127,32 0 71,27
2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym 10 000 0 7 127,32 0 71,27
01095 Pozostała działalność 564 750 0 564 749,01 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 432 0 1 431,31 0 99,95
4120 Składki na Fundusz Pracy 220 0 219,74 0 99,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 423 0 9 422,46 0 99,99
4430 Różne opłaty i składki 553 675 0 553 675,50 0 100
020 Leśnictwo 724 0 617 0 85,22
02095 Pozostała działalność 724 0 617 0 85,22
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 724 0 617 0 85,22
600 Transport i łączność 295 576 2 082 798 289 017,87 2 081 900,70 99,69
60014 Drogi publiczne powiatowe 0 222 300 0 222 300,35 100
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 222 300 0 222 300,35 100
60016 Drogi publiczne gminne 295 576 1 860 498 289 017,87 1 859 600,35 99,65
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 400 0 96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000 0 67 108,04 0 91,93
4270 Zakup usług remontowych 178 289 0 178 288,77 0 100
4300 Zakup usług pozostałych 19 332 0 18 955,56 0 98,05
4430 Różne opłaty i składki 9 695 0 9 506 0 98,05
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 662 0 662 0 100
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12098 0 12 097,50 0 100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 1 855 998 0 1 855 805,75 99,99
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500 0 3 794,60 84,32
700 Gospodarka mieszkaniowa 175 675 22 000 161 575,94 21 999,99 92,87
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 411 0 58 979,19 0 93,01
4300 Zakup usług pozostałych 28 687 0 24 255,19 0 84,55
4480 Podatek od nieruchomości 34 724 0 34 724 0 100
70095 Pozostała działalność 112 264 22 000 102 596,75 21 999,99 92,8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 634 0 633,42 0 99,91
4120 Składki na Fundusz Pracy 103 0 102,18 0 99,2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 860 10 855,74 0 99,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 114 0 39 086,93 0 99,93
4260 Zakup energii 13 000 0 13 000 0 100
4270 Zakup usług remontowych 18 553 0 12 172,48 0 65,61
4300 Zakup usług pozostałych 25 000 0 21 800,30 0 87,2
4430 Różne opłaty i składki 5 000 0 4 945,70 0 98,91
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 22 000 0 21 999,99 100
710 Działalność usługowa 17 500 0 16 894,80 0 96,54
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17 000 0 16 470 0 96,88
4300 Zakup usług pozostałych 17 000 0 16 470 0 96,88
71035 Cmentarze 500 0 424,8 0 84,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0 424,8 0 84,96
750 Administracja publiczna 1 755 916 118 757 1 737 825,58 25 959,92 94,08
75011 Urzędy wojewódzkie 144 955 0 144 769,18 0 99,87
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 449 0 106 448,83 0 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 299 0 7 298,67 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 920 0 17 919,78 0 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 797 0 2 658,01 0 95,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 245 0 1 244,91 0 99,99
4300 Zakup usług pozostałych 6 081 0 6 080,08 0 99,98
4410 Podróże służbowe krajowe 363 0 363 0 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 301 0 2 300,90 0 100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 500 0 455 0 91
75022 Rady gmin 62 346 0 57 471,04 0 92,18
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 230 0 57 356 0 92,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 0 115,04 0 99,17
75023 Urzędy gmin 1 470 188 30 500 1 457 812,76 24 788,98 98,79
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 3 840 0 3 784 0 98,54
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 056 0 950 055,54 0 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 676 0 61 675,69 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 449 0 125 448,92 0 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 998 0 21 734,32 0 94,51
4140 Wpłaty na PFRON 2 500 0 1 611,35 0 64,45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 840 0 10 840 0 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 600 0 75 515,49 0 99,89
4260 Zakup energii 15 411 0 15 410,57 0 100
4270 Zakup usług remontowych 2 585 0 2 332,20 0 90,22
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 0 2 415 0 96,6
4300 Zakup usług pozostałych 108 832 0 102 617,97 0 94,29
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 300 0 3 038,58 0 92,08
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 500 0 8 042,76 0 94,62
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 000 0 11 622,84 0 96,86
4410 Podróże służbowe krajowe 12 000 0 11 033,49 0 91,95
4430 Różne opłaty i składki 2 000 0 1 556 0 77,8
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 001 0 25 001 0 100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 12 000 0 11 092,90 0 92,44
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000 0 3 976,20 0 99,41
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 100 0 9 007,94 0 98,99
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 15 500 0 9 788,98 63,15
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 15 000 0 15 000 100
75095 Pozostała działalność 78 427 88 257 77 772,60 1 170,94 47,36
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 240 0 25 647 0 97,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0 1 939 0 96,95
4300 Zakup usług pozostałych 1 342 0 1 342 0 100
4430 Różne opłaty i składki 48 845 0 48 844,60 0 100
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 88 257 1 170,94 1,33
751 Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochr. Prawa oraz sądownictwa 7 559 0 7 558,99 0 100
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochr. Prawa 902 0 902 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 0 116,46 0 99,54
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 0 18,79 0 104,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 767 0 766,75 0 99,97
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 657 0 6 656,99 0 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 970 0 2 970 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 0 168,75 0 100,45
4120 Składki na Fundusz Pracy 28 0 27,22 0 97,21
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1 452 0 1 451,02 0 99,93
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 975 0 1 975,95 0 100,05
4300 Zakup usług pozostałych 64 0 64,05 0 100,08
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211 092 17 820 205 498,90 17 820 97,56
75412 Ochotnicze straże pożarne 209 192 17 820 203 930,50 17 820 97,68
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 5 100 0 635,5 0 12,46
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000 0 19 991 0 99,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 127 0 54 126,95 0 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 340 0 3 339,48 0 99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 609 0 9 608,37 0 99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 273 0 1 089,31 0 85,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 15 888 0 15 887,11 0 99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 035 0 59 034,30 0 100
4260 Zakup energii 11 627 0 11 626,39 0 99,99
4270 Zakup usług remontowych 4 292 0 4 211,82 0 98,13
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 368 0 2 342 0 98,9
4300 Zakup usług pozostałych 7 004 0 6 850,04 0 97,8
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500 0 360 0 72
4410 Podróże służbowe krajowe 100 0 51,5 0 51,5
4430 Różne opłaty i składki 7 537 0 7 384,80 0 97,98
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 396 0 2 395,93 0 100
4480 Podatek od nieruchomości 4 996 0 4 996 0 100
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 17 820 17 820 100
75414 Obrona cywilna 1 900 0 1 568,40 0 82,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 0 189,1 0 99,53
4300 Zakup usług pozostałych 1 100 0 1 017,80 0 92,53
4410 Podróże służbowe krajowe 610 0 361,5 0 59,26
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek niepos. Osob. e. Oraz wydatki związane z ich poborem 47 000 0 43 372,03 0 92,28
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 47 000 0 43 372,03 0 92,28
4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 37 000 0 35 228,88 0 95,21
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 722,5 0 72,25
4300 Zakup usług pozostałych 8 000 0 6 815,10 0 85,19
4430 Różne opłaty i składki 1 000 0 605,55 0 60,55
757 Obsługa długu publicznego 52 399 0 46 811,41 0 89,34
75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst. 52 399 0 46 811,41 0 89,34
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 52 399 0 46 811,41 0 89,34
758 Różne rozliczenia 10 000 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000 0 0 0 0
4810 Rezerwy 10 000 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 5 047 957 463 840 4 902 932,12 450 069,31 97,12
80101 Szkoły podstawowe 2 670 857 0 2 618 520,72 0 98,04
2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną 170 530 0 170 530 0 100
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 146 088 0 145 870,03 0 99,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 506 649 0 1 479 197,76 0 98,18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 629 0 109 627,37 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 269 065 0 262 745,16 0 97,65
4120 Składki na Fundusz Pracy 42 622 0 42 037,62 0 98,63
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 983 0 3 743,91 0 75,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204 996 0 201 722,12 0 98,4
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 197 0 11 945,82 0 69,46
4260 Zakup energii 29 180 0 29 167,78 0 99,96
4270 Zakup usług remontowych 12 937 0 12 937 0 100
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 928 0 1 877,99 0 64,14
4300 Zakup usług pozostałych 36 754 0 34 271,60 0 93,25
4350 Usługi dostępu do sieci internet 1 639 0 1 582,54 0 96,56
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 871 0 5 453,73 0 92,89
4410 Podróże służbowe krajowe 8 184 0 7 426,37 0 90,74
4430 Różne opłaty i składki 2 794 0 2 336 0 83,61
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 824 0 89 824 0 100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 962 0 2 718,80 0 68,62
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 727 0 741,02 0 42,91
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 298 0 2 764,10 0 83,81
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 315 797 0 301 723,61 0 95,54
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 197 0 16 942,32 0 98,52
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 418 0 172 567,43 0 96,18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 483 0 10 481,58 0 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 052 0 35 476,07 0 98,4
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 764 0 5 693,32 0 98,77
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 999 0 755 0 75,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 808 0 25 006,13 0 89,92
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 263 0 1 581,67 0 69,89
4260 Zakup energii 3 581 0 3 409,37 0 95,21
4270 Zakup usług remontowych 13 462 0 13 462 0 100
4280 Zakup usług zdrowotnych 411 0 167 0 40,63
4300 Zakup usług pozostałych 3 064 0 1 785,69 0 58,28
4350 Usługi dostępu do sieci internet 434 0 399,87 0 92,14
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 210 0 1 159,30 0 95,81
4410 Podróże służbowe krajowe 401 0 213 0 53,12
4430 Różne opłaty i składki 553 0 476 0 86,08
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 882 0 11 882 0 100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 427 0 200 0 46,84
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 205 0 65,86 0 32,13
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 183 0 0 0 0
80104 Przedszkola 7 896 0 7 896 0 100
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 7 896 0 7 896 0 100
80110 Gimnazja 1 552 809 0 1 487 262,38 0 95,78
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80 644 0 80 418,46 0 99,72
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 938 179 0 900 917,94 0 96,03
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 223 0 60 221,82 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 779 0 164 223,17 0 99,66
4120 Składki na Fundusz Pracy 26 934 0 26 818,10 0 99,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 308 0 200 0 15,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 575 0 128 420,50 0 95,43
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 848 0 4 830,24 0 54,59
4260 Zakup energii 17 010 0 14 472,03 0 85,08
4270 Zakup usług remontowych 26 114 0 26 112,10 0 99,99
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 513 0 633 0 25,19
4300 Zakup usług pozostałych 22 086 0 16 135,29 0 73,06
4350 Usługi dostępu do sieci internet 666 0 174 0 26,13
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 493 0 767,02 0 30,77
4410 Podróże służbowe krajowe 4 623 0 4 022,48 0 87,01
4430 Różne opłaty i składki 2 142 0 1 841 0 85,95
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 924 0 53 924 0 100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 347 0 747 0 31,83
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 257 0 370,53 0 29,48
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 144 0 2 013,70 0 93,92
80113 Dowożenie uczniów do szkół 332 536 0 330 098,45 0 99,27
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 939 0 1 938,30 0 99,96
4120 Składki na Fundusz Pracy 285 0 281,34 0 98,72
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 760 0 12 760 0 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 372 0 13 371,93 0 100
4300 Zakup usług pozostałych 297 049 0 295 357,88 0 99,43
4430 Różne opłaty i składki 2 822 0 2 822 0 100
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 4 309 0 3 567 0 82,78
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 802 0 16 059,12 0 67,47
4300 Zakup usług pozostałych 17 800 0 13 640 0 76,33
4410 Podróże służbowe krajowe 4 802 0 1 487,12 0 30,97
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200 0 932 0 77,67
80195 Pozostała działalność 144 260 463 840 141 371,84 450 069,31 97,26
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 141 0 5 036,97 0 70,54
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 505 0 78 504,91 0 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 004 0 6 003,68 0 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 105 0 13 104,85 0 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 145 0 2 144,93 0 100
4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0 9 215,95 0 92,16
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 360 0 27 360,55 0 100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 463 840 450 069,31 97,03
851 Ochrona zdrowia 89 796 0 76 771,94 0 85,5
85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 0 4 906,54 0 98,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 906,54 0 90,65
4300 Zakup usług pozostałych 4 000 0 4 000 0 100
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 796 0 71 865,40 0 84,75
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 640 0 1 499,48 0 91,43
4120 Składki na Fundusz Pracy 42 41,68 0 99,24
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 957 0 17 385,83 0 96,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 024 0 31 126,56 0 75,87
4300 Zakup usług pozostałych 22 433 0 20 773,25 0 92,6
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200 0 648,6 0 54,05
4430 Różne opłaty i składki 500 0 390 0 78
852 Pomoc społeczna 2 757 466 0 2 754 460,56 0 99,89
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.. społ. 1 757 158 0 1 755 833,94 0 99,92
3110 Świadczenia społeczne 1 651 730 0 1 651 729,62 0 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 990 0 56 989,71 0 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 151 0 4 150,27 0 99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 178 0 18 981,99 0 98,98
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 608 0 1 489,98 0 92,66
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 298 0 10 744,75 0 95,1
4280 Zakup usług zdrowotnych 88 88 0 100
4300 Zakup usług pozostałych 3 123 0 2 670,32 0 85,5
4410 Podróże służbowe krajowe 155 0 154,58 0 99,73
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 002 0 2 000,08 0 99,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840 0 840 0 100
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500 0 1 499,98 0 100
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 495 0 4 494,66 0 99,99
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 532 0 3 502,26 0 99,16
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 532 0 3 502,26 0 99,16
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ezp.. Emerytalne i rentowe 384 544 0 384 481,58 0 99,98
3110 Świadczenia społeczne 321 371 0 321 308,99 0 99,98
4330 Zakup usług przez jst od innych jst 63 173 0 63 172,59 0 100
85215 Dodatki mieszkaniowe 14 900 0 14 596,35 0 97,96
3110 Świadczenia społeczne 14 900 0 14 596,35 0 97,96
85219 Ośrodki pomocy społecznej 306 073 0 305 145,40 0 99,7
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 570 0 502,54 0 88,16
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 546 0 176 545,45 0 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 083 0 11 082,89 0 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 223 0 31 152,71 0 99,77
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 312 0 4 299,12 0 99,7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 200 0 20 200 0 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 422 0 16 421,96 0 100
4260 Zakup energii 3 500 0 3 421,34 0 97,75
4280 Zakup usług zdrowotnych 221 221 0 100
4300 Zakup usług pozostałych 14 424 0 14 331,68 0 99,36
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000 0 5 869,42 0 97,82
4410 Podróże służbowe krajowe 6 500 0 6 412,87 0 98,66
4430 Różne opłaty i składki 130 0 130 0 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 643 0 5 463,55 0 96,82
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 0 1 292 0 86,13
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200 0 199,94 0 99,97
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 599 0 7 598,93 0 100
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 736 0 14 378,71 0 97,58
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 254 0 98,08 0 38,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 231 0 8 043,20 0 97,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 398 0 2 397,59 0 99,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 897 0 1 884,19 0 99,32
4120 Składki na Fundusz Pracy 101 0 100,97 0 99,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 404 0 1 404 0 100
4280 Zakup usług zdrowotnych 44 44 0 100
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 407 0 406,68 0 99,92
85295 Pozostała działalność 276 523 0 276 522,32 0 100
2803 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 143 761 0 143 760,74 0 100
3110 Świadczenia społeczne 132 762 0 132 761,58 0 100
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 903 0 30 510,58 0 98,73
85395 Pozostała działalność 30 903 0 30 510,58 0 98,73
3119 Świadczenia społeczne 3 780 0 3 780 0 100
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 662 0 6 661,66 0 99,99
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 0 216,96 99,07
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050 0 1 047,87 0 99,8
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 34,13 97,51
4128 Składki na Fundusz Pracy 165 0 163,23 0 98,93
4129 Składki na Fundusz Pracy 6 0 5,3 88,33
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4 610 0 4 609,86 100
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 151 0 150,14 99,43
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 2113 0 2 009,31 0 95,09
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 66 0 65,43 99,14
4308 Zakup usług pozostałych 10 772 0 10 686,44 0 99,21
4309 Zakup usług pozostałych 347 300,02 86,46
4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 271 0 131,38 0 48,48
4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 0 4,28 47,56
4418 Podróże służbowe krajowe 407 0 406,34 0 99,84
4419 Podróże służbowe krajowe 14 13,23 94,5
4438 Różne opłaty i składki 218 0 217,9 0 99,95
4439 Różne opłaty i składki 8 0 7,1 88,75
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 120 020 0 119 659,49 0 99,7
85415 Pomoc materialna dla uczniów 120 020 0 119 659,49 0 99,7
3240 Stypendia dla uczniów 100 270 0 100 270 0 100
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 19 750 0 19 389,49 0 98,17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 176 622 0 170 631,28 0 96,61
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 270 0 2 269,20 0 99,96
4300 Zakup usług pozostałych 2 270 0 2 269,20 0 99,96
90003 Oczyszczanie miast i wsi 42 300 0 36 474,44 0 86,23
4300 Zakup usług pozostałych 42 300 0 36 474,44 0 86,23
90013 Schroniska dla zwierząt 23 112 0 23 112 0 100
4300 Zakup usług pozostałych 23 112 0 23 112 0 100
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 108 940 0 108 775,64 0 99,85
4260 Zakup energii 84 747 0 84 746,78 0 100
4270 Zakup usług remontowych 24 193 0 24 028,86 0 99,32
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 374 000 15 000 374 000 14 640 99,91
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000 15 000 150 000 14 640 99,78
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 150 000 0 150 000 0 100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 15 000 0 14 640 97,6
92116 Biblioteki 219 000 0 219 000 0 100
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 219 000 0 219 000 0 100
92195 Pozostała działalność 5 000 0 5 000 0 100
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000 0 5 000 0 100
926 Kultura fizyczna i sport 10 000 0 9 936,21 0 99,36
92695 Pozostała działalność 10 000 0 9 936,21 0 99,36
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 0 2 400 0 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 688 0 2 624,59 0 97,64
4300 Zakup usług pozostałych 4 912 0 4 911,62 0 99,99
Razem 12 048 705 2 740 215 11 813 700,81 2 632 389,92 97,68
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 395/2010
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 10 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok
Rozdz. § Strona dochodowa Strona wydatkowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
10 564.750 564.749,01 100 564.750 564.749,01 100
1095 564.750 564.749,01 100 564.750 564.749,01 100
2010 564.750 564.749,01 100
4110 1.432 1.431,31 99,95
4120 220 219,74 99,88
4170 9.423 9.422,46 99,99
4430 553.675 553675,5 100
750 75.000 75.000 100 75.000 75.000 100
75011 75.000 75.000 100 75.000 75.000 100
2010 75.000 75.000 100
4010 57.647 57.647,33 100
4040 7.299 7.298,67 100
4110 8.658 8.658 100
4120 1.396 1.396 100
751 7.559 7.558,99 100 7.559 7.558,99 100
75101 902 902 100 902 902 100
2010 902 902 100
4110 117 116,46 99,54
4120 18 18,79 104,39
4170 767 766,75 99,97
75113 6.657 6.656,99 6.657 6.656,99 100
2010 6.657 6.656,99
3030 2.970 2.970 100
4110 168 168,75 100,45
4120 28 27,22 97,21
4170 1.452 1.451,02 99,93
4210 1.975 1.975,95 100,05
4300 64 64,05 100,08
852 1.736.065 1.734.717,87 99,92 1.736.065 1.734.717,87 99,92
85212 1.712.347 1.711.030,14 99,92 1.712.347 1.711.030,14 99,92
2010 1.712.347 1.711.030,14 99,92
3110 1.651.730 1.651.729,62 100
4010 34.486 34.486 100
4040 2.900 2.369,66 81,71
4110 14.900 14.707,01 98,7
4120 900 881,39 97,93
4210 1.481 928,64 62,7
4300 2.000 2.078,12 103,91
4440 1.100 1.000,04 90,91
4750 2.850 2.849,66 99,99
85213 2.057 2.027,52 98,57 2.057 2.027,52 98,57
2010 2.057 2.027,52 98,57
4130 2.057 2.027,52 98,57
85214 21.661 21.660,21 100 21.661 21.660,21 100
2010 21.661 21.660,21 100
3110 21.661 21.660,21 100
Razem 2.383.374 2.382.025,87 99,94 2.383.374 2.382.025,87 99,94

Ogólny plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 2.383.374 zł. W ciągu IV kwartałów 2009r. otrzymano 99,94 % planowanych środków tj. kwotę 2.383.025,87 zł.
Otrzymane dotacje wydatkowano na następujące zadania:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 564.749,01zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w dziale 750 Administracja publiczna kwotę 75.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 902 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców, kwotę 6.656,99 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 852 Opieka społeczna dotację celową wydatkowano w kwocie 1.734.717,87 zł na:
w rozdziale 85212 wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę 1.711.030,14 zł,
w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.027,52 zł,
w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 21.660,21 zł.
Oceniając realizację budżetu za 2009 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Plan dochodów budżetowych wykonano w 99,93 %, a plan wydatków budżetowych w 97,68 %.
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 395/2010
Wójta Gminy Sztabin
z dnia 10 marca 2010 r.
Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Budżet gminy na 2009 rok przyjęty Uchwałą Nr XV/90/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2008 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 14.212.703 zł, oraz wydatki budżetowe w kwocie 16.362.703 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.150.000 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytu.
W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 7 uchwał rady gminy oraz 12 zarządzeń wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych zmniejszył się o 686.067 zł, zaś plan wydatków budżetowych o 1.573.783 zł.
Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim:
- kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- wysokości subwencji ogólnej,
- przeniesienia do realizacji na 2010 rok zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych tj. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej", "Zagospodarowanie i odnowa centrum wsi Jaminy".
I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych
Plan dochodów ogółem 13.526.636 zł
Wykonanie dochodów za 2009 rok 13.517.414,76 zł, tj. 99,93 % planu
Realizacja dochodów budżetowych w 2009 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje spływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów własnych wykonano 99,97 % planu w związku z wysoką ściągalnością oraz spłatą zaległości podatkowych przez podatników. W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 301.815,59 zł, w tym podatku od nieruchomości 226.700,79 zł, podatku rolnym 51.231 zł, zaś w podatku od środków transportowych 23.883,80 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 5.956,35 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 163 zł.
Zestawienie realizacji dochodów wg źródeł ich pochodzenia:
Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie % realizacji
I. Dochody własne 2.035.565 2.034.917,26 99,97
w tym:
podatek od nieruchomości 944.333 915.846,57
podatek rolny 362.001 355.502,55
podatek leśny 330.000 335.145,81
podatek od śr. transportowych 35.000 42.793
karta podatkowa 5.000 6.903
od spadków i darowizn 5.000 16.763
opłata eksploatacyjna 10.000 1.705,80
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
podatek od czynności cywilnoprawnych 81.154 81.154,39
wpływy z opłaty skarbowej
dochody z majątku gminy 30.400 57.309
wpływy z różnych dochodów 17.000 25.084
pozostałe dochody 155.250 139.184,33
31.700 30.877,43
II. Udział gminy w podatku dochodowym: 28.727 26.648,38
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych 653.500 647.873,68 99,14
III. Subwencje ogólne: 650.000 645.032
Część oświatowa
Część wyrównawcza 3.500 2.841,68
Część równoważąca
IV. Dotacje : 7.030.781 7.030.781 100
Na zadania zlecone 3.677.561 3.677.561
Na zadania własne 3.188.800 3.188.800
Dotacja "Twój czas-Twoje miejsce" 164.420 164.420
Dotacja Projekt Integracji Społecznej
3.806.790 3.803.842,82 99,92
2.383.374 2.382.025,87
1.252.532 1.251.325,63
27.123 26.730,58
143.761 143.760,74
13.526.636 13.517.414,76 99,93
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.000 zł wykonane zostały w kwocie 5.492,08 zł, co stanowi 274,60 % rocznego planu. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich. W dziale tym znajdują się również wpływy w wysokości 22.457,42 zł z eksploatacji urządzeń wodociągowych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 564.749,01 zł
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo
Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 1.705,80 zł, tj. 17,06 % rocznego planu.
Dział 600 Transport i łączność
Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 60.000 zł na remont nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Czarniewo. Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 1.236,75 zł. W ramach zadań inwestycyjnych uzyskano dotację w wysokości 538.287 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi Ewy-Huta-Motułka".
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 139.250,44 zł , tj. 90,75 % rocznego planu, a mianowicie:
- - z najmu i dzierżawy 108.962,96 zł, tj. 108,96 % planu, (najem lokali mieszkalnych i użytkowych)
- z wieczystego użytkowania gruntów 2.109,19 zł, tj. 93,74 % planu,
- z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 19.600,10 zł, tj. 39,20 % planu (sprzedano :działki we wsiach Czarniewo, Jasionowo, Jasionowo Dębowskie, Huta),
- opłata adiacenckia 2.500 zł,
- sprzedaż na surowce wtórne 3.020 zł,
- pozostałe dochody 3.058,19 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 75.000 zł co stanowi 100 % rocznego planu. W związku z ich realizacją gmina uzyskała dochód w wysokości 331,50 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 3.993,19 zł. Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej związane z awarią instalacji wodociągowej wyniosło 7.290,37 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 902 zł, tj. 100 % planu rocznego. Na wybory do Parlamentu Europejskiego uzyskano dotację w wysokości 6.656,99 zł, tj. 100% planu.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Uzyskano dotację w wysokości 9.346 zł na wydatki jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa. Z WFOŚiGW otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł, z PSP 5.338 zł w ramach dofinansowania zakupu motopompy dla jednostki OSP Jastrzębna Pierwsza
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wynoszą 2.472.688 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 2.485.072,30 zł, co stanowi 100,50 % planu.
Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco:
Podatek rolny 355.502,55 zł, tj. 98,20 % planu,
Podatek od nieruchomości 915.846,57 zł, tj. 96,98 % planu,
Podatek leśny 335.145,81 zł, tj. 101,56 % planu,
Podatek od środków transportowych 42.793 zł, tj. 122,27 % planu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych 57.309 zł, tj. 188,52 % planu,
Podatek od spadków i darowizn 16.763 zł, tj. 335,26 % planu,
Wpływy z opłaty targowej 80 zł, tj. 16 % planu,
Karta podatkowa 6.903 zł, 138,06 % planu,
Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 617,30 zł.
Informacja odnośnie ściągalności zobowiązań podatkowych za 2009 r.
Zaległości na koniec 2009r. z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 22.036,42 zł, w tym: 12.160,02 zł -zaległości z lat ubiegłych, 9.876,40 zł - zaległości z 2009r. i ciążą na 49 zobowiązanych. W celu ściągnięcia zaległości zobowiązań podatkowych systematycznie co kwartał wysyłane są upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze. W 2009r. wysłano 394 upomnienia na kwotę 43.036,14 zł i wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 15.232,60 zł. Ogółem na wszystkie zaległości wystawiono 141 tytułów wykonawczych na kwotę 19.539,82 zł. Urząd Skarbowy w Augustowie zwrócił 80 tytułów wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu czynności egzekucyjnych z powodu nieściągalności dłużników, pozostałe tytuły wykonawcze są w realizacji.
Nie wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 2.496,60 zł z uwagi na:
- brak aktualnych adresów podatników, którzy zmienili adres zamieszkania,
- nie ustalenie spadkobierców w stosunku do gospodarstw rolnych, których właściciele nie żyją,
- niskie kwoty zaległości,
- opłacenie zaległości w styczniu i lutym 2010r.
W 2010r. 27 podatników uregulowało zaległości podatkowe na kwotę 3.801,20 zł, stąd na dzień 01.03.2010r. zaległości z tytułu zob. pieniężnych wynoszą 18.235,22 zł. W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dla 1 dłużnika dokonano wpisów do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na kwotę 3.760,90 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2009 r. wynoszą 2.298,30 zł.
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 56.007,60 zł i ciążą na 1 jednostce.
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 100% planu i stanowią kwotę 81.154,39 zł, z opłaty skarbowej 147,55% tj. 25.084 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów stanowią 99,14% rocznego planu w kwocie 647.873,68 zł.
Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 7.030.781 zł, co stanowi 51,98% ogólnego planu dochodów budżetowych (po zmianach). W 2009 roku gmina otrzymała:
część oświatową w wysokości 3.677,561 zł, tj. 100 % planu,
część wyrównawczą w wysokości 3.188.800 zł, tj. 100 % planu,
część równoważącą w wysokości 164.420 zł. tj. 100 % planu.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 10.000 zł, tj. 92,16 % planu przeznaczoną na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. Dotacja ze środków WFOŚiGW wpłynęła w zaplanowanej wysokości 8.112,67 zł z przeznaczeniem na "wymianę pokrycia dachowego ZSS w Krasnymborze".
Dział 852 Pomoc społeczna
W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 2.227.493 zł, z czego uzyskano 2.226.084,39 zł, tj. 99,94 % rocznego planu, a mianowicie na:
świadczenia rodzinne 1.711.030,14 zł, tj. 99,92 % planu,
składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.502,26 zł, tj. 99,16 % planu,
zasiłki i pomoc w naturze 290.088,99 zł, tj. 99,98 % planu,
działalność GOPS 117.463 zł, tj. 100 % planu,
dożywianie uczniów 104.000 zł, tj. 100 % planu.

W ramach Programu Integracji Społecznej uzyskano dotację w wysokości 143.760,74 zł.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych stanowią kwotę 11.288,85 zł.
Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 122,39 zł.
Dział 854 Pomoc materialna uczniom
W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom oraz zakup podręczników w kwocie 119.659,49 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Uzyskano wpływ z tytułu opłaty produktowej w wysokości 36,70 zł.
II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych
Plan wydatków budżetowych ogółem - 14.788.920 zł,
Wykonanie za 2009 rok - 14.446.090,73 zł, tj 97,68.% planu, w tym wydatki bieżące 11.813.700,81 zł oraz inwestycyjne 2.632.389,92 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2009 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych.
Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z wykazem zadań oraz środków przeznaczonych na ich realizację w 2009 roku stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, a mianowicie:
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Środki wynikające z planu 2009 Wykonanie
1 2 3 4
1 Przebudowa drogi gminnej Jastrzębna Pierwsza-Hruskie 759.424 759.231,55
2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Sztabinie 20.000 20.000
3 Budowa sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo - świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie (dokumentacja) 87.840 87.840
4 Wymiana pokrycia dachowego Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze 230.000 218.236,42
5 Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie 100.000 98.070,37
6 Budowa wjazdu do Szkoły Podstawowej w Jaziewie 46.000 45.922,52
7 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy 15.000 14.640
9 Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na budowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa 222.300 222.300,35
10 Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" oraz "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa-Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne" 87.086 przeniesiono do realizacji na rok 2010
11 Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu " Budowa szerokopasmowej sieci internetowej - częstotliwość 3600 - 3800 MHz" 1.171 1.170,94
12 Modernizacja ul. Sportowej w Sztabinie (dokumentacja) 20.000 20.000
13 Wykonanie zadaszenia nad wejściem do siedziby Urzędu Gminy Sztabin 15.500 9.788,98
14 Zakup pieca CO do siedziby Urzędu Gminy Sztabin 15.000 15.000
15 Zakup pieca CO do budynku mieszczącego Ośrodek Zdrowia w Krasnymborze 22.000 21.999,99
16 Przebudowa drogi gminnej Nr 102827B Ewy-Huta-Motułka 1.076.574 1.076.574,20
17 Zakup motopompy dla jednostki OSP Jastrzębna Pierwsza 17.820 17.820
18 Zakup działki Nr 62/4 położonej w Sztabinie, na cele publiczne 4.500 3.794,60
Ogółem 2.740.215 2.632.389,92
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Planowane w kwocie 888.500 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,68 % rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 290.620 zł, tj. 100 % planu, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3.129,78 zł. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 7.127,32 zł, tj. 71,27 % planu. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wydatkowano 564.749,01 zł tj. 100% planu. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Sztabinie za kwotę 20.000 zł.
Dział 020 Leśnictwo
Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 617 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Poniesione wydatki w kwocie 2.370.918,57 zł, tj. 99,69 % planu przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia w kwocie 98.631,60 zł. Dokonano również remontu nawierzchni dróg gminnych oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarniewo 178.288,77 zł. Wypłacono odszkodowania na grunty przejęte na rzecz gminy na kwotę 12.097,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 759.231,55 zł przeznaczono na przebudowę drogi Jastrzębna Pierwsza - Hruskie, kwotę 1.076.574,20 na przebudowę drogi Ewy - Huta - Motułka. Zakupiono grunt na poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych w Sztabinie za kwotę 3.794,60 zł. Sporządzono dokumentację budowy ul. Sportowej w Sztabinie za kwotę 20.000 zł. Udzielono dotacji na pomoc finansową w kwocie 222.300,35 zł Powiatowi Augustowskiemu z przeznaczeniem na budowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny-Granica Państwa.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym wydatkowano 92,87% rocznego planu, czyli 183.575,93 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 34.724 zł, co stanowi 100 % planu. Opłacono wyrysy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości 24.255,19 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, obsługę pieca CO, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 97.651,05 zł. Na ubezpieczenie mienia wydatkowano 4.945,70 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano wymiany pieca CO w Ośrodku Zdrowia w Krasnymborze za kwotę 21.999,99 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan w wysokości 17.500 zł został wykorzystany w 96,54 %.Środki w wysokości 16.470 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczono 424,80 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki w tym dziale to kwota 1.763.785,50 zł, tj. 94,08% planu rocznego. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 144.769,18 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 127.026,62 zł, wydatki rzeczowe 1.244,91 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, pozostałe usługi 6.080,08 zł, szkolenia 455 zł, podróże służbowe 363 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.300,90 zł.
Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 57.471,04 zł, tj. 92,18 % planu, przeznaczono na diety radnych oraz ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz zakup materiałów.
Wydatki administracyjne urzędu gminy stanowią kwotę 1.482.601,74 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi w kwocie 1.173.538,47 zł, zakup materiałów, biurowych, prenumeraty, opału 75.515,49 zł, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, zakup sprzętu komputerowego 182.146,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 25.001 zł. Odpis na PFRON wyniósł 1.611,35 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano zadaszenie nad wejściem do urzędu za kwotę 9.788,98 zł oraz wymieniono piec CO za kwotę 15.000 zł.
Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 25.647 zł, materiały i usługi 3.281 zł. Opłacono również składki członkowskie w kwocie 48.844,60 zł. Dotacja dla Województwa Podlaskiego na utrzymanie pasma 3600-3800MHz wyniosła 1.170,94 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wypłacono 902 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 6.656,99 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 227.012 zł wykorzystano w 97,68 % tj. w kwocie 221.750,50 zł. Oprócz wydatków stałych jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 87.082,65 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 19.991 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 7.384,80 zł, zakup energii i usług 18.887,93 zł, środki wydatkowano na zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 59.034,30 zł, badania profilaktyczne 2.342 zł, bieżące naprawy i przeglądy samochodów 4.211,82 zł, podatek od nieruchomości 4.996 zł.
Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.568,40 zł w szczególności na materiały, szkolenia i podróże służbowe.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso łącznie wypłacono kwotę 35.228,88 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8.143,15 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłaty za przesyłki pocztowe oraz kosztów komorniczych.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki w tym dziale stanowią odsetki w wysokości 46.811,41 zł od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego. Wydatki te stanowią 89,34% rocznego planu. Planowaną rezerwę ogólną w wysokości 44.772 zł w toku wykonania budżetu przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg gminnych 30.000 zł, działalność bieżącą jednostek OSP 14.772 zł.
Rezerwy w wysokości 10.000 zł przeznaczonej na realizację zadań zarządzania kryzysowego nie wydatkowano.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 5.511.797 zł wydatkowano 97,12% planu w kwocie 5.353.001,43 zł, na:
Szkoły podstawowe 2.618.520,72 zł, tj. 98,04 % planu, z tego:
- przekazano dotację w wysokości 170.530 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 1.893.607,91 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 145.870,03 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 318.688,78 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup map i książek, wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 89.824 zł.
Oddziały przedszkolne 301.723,61 zł, tj. 95,54 % planu w tym:
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 oddziałów 224.218,40 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 16.942,32 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 48.680,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 11.882 zł.
Gimnazja 1.487.262,38 zł, tj. 95,78 % planu w tym:
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.152.381,03 zł, dodatki do wynagrodzeń (wiejski, mieszkaniowy) 80.418,46 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi stanowią 200.538,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 53.924 zł.
Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 99,27 % planu, czyli kwotę 330.098,45 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne 295.357,88 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby dowożącej 14.979,64 zł, zł oraz podatek od środków transportowych 3.567 zł, ubezpieczenie pojazdów 2.822 zł.
Kwotę 16.059,12 zł wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 5.036,97 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaś kwotę 27.360,55 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi księgowej szkół stanowią kwotę 99.758,37 zł.
W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:
- budowę sali gimnastycznej oraz bloku żywieniowo - świetlicowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie (dokumentacja) 87.840 zł,
- wymianę pokrycia dachowego Zespołu Szkół Samorządowych w Krasnymborze 218.236,42 zł,
- modernizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie 98.070,37 zł,
- budowę wjazdu do Szkoły Podstawowej w Jaziewie 45.922,52 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatkowano 76.771,94 zł, tj. 85,50% planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, zakup sprzętu sportowego, opłacenie porad w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach.
Dział 852 Opieka społeczna
W budżecie gminy na w/w cel przeznaczono kwotę 2.757.466 zł, a wydatkowano 754.460,56 zł tj. 99,89 % planu. Ze środków tych sfinansowano wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.755.833,94 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.502,26 zł, zasiłki i pomoc w naturze 384.481,58 zł, dodatki mieszkaniowe 14.596,35 zł, usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy 14.378,71 zł, oraz dożywianie 132.761,58 zł. Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 243.782,71 zł, wydatki rzeczowe i usługi 55.899,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5.463,55 zł.
Udzielono również dotację w wysokości 143.760,74 zł dla GOK w Sztabinie na działania w ramach Programu Integracji Społecznej.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na realizację programu "Twój czas-Twoje miejsce" realizowanego przez GOPS w Sztabinie wydatkowano 30.510,58 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wypłacono uczniom stypendia socjalne w wysokości 100.270 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników w kwocie ogółem 19.389,49 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym realizowano wydatki na oświetlenie uliczne 108.775,64 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 36.474,44 zł, odłapywanie bezpańskich psów 23.112 zł. Opłacono usługi kosztorysowe w kwocie 2.269,20 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sztabinie 150.000 zł, 100 % planu, oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie 219.000 zł, 100% planu. Udzielono dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej na działalność kulturalną w wysokości 5.000 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację modernizacji budynku świetlicy wiejskiej (wraz z budową parkingu) we wsi Jaminy za kwotę 14.640 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Zaplanowana kwota 10.000 zł wykorzystana została w 99,36 % tj. 9.936,21 zł w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe oraz wynagrodzenie trenera LZS.
Gmina dysponuje Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na którego konto wpływają środki z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz kar za zanieczyszczanie środowiska. W bieżącym roku na konto funduszu wpłynęło 8.085,14 zł, wydatkowano zaś 7.338,52 zł.
Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok
L.p. Treść Klasyfikacja budżetowa Plan na 2009r. Wykonanie
I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2009 r. 5.184zł 5.184,42 zł
II. Przychody ogółem: Dział 900 rozdz. 90011 8.077 zł 8.085,14 zł
w tym:
-wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0690 8.000 zł 8.076,78 zł
-pozostałe odsetki § 0920 77 zł 8,36 zł
III. Wydatki ogółem: Dział 900 rozdz. 90011 7.341 zł 7.338,52 zł
w tym:
- utrzymanie zieleni § 4210
§ 4300
2.516 zł
4.825 zł
2.516,02 zł
4.822,50 zł
IV. Stan środków na 31 grudnia 2009r. 5.920 zł 5.931,04 zł
Wykonując zadania zlecone w urzędzie gminy wydawane są mieszkańcom dowody osobiste, za które wnoszona jest opłata w wysokości 30 zł. Z tego tytułu uzyskano 331,50 zł. Wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wyniosły 11.288,85 zł.
Plan przychodów i rozchodów
Plan przychodów 1.518.539 zł
Wykonanie 1.518.538,81 zł, w tym:
- wolne środki 512.595,81 zł
- kredyt bankowy 1.005.943
Plan rozchodów 256.255 zł
Wykonanie 256.255,44 zł
Spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek według harmonogramu spłat:
Spłacono w 2009r: Pozostało do spłaty:
Kredyt Bank S.A. Suwałki 168.879,44 zł 464.418,61 zł
(budowa wodociągu grupowego)
Bank Spółdzielczy w Augustowie 42.516 zł 425.140 zł
(pokrycie planowanego deficytu)
Bank Spółdzielczy w Augustowie 44.860 zł 493.427 zł
(przebudowa drogi Ewy-Huta-Motułka)
Razem: 256.255,44 1.382.985,61
Prowadzona polityka finansowa zapewniła niezbędne środki na realizację podstawowych zadań bieżących gminy, jak również wykonanie na jej terenie wszystkich zaplanowanych inwestycji.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe