Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 141/10 Burmistrza Suchowoli

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706), Burmistrz Suchowoli postanawia:
§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie Radzie Miejskiej w Suchowoli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21.737.152,00 zł, wykonanie - 21.248.004,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.113.852,00 zł, wykonanie 23.153.833,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 
2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4 
3) zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Suchowola, zgodnie z załącznikiem Nr 5 
4) sprawozdanie jednostek budżetowych , które utworzyły rachunki dochodów własnych zgodnie z załacznikiem Nr 6 
5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Suchowoli

mgr inż. Jerzy Omielan
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.
Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2009 r.
Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan dochodów na 2009 r. Wykonanie dochodów za 2009 r. %
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo
1.536.413,00

1.160.870,00

75,56
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 717.244,00 387.683,79 54,05
6638 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 717.244,00 387.683,79 54,05
01095 Pozostała działalność 819.169,00 773.186,21 94,39
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 20.000,00 4.099,27 20,50
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 20.000,00 10.000,00 50,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 689.169,00 689.086,94 99,99
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90.000,00 70.000,00 77,78
600 Transport i łączność
200.000,00
382.152,70 191,08
60016 Drogi publiczne gminne - 182.152,70 -
6208 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 182.152,70 -
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200.000,00 200.000,00 100,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 200.000,00 200.000,00 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 97.100,00 115.535,15
118,99
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97.100,00 115.535,15 118,99

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13.100,00 13.508,33 103,12
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 69.000,00 83.026,82 120,33
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15.000,00 19.000,00 126,67
750
Administracja publiczna 98.550,00 101.978,54 103,48

75011 Urzędy wojewódzkie 81.550,00 81.468,20 99,90
2010 dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 81.000,00 81.000,00 100,00
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 550,00 468,20 85,13
75023 Administracja publiczna - 792,37 -
0970 wpływy z różnych dochodów - 792,37 -
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.000,00 3.564,77 71,30
2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5.000,00 3.564,77 71,30
75095
Pozostała działalność 12.000,00 16.153,20 134,61
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 375,00 -
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 158,89 -
0920 pozostałe odsetki - 2.855,14 -
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 600,00 -
0970 wpływy z różnych dochodów 12.000,00 12.164,17 101,37

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.728,00 13.592,40

99,01

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.244,00 1.244,00 100,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.244,00 1.244,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12.484,00 12.348,40 98,91
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami) 12.484,00 12.348,40 98,91

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
103.743,00 103.742,50 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 99.076,00 99.076,00 100,00
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł 8.398,00


8.398,00 100,00
6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50.000,00 50.000,00 100,00
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 40.678,00 40.678,00 100,00
75495 Pozostała działalność 4.667,00 4.666,50 99,99
2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4.667,00 4.666,50 99,99

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 5.035.072,00

4.872.762,00

96,78

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.029,00 7.393,10 183,50
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4.029,00 6.982,00 173,29
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 411,10 -
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.596.222,00 2.501.590,08 96,36
0310 podatek od nieruchomości 2.556.402,00 2.463.515,88 96,37
0320 podatek rolny 8.000,00 7.855,00 98,19
0330 podatek leśny 17.000,00 16.818,00 98,93
0340 podatek od środków transportowych 9.820,00 9.082,00 92,48
0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00 26,40 2,64
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 4.292,80 107,32
75616


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.194.631,00 1.257.451,01 105,26
0310 podatek od nieruchomości 249.200,00 328.172,69 131,69
0320 podatek rolny 728.631,00 704.241,61 96,65
0330 podatek leśny 61.800,00 60.646,85 98,13
0340 podatek od środków transportowych 35.000,00 29.154,00 83,30
0360 podatek od spadków i darowizn 10.000,00 3.644,00 36,44
0430 wpływy z opłaty targowej 35.000,00 49.145,00 140,41
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 73.000,00 78.329,69 107,30
0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00 1.704,20 170,42
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 2.412,97 241,30
75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 164.920,00 130.602,54 79,19
0410 wpływy z opłaty skarbowej 70.000,00 35.555,00 50,79
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000,00 1.988,40 99,42
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 92.920,00 93.059,14 100,15
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.075.270,00 975.725,27 90,74
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1.060.270,00 963.786,00 90,90
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,00 11.939,27 79,60

758
Różne rozliczenia
10.459.044,00

10.459.044,00

100,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.123.700,00 5.123.700,00 100,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5.123.700,00 5.123.700,00 100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 109.712,00 109.712,00 100,00
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 109.712,00 109.712,00 100,00
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
4.878.589,00 4878.589,00 100,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4.878.589,00 4.878.589,00 100,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 347.043,00 347.043,00 100,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 347.043,00 347.043,00 100,00

801
Oświata i wychowanie
56.619,00

56.486,16
99,77

80101 Szkoły podstawowe 23.940,00 23.940,00 100,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23.940,00 23.940,00 100,00
80195 Pozostała działalność 32.679,00 32.546,16 99,59


2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 264,00 132,00 50,00
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 32.415,00 32.414,16 100,00
852 Pomoc społeczna 2.976.064,00 2.972.289,43 99,87
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.051.500,00 2.050.540,51 99,95
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.049.500,00 2.047.852,90 99,92
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.000,00 2.687,61 134,38
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.725,00 8.436,10 96,69
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.964,00 4.916,38 99,04
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.761,00 3.519,72 93,58
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 481.784,00 480.257,82 99,68
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48.718,00 48.717,27 100,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 433.066,00 431.540,55 99,65
85219 Ośrodki pomocy społecznej 103.555,00 103.555,00 100,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103.555,00 103.555,00 100,00
85295 Pozostała działalność 330.500,00 329.500,00 99,70
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.500,00 17.500,00 94,59
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 312.000,00 312.000,00 100,00

854


Edukacyjna opieka społeczna
363.040,00 295.921,58 81,51
85415 Pomoc materialna dla uczniów 317.830,00 250.711,70 78,88
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 317.830,00 250.711,70 78,88

85495 Pozostała działalność 45.210,00 45.209,88 100,00
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 45.210,00 45.209,88
100,00


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 87.533,00 46.830,04 53,50
90006 87.533,00 46.830,04 53,50
6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 87.533,00 46.830,04 53,50
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44.246,00 800,00 1,81
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
- 800,00 -

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 800,00 -
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44.246,00 - -
2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 37.609,00 - -
2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6.637,00 - -
926 Kultura fizyczna i sport 666.000,00 666.000,00 100,00
92601 Obiekty sportowe 666.000,00 666.000,00 100,00
6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333.000,00 333.000,00 100,00
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 333.000,00 333.000,00 100,00
Razem
21.737.152,00 21.248.004,50 97,75
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.
Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2009 r.
Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan wydatków na
2009 r.
Wykonanie wydatków za 2009 r. %
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 1.529.925,00
1.409.431,58
92,12
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
597.256,00 576.193,46 96,47
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 1.464,00 58,56
4300 zakup pozostałych usług 28.600,00 24.761,47 86,58
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 400,00 293,00 73,25
4430 różne opłaty i składki 3.000,00 2.469,80 82,33
4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 500,00 139,50 27,90
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 562.256,00 547.065,69 97,30
01030 Izby rolnicze
20.000,00 14.480,77 72,40
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.000,00 14.480,77 72,40
01095 Pozostała działalność
912.669,00 818.757,35 89,71
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.300,00 1.300,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 198,00 197,47 99,73
4120 składki na Fundusz Pracy 32,00 31,85 99,53
4170 wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 10.746,49 42,99
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.275,00 695,00 16,26
4260 zakup energii 970,00 970,00 100,00
4270 zakup usług remontowych 140.000,00 80.951,51 57,82
4300 zakup usług pozostałych 62.414,00 45.465,28 72,84
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 890,00 889,77 99,97
4430 różne opłaty i składki 675.655,00 675.654,98 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 435,00 355,00 81,61
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.500,00 1.500,00 100,00

100

Górnictwo i kopalnictwo

31.500,00

28.783,40
91,38
10095 Pozostała działalność
31.500,00 28.783,40 91,38
4170 wynagrodzenia bezosobowe 21.600,00 21.600,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 - -
4300 zakup usług pozostałych 4.000,00 3.961,20 99,03
4430 różne opłaty i składki 4.400,00 3.222,20 73,23

600

Transport i łączność
5.401.090,00 3.985.993,97 73,80
60014 Drogi publiczne powiatowe 247.845,00 247.844,19 100,00
6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 247.845,00247.844,19100,0060016

Drogi publiczne gminne
4.868.520,00 3.462.427,34 71,12
4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.500,00 6.500,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 115.080,00 111.482,28 96,87
4270 zakup usług remontowych 717.260,00 717.149,72 99,98
4300 zakup usług pozostałych 134.000,00 102.849,48 76,75
4430 różne opłaty i składki 2.000,00 1.655,00 82,75
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 923.072,00 567.564,31 61,49
6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174.620,00 174.619,20 100,00
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94.026,00 94.025,76 100,00
6618 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.129.981,00 114.600,61 10,14
6619 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.571.981,00 1.571.980,98 100,00
60078 284.725,00 275.722,44 96,84
4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 - -
4270 zakup usług remontowych 275.725,00 275.722,44 100,00
630 Turystyka 15.700,00 11.080,18 70,57
63095 Pozostała działalność 15.700,00 11.080,18 70,57
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 355,44 88,86
4120 składki na Fundusz Pracy 45,00 44,10 98,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.060,00 9.000,00 99,34
4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.195,00 439,24 10,47
4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 1.241,40 62,07
700 Gospodarka mieszkaniowa
2.015.436,00 1.957.336,83 97,12
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.901.520,00 1.876.784,59 98,70
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 - -
4300 zakup usług pozostałych 44.000,00 33.746,59 76,70
4430 różne opłaty i składki 10.000,00 522,00 5,22
4480 podatek od nieruchomości 1.842.520,00 1.842.516,00 100,00
70095 Pozostała działalność
113.916,00 80.552,24 70,71
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 95,00 31,67
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 21.316,00 10.657,65 50,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.100,00 1.081,47 98,32
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.405,00 1.783,15 52,37
4120 składki na Fundusz Pracy 595,00 157,56 26,48
4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 5.016,40 77,18
4260 zakup energii 2.999,00 1.124,62 37,50
4270 zakup usług remontowych 57.500,00 56.477,10 98,22
4300 zakup usług pozostałych 19.700,00 3.659,27 18,57
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 501,00 500,02 99,80
710 Działalność usługowa 5.200,00 4.200,00 80,77
71035 Cmentarze 5.200,00 4.200,00 80,77
4300 zakup usług pozostałych 5.200,00 4.200,00 80,77

750

Administracja publiczna

2.179.708,00

2.034.351,95

93,33

75011 Urzędy wojewódzkie
81.000,00 81.000,00 100,00
3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 56.400,00 56.400,00 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 4.000,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9.175,00 9.175,00 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.480,00 1.480,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00 1.600,00 100,00
4260 zakup energii 500,00 500,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 1.228,00 1.228,00 100,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 580,00 580,00 100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 1.000,00 100,00
4410 podróże służbowe 500,00 500,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.501,00 1.501,00 100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.476,00 1.476,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 650,00 650,00 100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 850,00 850,00 100,00
75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)
65.000,00 55.196,00 84,92
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56.000,00 53.412,00 95,38
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 1.784,00 35,68
4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 - -
4410 podróże służbowe krajowe 2.000,00 - -
75023 Urzędy gmin /miast/
1.634.020,00 1.545.180.86 94,56
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 1.461,53 73,08
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 889.200,00 861.320,27 96,86
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.559,00 64.367,50 99,70
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 139.270,00 135.355,23 97,19
4120 składki na Fundusz Pracy 21.200,00 21.013,76 99,12
4140 wpłaty na PFRON 5.000,00 2.056,00 41,12
4170 wynagrodzenia bezosobowe 40.500,00 39.927,00 98,59
4210 zakup materiałów i wyposażenia 94.123,00 80.360,77 85,38
4260 zakup energii 30.800,00 27.679,76 89,87
4270 zakup usług remontowych 1.000,00 349,32 34,93
4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 323,00 32,30
4300 zakup usług pozostałych 196.174,00 180.478,58 92,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000,00 1.979,97 39,60
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10.000,00 8.746,07 87,46
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15.000,00 6.560,95 43,74
4410 podróże służbowe krajowe 35.600,00 32.101,82 90,17
4430 różne opłaty i składki 11.040,00 10.573,45 95,77
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.040,00 22.039,49 100,00
4580 pozostałe odsetki 10,00 0,13 1,30
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.000,00 12.175,00 86,96
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.000,00 4.871,63 97,43
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 29.900,00 29.835,91 99,79
6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.604,00 1.603,72 99,98
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 106.410,00 101.377,40 95,27
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.410,00 1.410,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 56.338,00 55.864,28 99,16
4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 45.062,00 41.159,92 91,34
4430 różne opłaty i składki 3.000,00 2.343,20 78,11
75095
Pozostała działalność
293.278,00 251.597,69 85,79


3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 2.831,99 94,40
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.000,00 9.000,00 75,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 66.435,00 63.254,61 95,21
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.250,00 6.245,50 99,93
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.660,00 10.605,86 77,64
4120 składki na Fundusz Pracy 2.570,00 2.315,47 90,10
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 1.800,00 90,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 27.242,00 24.085,65 88,41
4280 zakup usług zdrowotnych 1.427,00 400,00 28,03
4300 zakup usług pozostałych 20.500,00 18.946,02 92,42
4410 podróże służbowe krajowe 350,00 330,24 94,35
4430 różne opłaty i składki 131.123,00 105.246,11 80,27
4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.021,00 6.020,24 99,99
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 516,00 73,71

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
13.728,00

13.592,40

99,01
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.244,00 1.244,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 161,00 161,00 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 26,00 26,00 100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.057,00 1.057,00 100,00
75113 Wybory Parlamentu Europejskiego 12.484,00 12.348,40 98,91
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.940,00 5.940,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 186,00 186,00 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.224,00 1.224,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.661,00 1.660,65 100,00
4260 zakup energii 1.000,00 1.000,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 840,00 840,00 100,00
4410 podróże służbowe krajowe 444,00 308,75 69,54
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 528,00 528,00 100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 631,00 631,00 100,00

754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowej
676.288,00
426.352,70

63,04

75405 Komendy powiatowe Policji 2.000,00 858,10 42,91
4260 zakup energii 2.000,00 858,10 42,91
75412 Ochotnicze straże pożarne 662.288,00 414.277,00 62,55
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42.182,00 36.951,61 87,60
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.490,00 4.296,55 95,69
4120 składki na Fundusz Pracy 810,00 191,66 23,66
4170 wynagrodzenia bezosobowe 29.500,00 28.284,64 95,88
4210 zakup materiałów i wyposażenia 81.428,00 62.485,47 76,74
4260 zakup energii 16.000,00 11.997,53 74,98
4270 zakup usług remontowych 18.200,00 15.520,00 85,27
4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 - -
4300 zakup usług pozostałych 11.403,00 7.593,53 66,59
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,00 24,50 8,17
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00 254,87 12,74
4430 różne opłaty i składki 13.000,00 10.338,30 79,53
4480 podatek od nieruchomości 7.675,00 7.675,00 100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.300,00 2.300,00 100,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 54.203,34 90,34
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 372.500,00 172.160,00 46,22
75495 Pozostała działalność 12.000,00 11.217,60 93,48
3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.500,00 1.500,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 8.314,60 92,38
4300 zakup usług pozostałych 1.500,00 1.403,00 93,53

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70.000,00

61.040,02

87,20
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 70.000,00 61.040,02 87,20
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 70.000,00 61.040,02 87,20

757

Obsługa długu publicznego

112.487,00

81.905,40

72,81
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 112.487,00 81.905,40 72,81
8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 112.487,00 81.905,40 72,81
758

Różne rozliczenia
25.240,00 -
-
75818 Rezerwy ogólne i celowe
25.240,00 - -
4810 rezerwy 25.240,00 - -

801
Oświata i wychowanie
7.110.383,00

6.836.641,56

96,15

80101 Szkoły podstawowe 4.082.512,00 3.916.104,08 95,92
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135.304,00 135.301,64 100,00
3240 stypendia dla uczniów 6.300,00 6.300,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.103.912,00 2.103.910,67 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 161.764,00 161.760,45 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 352.423,00 352.421,30 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 55.108,00 55.106,49 100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 790,00 790,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 209.703,00 209.684,26 99,99
4240 zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek 48.111,00 48.108,85 100,00
4260 zakup energii 46.850,00 46.847,43 99,99
4270 zakup usług remontowych 345.074,00 200.759,98 58,18
4280 zakup usług zdrowotnych 790,00 790,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 61.901,00 60.262,65 97,35
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2.217,00 2.215,02 99,91
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.521,00 1.519,03 99,87
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 944,00 922,02 97,67
4410 podróże służbowe krajowe 4.173,00 4.171,34 99,96
4430 różne opłaty i składki 6.211,00 6.211,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142.918,00 142.918,00 100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.773,00 3.773,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.985,00 2.982,64 99,92
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 23.068,00 23.065,29 99,99
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 366.672,00 346.283,02 94,44
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
218.832,00 216.461,22 98,92
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.037,00 12.035,79 99,99
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 146.148,00 143.788,81 98,39
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.938,00 10.935,89 99,98
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25.063,00 25.060,81 99,99
4120 składki na Fundusz Pracy 4.046,00 4.044,48 99,96
4210 zakup materiałów i wyposażenia 134,00 133,64 99,73
4240 zakup pomocy naukowych., dydaktycznych i książek 5.157,00 5.155,41 99,97
4260 zakup energii 3.647,00 3.644,39 99,93
4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 97,00 97,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.525,00 11.525,00 100,00
80104 Przedszkola 131.500,00 131.488,00 99,99
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500,00 1.488,00 99,20
2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 130.000,00 130.000,00 100,00
80110 Gimnazja 1.608.982,00 1.608.966,37 100,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66.711,00 66.710,41 100,0
3240 stypendia dla uczniów 2.800,00 2.800,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.004.447,00 1.004.446,03 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.109,00 72.108,52 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 168.836,00 168.835,81 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 27.191,00 27.190,50 100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 68,00 68,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 109.419,00 109.418,72 100,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.724,00 8.723,75 100,00
4260 zakup energii 27.049,00 27.048,25 100,00
4270 zakup usług remontowych 1.540,00 1.539,01 99,94
4280 zakup usług zdrowotnych 205,00 205,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 39.175,00 39.168,36 99,98
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 218,00 217,16 99,61
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 423,00 422,44 99,87
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 338,00 337,61 99,88
4410 podróże służbowe krajowe 1.802,00 1.801,16 99,95
4430 różne opłaty i składki 1.663,00 1.663,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.225,00 64.225,00 100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 626,00 626,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.880,00 1.879,39 99,97
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.533,00 9.532,25 99,99
80113
Dowożenie uczniów do szkół
624.845,00 520.796,17 83,35


3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.900,00 860,28 45,28
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 102.330,00 86.955,40 84,98
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.775,00 9.774,01 99,99
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17.788,00 14.273,72 80,24
4120 składki na Fundusz Pracy 2.912,00 2.681,78 92,09
4210 zakup materiałów i wyposażenia 33.441,00 27.704,77 82,85
4270 zakup usług remontowych 3.693,00 - -
4280 zakup usług zdrowotnych 1.000,00 198,00 19,80
4300 zakup usług pozostałych 434005,00 367.933,69 84,78
4410 podróże służbowe krajowe 3.000,00 1.814,73 60,49
4420 podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 140,59 14,06
4430 różne opłaty i składki 5.000,00 2.314,00 46,28
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.001,00 5.000,20 99,98
4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.000,00 1.069,00 53,45
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 76,00 3,80
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
174.222,00 173.849,21 99,79
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 305,00 305,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 112.758,00 112.757,84 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.426,00 8.425,78 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.606,00 19.605,63 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 2.387,00 2.386,73 99,99
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.800,00 3.800,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.245,00 6.165,34 98,72
4270 zakup usług remontowych 2.806,00 2.806,00 100,00
4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 6.708,00 6.549,90 97,64
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437,00 422,26 96,63
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 170,00 117,47 69,10
4410 podróże służbowe krajowe 179,00 179,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.333,00 3.333,00 100,00
4580 pozostałe odsetki 113,00 112,07 99,18
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.170,00 1.170,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 433,00 432,59 99,91
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.296,00 5.230,60 98,77
80120 Licea ogólnokształcące 15.000,00 15.000,00 100,00
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.000,00 15.000,00 100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
11.913,00 11.535,00 96,83
4300 zakup usług pozostałych 10.713,00 10.335,00 96,47
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 1.200,00 100,00
80148 Stołówki szkolne 164.468,00 164.465,35 100,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.898,00 3.897,80 99,99
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 87.502,00 87.501,77 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.620,00 6.619,50 99,99
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.467,00 13.466,79 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.886,00 1.885,62 99,98
4210 zakup materiałów i wyposażenia 28.318,00 28.317,96 100,00
4260 zakup energii 15.249,00 15.248,83 100,00
4270 zakup usług remontowych 2.480,00 2.480,00 100,00
4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 1.008,00 1.007,08 99,91
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.000,00 4.000,00 100,00
80195 Pozostała działalność 78.109,00 77.976,16 99,83
4170 wynagrodzenia bezosobowe 264,00 132,00 50,00
4300 zakup usług pozostałych 32.415,00 32.414,16 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.430,00 45.430,00 100,00

851

Ochrona zdrowia
102.920,00 101.207,73 98,34
85111 Szpitale ogólne
10.000,00 10.000,00 100,00
6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10.000,00 10.000,00 100,00
85153 Zwalczanie narkomanii 2.400,00 2.400,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 2.400,00 2.400,00 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
90.520,00 88.807,73 98,11
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.695,00 10.580,00 98,92
3110 świadczenia społeczne 48.000,00 48.000,00 100,00
4210 zakupy materiałów i wyposażenia 2.300,00 2.288,87 99,52
4300 zakup usług pozostałych 28.468,00 26.881,86 94,43
4410 podróże służbowe krajowe 1.057,00 1.057,00 100,00

852

Pomoc społeczna

3.253.484,00

3.247.983,56
99,8385202 Domy pomocy społecznej 210,00 - -
4300 zakup usług pozostałych 210,00 - -
85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.060.590,00 2.058.915,54 99,923020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54,00 53,51 99,09
3110 świadczenia społeczne 1.983.823,00 1.983.822,50 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37.322,00 37.321,46 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.262,00 2.261,65 99,98
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.704,00 10.645,89 99,46
4120 składki na Fundusz Pracy 998,00 987,97 98,99
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.291,00 3.197,98 97,17
4260 zakup energii 2.000,00 2.000,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 13.604,00 12.276,62 90,24
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 231,00 230,70 99,87
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 929,00 928,77 99,98
4410 podróże służbowe krajowe 129,00 128,44 99,57
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.252,00 1.250,05 99,84
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 433,00 433,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 419,86 69,98
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.958,00 2.957,14 99,97
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
8.725,00 8.436,10 96,69
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.725,00 8.436,10 96,69
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 528.168,00 526.641,24 99,71
3110 świadczenia społeczne 528.168,00 526.641,24 99,71
85215 Dodatki mieszkaniowe
6.600,00 6.542,34 99,13
3110 świadczenia społeczne 6.291,00 6.290,62 99,99
4300 zakup usług pozostałych 309,00 251,72 81,46
85219 Ośrodki pomocy społecznej 276.691,00 276.683,55 100,00
3020 wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 1.614,00 1.613,79 99,99
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 197.546,00 197.545,18 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.607,00 10.606,55 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 32.432,00 32.431,53 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 5.004,00 5.003,10 99,98
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.781,00 2.780,08 99,97
4260 zakup energii 2.497,00 2.496,92 100,00
4270 zakup usług remontowych 1.096,00 1.095,02 99,91
4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 11.583,00 11.582,61 100,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 139,00 138,72 99,80
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 176,00 175,64 99,80
4410 podróże służbowe krajowe 3.110,00 3.109,49 99,98
4430 różne opłaty i składki 105,00 105,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.831,00 5.830,23 99,99
4480 podatek od nieruchomości 332,00 332,00 100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 648,00 648,00 100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.070,00 1.069,69 99,97
85295 Pozostała działalność 372.500,00 370.764,79 99,53
3110 świadczenia społeczne 362.488,00 360.753,37 99,52
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.012,00 10.011,42 99,99
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.576,00 6.576,00 100,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6.576,00 6.576,00 100,00
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.576,00 6.576,00 100,00
854
Edukacyjna opieka wychowawcza

377.651,00

310.528,51

82,23
85401 Świetlice szkolne 14.611,00 14.606,93 99,97
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10.639,00 10.638,90 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.088,00 1.087,01 99,91
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.778,00 1.777,16 99,95
4120 składki na Fundusz Pracy 287,00 286,49 99,82
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 498,37 99,67
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319,00 319,00 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 317.830,00 250.711,70 78,88
3240 stypendia dla uczniów 274.114,00 230.954,00 84,25
3260 inne formy pomocy dla uczniów 43.716,00 19.757,70 45,20
85495 Pozostała działalność 45.210,00 45.209,88 100,00
3260 inne formy pomocy dla uczniów 44.107,00 44.106,88 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 343,00 343,00 100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 360,00 360,00 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.391.611,00

1.230.557,96

88,43


90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
726.185,00 699.479,52 96,32
4300 zakup usług pozostałych 64.000,00 54.340,70 84,91
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 662.185,00 645.138,82 97,43
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
15.000,00 7.917,36 52,78
4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 2.781,16 42,79
4300 zakup usług pozostałych 8.500,00 5.136,20 60,43
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 109.416,00 52.395,24 47,89
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109.416,00 52.395,24 47,89
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
304.246,00 243.004,60 79,87
4260 zakup energii 274.240,00 219.296,16 79,97
4300 zakup usług pozostałych 30.000,00 23.702,96 79,01
4580 różne opłaty i składki 6,00 5,48 91,33
90095 Pozostała działalność 236.764,00 227.761,24 96,20
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.150,00 3.123,31 99,15
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 480,00 474,45 98,84
4120 składki na Fundusz Pracy 120,00 33,08 27,57
4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 5.591,52 62,13
4260 zakup energii 2.000,00 763,12 38,16
4300 zakup usług pozostałych 61.314,00 57.085,76 93,10
4430 różne opłaty i składki 700,00 690,00 98,57
6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 160.000,00 160.000,00 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 472.425,00 428.179,00 90,63
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
392.041,00 347.795,00 88,71
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 347.795,00 347.795,00 100,00
2488 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 37.609,00 - -
2489 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6.637,00 - -
92116 Biblioteki 80.384,00 80.384,00 100,00
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 80.384,00 80.384,00 100,00
926 Kultura fizyczna i sport 1.322.500,00 978.090,89 73,96
92601 Obiekty sportowe 1.265.500,00 924.768,62
73,08
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.265.500,00 924.768,62 73,08
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
52.000,00 48.322,27 92,93
2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 20.000,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.400,00 9.013,95 86,67
4260 zakup energii 2.600,00 744,68 28,64
4300 zakup usług pozostałych 19.000,00 18.563,64 97,70
92695 Pozostała działalność
5.000,00 5.000,00 100,00
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000,00 5.000,00 100,00

Razem

26.113.852,00

23.153.833,64

88,66
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.
Zestawienie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 r.
Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan na 2009 r. Wykonanie
za 2009 r.
%
1 2 3 4 5 6 7

010

Rolnictwo i łowiectwo

689.169,00

689.086,94

99,99
01095 Pozostała działalność
689.169,00 689.086,94 99,99
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 689.169,00 689.086,94 99,99

750

Administracja publiczna

81.000,00

81.000,00

100,00
75011 Urzędy wojewódzkie
81.000,00 81.000,00 100,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 81.000,00 81.000,00 100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13.728,00

13.592,40

99,01
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.244,00 1.244,00 100,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.244,00 1.244,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12.484,00 12.348,40 98,91
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 12.484,00 12.348,40 98,91

852

Opieka społeczna

2.121.682,00
2.118.986,55
99,8785212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.049.500,00 2.047.852,90 99,92


2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.049.500,00 2.047.852,90 99,92
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.964,00 4.916,38 99,04
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.964,00 4.916,38 99,04
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48.718,00 48.717,27 99,99
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48.718,00 48.717,27 99,99
85295 Pozostała działalność 18.500,00 17.500,00 94,59
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.500,00 17.500,00 94,59
Razem
2.905.579,00

2.902.665,89

99,90
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.
Zestawienie wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan
na 2009 r.
Wykonanie
za 2009 r.
%
1 2 3 4 5 6 7

010

Rolnictwo i łowiectwo

689.169,00

689.086,94

99,99
01095 Pozostała działalność
689.169,00 689.086,94 99,99
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.300,00 1.300,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 198,00 197,47 99,73
4120 składki na Fundusz Pracy 32,00 31,85 99,53
4210 zakup materiałów i wyposażenia 695,00 695,00 100,00
4260 zakup energii 970,00 970,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 7.494,00 7.492,87 99,98
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 890,00 889,77 99,97
4430 różne opłaty i składki 675.655,00 675.654,98 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 435,00 355,00 81,61
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.500,00 1.500,00 100,00

750

Administracja publiczna

81.000,00

81.000,00

100,00
75011 Urzędy Wojewódzkie
81.000,00 81.000,00 100,00
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60,00 60,00 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 56.400,00 56.400,00 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 4.000,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9.175,00 9.175,00 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1.480,00 1.480,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00 1.600,00 100,00
4260 zakup energii 500,00 500,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 1.228,00 1.228,00 100,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 580,00 580,00 100,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.000,00 1.000,00 100,00
4410 podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.501,00 1.501,00 100,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.476,00 1.476,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 650,00 650,00 100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 850,00 850,00 100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13.728,00

13.592,40

99,01
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.244,00 1.244,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 161,00 161,00 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 26,00 26,00 100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.057,00 1.057,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 12.484,00 12.348,40 98,91
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.940,00 5.940,00 100,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 186,00 186,00 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 100,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.224,00 1.224,00 100,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.661,00 1.660,65 99,98
4260 zakup energii 1.000,00 1.000,00 100,00
4300 zakup usług pozostałych 840,00 840,00 100,00
4410 podróże służbowe krajowe 444,00 308,75 69,54
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 528,00 528,00 100,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 631,00 631,00 100,00
852 Pomoc społeczna 2.121.682,00 2.118.986,55
99,87
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.049.500,00 2.047.852,90 99,92
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54,00 53,51 99,09
3110 świadczenia społeczne 1.983.823,00 1.983.822,50 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34.462,00 34.461,46 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.262,00 2.261,65 99,98
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.248,00 10.190,32 99,44
4120 składki na Fundusz Pracy 900,00 890,95 98,99
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.930,72 96,54
4300 zakup usług pozostałych 12.067,00 10.739,62 89,00
4410 podróże służbowe krajowe 129,00 128,44 99,57
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.001,00 1.000,04 99,90
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 433,00 433,00 100,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 419,86 69,98
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.521,00 1.520,83 99,99
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
4.964,00 4.916,38 99,04
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.964,00 4.916,38 99,04
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
48.718,00 48.717,27 100,00
3110 świadczenia społeczne 48.718,00 48.717,27 100,00
Razem
2.905.579,00

2.902.665,89

99,90
Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów
L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie
1. Przychody ogółem, w tym: 4.956.552,00 3.690.482,71
- nadwyżka z lat ubiegłych - -
- wolne środki - 157.224,71
- kredyty długoterminowe 4.806.552,00 3.383.258,00
- pożyczki 150.000,00 150.000,00
- spłaty pożyczek udzielanych - -
- przychody z prywatyzacji majątku gminy - -
- sprzedaż papierów wartościowych - -
2. Rozchody ogółem, w tym: 579.852,00 579.852,00
- spłaty kredytów długoterminowych 411.352,00 411.352,00
- spłaty pożyczek długoterminowych 168.500,00 168.500,00
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.
Przychody i rozchody dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 r.
Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na01.01.2009 r Przychody Rozchody Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r
plan wykonanie plan wykonanie
Dochody własne:
50.347,72

267.000,00

235.852,48

284.500,00

188.460,94

97.739,26
- Stołówki szkolne 20.754,64 207.000,00 206.568,96 217.000,00 183.036,91 44.286,69
- Gimnazjum 9.017,28 20.000,00 16.366,31 19.500,00 4.047,45 21.336,14
- Szkoły Podstawowe 20.575,80 40.000,00 12.917,21 48.000,00 1.376,58 32.116,43
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 141/10
Burmistrza Suchowoli
z dnia 18 marca 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury za 2009 rok
Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na01.01.2009 r Przychody Rozchody Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r
Plan Wykonanie Plan Wykonanie
Zakład budżetowy
8.958,65

180.000,00

168.487,13

183.391,00

170.096,59

7.349,19
Przedszkole Samorządowe
w Suchowoli
8.958,65 180.000,00 168.487,13 183.391,00 170.096,59 7.349,19
Instytucje kultury:
2.960,01

513.345,00

513.345,25

515.345,00

512.721,70

3.583,56
OśrodekKultury 2.960,01 430.961,00 430.961,25 432.961,00 430.337,70 3.583,56
Biblioteka Publiczna - 82.384,00 82.384,00 82.384,00 82.384,00 -
Razem: 11.918,66 693.345,00 681.832,38 698.736,00 682.818,29 10.932,75


część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchowola za 2009 r.
Budżet Gminy Suchowola na 2009 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Suchowoli w dniu 26 lutego 2009 r. Uchwałą Nr XXIII/152/09 po stronie dochodów w kwocie 19.052.300,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 22.633.000,00zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 3.580.700,00 zł stanowiły:
- pożyczka długoterminowa - 150.000,00 zł (transza z 2008),
- kredyt długoterminowy - 3.430.700,00 zł,
- kredyt długoterminowy preferencyjny - 200.000,00 zł.
Postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 579.852,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).
W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w wyniku, których plan dochodów budżetowych zwiększył się do kwoty 21.737.152,00 zł, a plan wydatków budżetowych do kwoty 26.113.852,00 zł.
Na powyższe zmiany miały wpływ: dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody własne, dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kredyty i pożyczki.
W 2009 r. planowano zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 150.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, kredyt długoterminowy w kwocie 4.010.552,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt długoterminowy w kwocie 579.852,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W 2009 r. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w kwocie 150.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - (II transza) pożyczki długoterminowej na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli - I etap": dostawa z montażem i wyposażenie. Z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnięto kwotę 3.533.258,00 zł, na przyjęty plan w budżecie - 4.956.552,00 zł.
Dochody
Osiągnięto dochody budżetowe w kwocie 21.248.004,50 zł na plan 21.737.152,00 zł, co stanowi 97,8 %.
Na dochody budżetowe złożyły się:
- różne rozliczenia (subwencje) - 10.459.044,00 zł, co stanowi 49,2 %;
- dochody z podatków i opłat - 3.766.434,19 zł, co stanowi 17,73 % ogólnych dochodów;
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 975.725,27 zł, co stanowi 4,6%;
- dochody z majątku gminy - 129.634,42 zł, co stanowi 0,6 %;
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne - 4.228.064,86 zł, co stanowi 19,9%;
- środki ze źródeł pozabudżetowych - 1.537.597,04 zł, co stanowi - 7,2 %;
- pozostałe opłaty (rozliczenia z lat ubiegłych, kapitalizacja odsetek, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, darowizny, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) - 151.504,72 zł, co stanowi 0,7 %.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.160.870,00 zł, na plan 1.536.413,00 zł co stanowi 75,6 % przyjętego planu.
Dochody pochodzą z:
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w obrębie wsi Jatwieź Mała - 70.000,00 zł;
- zwrotu części podatku akcyzowego, zawartej w cenie oleju napędowego - 689.086,94 zł;
- najmu składników majątkowych - 4.099,27 zł;
- sprzedaży nieruchomości i działek - 10.000,00 zł;
- dofinansowania części wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Suchowola" - 387.683,79 zł.

Dział 600 - Transport i łączność
Otrzymano środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 200.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej (usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
Pozyskano kwotę 182.152,70 zł na dofinansowanie części wydatków poniesionych na:
- opracowanie studium wykonalności dotyczącej zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk" - 7.533,50 zł;
- wykonanie prac budowlanych w/w zadania - 174.619,20 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w tym rozdziale wyniosły 115.535,15 zł, na plan 97.100,00 zł co stanowi 118,9 %.
Na w/w dochody złożyły się wpływy z:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 83.026,82 zł;
- tytułu opłat za wieczyste użytkowanie - 13.508,33 zł;
- ze sprzedaży nieruchomości i działek - 19.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna
Pozyskano dochody w tym dziale w kwocie 101.978,54 zł na plan 98.550,00 zł, co stanowi 103,5 %. Złożyły się na nie:
- dotacja w kwocie 81.000,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie;
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań zleconych gminie - 468,20 zł;
- dofinansowanie zadania z zakresu sportu i kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 3.564,77 zł (XII Cross Trzeźwości w Suchowoli);
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, kapitalizacja odsetek, darowizny, grzywny od osób fizycznych - 16.945,57 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody w tym dziale zrealizowano w 99,01 % . Złożyły się na nie:
- dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.244,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 12.348,40 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100%, tj.: 103.742,50 zł. Złożyły się na nie:
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Czerwonka - 50.000,00 zł,
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej - 46.676,00 zł,
- dotacja z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania ochronnego dla OSP Suchowola - 2.400,00 zł,
- dotacja z Powiatu Sokólskiego na zakup drzwi garażowych do budynku OSP Czerwonka - 4.666,50 zł,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4.872.762,00 zł, co stanowi 100,1 %, w tym:
1. Podatek rolny. Uzyskano dochody od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego w wysokości 704.241,61 zł, co stanowi 96,7 % natomiast od osób prawnych 7.855,00 zł, co stanowi 98,2 %.
2. Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wyniósł 328.172,69 zł, co stanowi 131,7 %, a od osób prawnych 2.463.515,88 zł, co stanowi 96,4 %.
3. Podatek leśny - od osób fizycznych - 60.646,85 zł, co stanowi 98,1 %, od osób prawnych 16.818,00 zł, co stanowi 98,9 %.
4. Wpływy z opłaty targowej. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w 140,4 %. Na plan 35.000,00 zł wpłynęło 49.145,00 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn. Wpływy z podatku od spadków i darowizn są bardzo trudnne do ustalenia, gdyż nie można przewidzieć ilości spraw spadkowych. Dochody z w/w podatku wyniosły 3.644,00 zł, co stanowi 36,4 % przyjętego planu.
6. Podatek od środków transportowych. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 29.154,00 zł, co stanowi 83,3 %, natomiast od osób prawnych 9.082,00 zł, co stanowi 92,5 %.
7. Wpływy z opłat od czynności cywilnoprawnych. Uzyskano dochody w kwocie 78.329,69 zł, co stanowi 107,3 %.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 35.555,00 zł, co stanowi 50,8 %.
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.705,77 zł, co stanowi 135,0 % a koszty upomnienia 1.730,60 zł, co stanowi 86,53 %.
10. Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 93.059,14 zł, co stanowi 100,2 %.
11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wyniosły 963.786,00 zł, co stanowi 90,9 %, a od osób prawnych 11.939,27 zł co stanowi 79,6 %. Plan powyższych dochodów jest ustalany przez Ministra Finansów na co gminy nie mają wpływu.
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.988,40 zł.
13. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 6.982,00 zł, odsetki 411,10 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Ustalone przez Ministerstwo Finansów subwencje wpłynęły w kwocie 10.459.044,00 zł, co stanowi 45,8 % wykonanych dochodów. Składały się na nie:
- część oświatowa - 5.123.700,00 zł,
- część wyrównawcza - 4.878.589,00 zł,
- część równoważąca - 347.043,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 109.712,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 56.486,16 zł w tym na:
- prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej nauczycieli - 132,00 zł,
- na realizację programu pn.: "Radosna Szkoła" - 23.940,00 zł,
- dokształcanie młodocianych - 32.414,16 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymano w wysokości 2.972.289,43 zł, co stanowi 99,9 % z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe - 2.047.852,90 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.436,10 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 480.257,82 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 103.555,00 zł,
- środki na dożywianie uczniów - 312.000,00 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 r.- 17.500,00 zł.
Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2.687,61 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Otrzymano dotacje:
- na pokrycie kosztów edukacyjnej opieki wychowawczo - materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki dla najuboższych rodzin w kwocie 230.954,00 zł,
- na realizację programu pn.: "Wyprawka szkolna" - 19.757,70 zł,
- na realizację programu pn.:"Uczeń na wsi" (pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne) - 45.209,88 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody w dziale 900 wyniosły 46.830,04 zł, co stanowi 53,5 %. Składały się one z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 46.830,04 zł na przedsięwzięcie pn.:"Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2009 z terenu Gminy Suchowola".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 800,00 zł na zadanie pn.: "Europarada Orkiestr Dętych w Suchowoli".

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Dochody w tym dziale wyniosły 666.000,00 zł. Złożyły się na nie: - dotacja w kwocie 333.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej,
- dotacja w kwocie 333.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie.

Realizację dochodów gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 1.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2009 r. wyniosły 59.989,00 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości - 13.817,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- w podatku od środków transportowych - 24.433,00 zł (na skutek obniżenia górnych stawek),
- umorzeń podatku od nieruchomości - 14.703,00 zł,
- umorzeń podatku rolnego - 6.106,00 zł,
- umorzeń podatku leśnego - 367,00 zł,
- odroczeń terminu płatności - 565,00 zł,
- odsetek - 795,82 zł.
Umorzenie odsetek nie skutkuje obniżeniem subwencji.
Zaległości:
- za najem lokali użytkowych oraz mieszkalnych wyniosły7.698,41 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły 10.075,05 zł,
- z tytułu zobowiązań pieniężnych na koniec 2008 r. od osób fizycznych wyniosły 201.855,40 zł (bez odsetek),
- ze zobowiązań osób prawnych wyniosły 56.975,46 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) - 10.996,00 zł.
W 2009 r. wystawiono osobom fizycznym upomnienia na łączna kwotę 569.097,00 zł, w tym:
W 2009 r. dokonano przeniesienia własności środków trwałych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za zaległości podatkowe (zapłata w formie niepieniężnej 38.523,98 zł + odsetki w kwocie 14.191,57 zł),
Wystawiono 35 tytułów wykonawczych za zobowiązania pieniężne na kwotę 28.382,00 zł. Udało się pozyskać kwotę 6.030,00 zł.
Za wynajem lokali wystawiono 14 wezwań do zapłaty na kwotę 10.497,19 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego na kwotę 1.909,36 zł.
Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień na kwotę 64.805,00 zł.
Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2009 r. wystawiono 19 upomnień na kwotę 209.176,00 zł.
Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 10.075,05 zł + odsetki w kwocie 7.920,93 zł, są w trakcie spłaty w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego.

Wydatki
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 23.153.833,64 zł, co stanowi 88,7% przyjętego planu. Złożyły się na nie:
- wydatki inwestycyjne - 5.684.253,50 zł, co stanowi 24,6% ogólnych wydatków,
- wydatki na wynagrodzenia - 5.326.574,88 zł, co stanowi 23,0% ogólnych wydatków,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń - 936.497,53 zł, co stanowi 4,0% ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki - 11.206.507,73 zł, co stanowi 48,4% ogólnych wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 1.409.431,58 zł, co stanowi 88,7%. Składają się na nie:
- opłata stała za gotowość do obioru padłych zwierząt gospodarskich przez firmę -"Struga" - 6.420,00 zł,
- opłata za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 10.746,49 zł,
- opłata za wytyczenie drogi rolniczej w obrębie wsi Karpowicze - 2.403,40 zł,
- opłata za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku - 24.000,00 zł, - zwrot rolnikom indywidualnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - 689.086,94 zł,
- opłata za wykonanie sieci wodociągowej we wsi Podgrodzisk - 64.990,89 zł,
- opłata za modernizację drogi rolniczej w obrębie wsi Jatwieź Mała - Karpowicze - 80.951,51 zł,
- opłata za rozbiórkę sieci wodociągowej przy ulicy 3 Maja - 12.819,86 zł,
- wykonanie map geodezyjnych pod budowę wodociągu Leszczany - Laudańszczyzna i Pokośno - 4.672,60 zł i wykonanie sieci wodociągowej w m. Pokośno - Chmielówka - 51.157,19 zł i wykonanie mapy geodezyjnej i opracowanie dokumentacji technicznej (wodociągowej) dla Suchowoli na ul. 3 Maja - 3.501,40 zł i wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Kupieckiej i 3 Maja w Suchowoli - 20.982,10 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Okopy - 58.719,82 zł,
- pozostałe wydatki (za uzgodnienie projektów technicznych budowy wodociągów, dzienniki budowy, wypisy działek, sporządzenie map) - 11.120,82 zł,
- kwota 14.480,77 zł, przekazana dla Izby Rolniczej (2% odpisu wpływów z podatku rolnego) - analizę finansową projektu: "Budowa wodociągu gminnego w Gminie Suchowola i zakup tablicy reklamowej - 1.554,28 zł,
- wydatki związane z modernizacją hydroforni w Suchowoli - (zakup szafy sterowniczej, wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej na budowę zbiorników na wodę, renowacja studni głębinowych na hydroforni, zakup pomp, zakup i montaż wodomierzy) - 182.343,83 zł,
- wydatki na remont hydroforni we wsi Leśniki - 66.644,97 zł,
- wydatki na remont hydroforni we wsi Kopciówka - 41.600,83 zł, - wydatki na remont hydroforni we wsi Czerwonka -34.123,10 zł.
- wydatki na remont hydroforni we wsi Chodorówka Nowa - 27.110,78 zł.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo
Wydatki w tym dziale wyniosły 28.783,40 zł, tj.:
- opłata eksploatacyjna za Odkrywkowy Zakład Górniczy "Kiersnówka" - 3.222,20 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Kierownika Ruchu Górniczego OZG "Kiersnówka" - 21.600,00 zł,
- wykonanie operatu ewidencyjnego zmian w zasobach złoża "Kiersnówka", prace służby geologicznej w okresie 01.01.09 r. - 31.12.2009 r. związanej z prowadzeniem dokumentacji - 2.741,20 zł,
- prace geologiczno - wiertnicze związane z prowadzeniem ewidencji dokumentacji w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym "Kiersnówka" - 1.220,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.985.993,97 zł.
Wydatki związane z drogownictwem to:
- odśnieżanie - 22.785,28 zł,
- profilowanie dróg na terenie Gminy Suchowola - 60.872,83 zł,
- wykonanie podbudowy na ulicy Kasztanowej - 32.736,99 zł,
- opłata za dokumentację przebudowy sieci energetycznej we wsi Piatak - Tablewo - 1.830,00 zł,
- wykonanie przepustu na Kolonii Chodorówka -11.400,36 zł,
- praca koparką i kompaktorem na drogach gminnych i dojazdowych - 18.463,80 zł,
- remont drogi gminnej Nowe Stojło - Piątak - 64.904,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Grymiaczki - 440.680,16 zł,
- zakup drewna i remont mostu przy drodze Karpowicze - Jagłowo - 2.399,79 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Dryga -droga powiatowa - Suchowola - Janów - 4.880,00 zł,
- zakup 29 wiat przystankowych - 110.200,00 zł,
- wykonanie wtórników do aktualizacji dokumentacji projektowej na drogę Podgrodzisk - Chmielówka oraz na obręb Dryga - 11.004,40 zł,
- utwardzenie ulicy Goniądzkiej w Suchowoli - 126.664,55 zł,
- dotacja w kwocie 247.884,19 zł dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej Nr 1326 B Suchowola - Janów,
- pozostałe wydatki (kopie map, zakup działek, usługi notarialne, opłata za zajęcie pasa drogowego, opracowanie map do celów projektowych) - 22.451,34 zł,
- inspektor nadzoru - 6.500,00 zł,
- przebudowa drogi Chmielówka - Grodzisk - 268.644,95 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Podhorodnianka - 61.605,00 zł,
- remont drogi w obrębie m. Kopciówka - Kol. Kopciówka - 25.803,00 zł,
- remont drogi dojazdowej w obrębie wsi Horodnianka - 13.176,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej Kolonia Dryga - Poświętne - 29.097,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego w obrębie Suchowoli (ul. Polna, Gruntowa, Targowa - do cmentarza ) - 7.808,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego w obrębie Trzyrzecze w kierunku łąk - 15.372,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej Karpowicze - 30.451,20 zł, - uzupełnienie korpusu drogowego na drogach gminnych i modernizacja dróg w obrębie wsi Jatwieź Mała - 61.829,60 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej w obrębie wsi Chodorówka Nowa - 26.474,00 zł,
- modernizacja drogi w obrębie Kolonii Bachmackich - 19.886,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej w obrębie wsi Rutkowszczyzna - 18.348,80 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze dojazdowej w obrębie Jatwiezi Dużej - 151.841,20 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej w obrębie Pokośno - 57.340,00 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drodze gminnej Brukowo - Kol. Zgierszczańskie - 28.212,50 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego na drogach gminy w obrębie m.Wólka i Okopy - 22.143,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych: Chodorówka Stara - Kolonia Dryga, Dryga - droga powiatowa - 1.686.581,59 zł.
- remont dróg rolniczych w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków huraganu w następujących miejscowościach: Sucha Góra - Połomin - 151.365,40 zł, Nowe Stojło - Piątak - 124.357,04 zł

Dział 630 - Turystyka
Wydatki w tym dziale wyniosły 11.080,18 zł. Złożyły się na nie:
- opłata za stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach - 9.399,54 zł,
- doposażenie kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach - 1.680,64 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W tym dziale wydatki zrealizowano w kwocie 1.957.336,83 zł. Składają się na nie:
- podatek od nieruchomości związany z mieniem komunalnym - 1.842.516,00 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego - 2.265,64 zł (dotyczy zakupu działki we wsi Karpowicze z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ścieków,
- opłata za wycenę wartości nieruchomości wraz z zabudowaniami działki przy Placu Kościuszki 5 dla potrzeb zastawu hipotecznego - 2.440,00 zł,
- podział geodezyjny działki w Suchowoli (za punktem skupu tytoniu) przed przekazaniem w użyczenie dla Zespołu Szkół w Suchowoli - 1.549,40 zł,
- opłata za wykonanie klasyfikacji gruntów w obrębie Suchowoli, Karpowicz i Jatwiezi Małej - 2.806,00 zł,
- pozostałe wydatki (sporządzanie wypisu działek, opłata sądowa, opłata za odpis z ksiąg wieczystych, usługi kominiarskie, za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy rozbiórce budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 28) - 6.898,22 zł,
- opłata za energię i wodę - 1.124,62zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia palacza - 14.274,85 zł,
- opłata za zakup drewna opałowego - 5.000,00 zł,
- oplata za wykonanie docieplenia, pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ulicy Białostockiej 2 - 35.925,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki stanowiącej nieruchomość przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem na sprzedaż - 1.171,20 zł,
- opłata za podział działek na poszerzenie drogi w miejscowości Ciemne, Podhorodnianka i Horodnianka - 8.198,40 zł,
- opłata za wykonanie mapy geodezyjnej do celów zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na poszerzenie cmentarza parafialnego - 3.952,80 zł oraz wykonanie wierceń geotechnicznych pod lokalizację cmentarza w Suchowoli - 2.269,80 zł,
- opłata za wskazanie na gruncie granic drogi dojazdowej położonej w obrębie kol. Bachmackie - 1.708,00 zł,
- opłata za podział działki przy ulicy Polnej - 1.171,20 zł,
- opłata za wykonanie przekrycia budynku OSP we wsi Pokośno - 14.097,10 zł,
- opłata za wykonanie naprawy pokrycia dachu budynku komunalnego przy ulicy 3 Maja - 976,00 zł,
- opłata za wymianę stałych zaworów na zawory termostatyczne centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ulicy Goniądzkiej 23 - 5.479,00 zł.
- opłata za wycenę wartości prawa własności gruntów 11 działek będących w użytkowaniu wieczystym - 2.013,00 zł,
- opłata za wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ulicy Młodych - Plac Kościuszki - 1.500,60 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa
W tym dziale wydatki wyniosły 4.200,00 zł (urządzenie mogił dla 6 żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Chodorówce Nowej).

Dział 750 - Administracja publiczna
W tym dziale wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.034.351,95 zł, co stanowi 93,3 %. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 81.000,00 zł.
Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 55.196,00 zł, w tym na:
- ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Rady Miejskiej, diety za posiedzenie Komisji - 53.412,00 zł,
- wydatki związane z organizacją sesji - 1.784,00 zł.
Wydatki w rozdziale 75023 wyniosły 1.545.180,86 zł, w tym na:
- wynagrodzenia, wynagrodzenia z umowy - zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.123.445,29 zł,
- energię - 27.679,76 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, za dozór i konserwację kotła olejowego, szkolenia pracowników, przesyłki skredytowane, ubezpieczenia mienia komunalnego, konserwacja systemu komputerowego, przegląd gaśnic, usługi bankowe, użytkowania pojemników na śmieci, wywóz odpadów, zakup środków czystości, usługi kominiarskie) - 226.513,14 zł
- zakup i transport drewna - 21.598,71 zł,
- dzierżawę kserokopiarki i wykonanie kopii - 14.690,01 zł,
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli - 32.000,00 zł,
- dotacje dla Samorządu Województwa Podlaskiego - 1.603,72 zł,
- zakup oleju opałowego - 3.958,88 zł,
- wykonanie remontu chodnika przy Urzędzie Miejskim w Suchowoli - 13.192,63 zł,
- zakup programów komputerowych, licencji i toneru - 29.835,91 zł,
- usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 16.504,99 zł,
- delegacje krajowe, zagraniczne, ryczałty rozjazdowe - 32.101,82 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.056,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za nadzór nad skazanymi, skierowanymi przez Sąd Rejonowy, oraz dofinansowanie zatrudnienia pracowników kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy (ubezpieczenia, szkolenia, badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd Rejonowy do pracy) - 91.273,67 zł,
- składkę na SSPEN - 1.562,50 zł,
- składkę członkowską na Związek Komunalny "Biebrza" - 28.466,50 zł,
- należne inkaso za pobór opłaty targowej w 40% pobranych i terminowo odprowadzonych środków finansowych przez "CENTROKOM" - 17.181,90 zł,
- zakup 15 sztuk tablic ogłoszeniowych dla sołectw - 24.000,00 zł,
- składkę członkowską dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" - 74.778,00 zł,
- diety sołtysom - 9.000,00 zł,
- zorganizowanie imprezy "Cross Trzeźwości" - 20.261,48 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 80.451,03 zł,
- zakup wydawnictwa "Nasz Duszpasterz i My", Monografia Powiatu Sokólskiego - 6.000,01 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W rozdziale 75101 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców - 1.244,00 zł.
W rozdziale 75113 wydatki wyniosły 12.348,40 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 426.352,70 zł, co stanowi 63,0 %.
Wypłacono wynagrodzenia za umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendanta Gminnego - 32.772,85 zł.
Inne wydatki to:
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 36.951,61 zł,
- energia i woda - 11.997,53 zł,
- podatek od nieruchomości - 7.675,00 zł,
- pozostałe wydatki (rozmowy telefoniczne, przegląd gaśnic, zakup paliwa, przegląd pojazdów, ubezpieczenia, zakup umundurowania, naprawa samochodu strażackiego, szkolenia strażaków, remonty gaśnic) - 88.627,27 zł,
- wydatki związane z montowaniem oczyszczalni ścieków i separatora przy OSP Dryga - 11.653,44 zł, - przebudowa placu i wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Dryga - 37.303,90 zł,
- środki finansowe na zakup paliwa dla Straży Granicznej - 1.500,00 zł,
- energia do zasilania radarów - 858,10 zł,
- zakup samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Czerwonka - 172.160,00 zł,
- zakup i montaż drzwi do budynku OSP Czerwonka - 9.333,00 zł
- naprawa samochodu gaśniczego dla OSP Horodnianka - 15.520,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wypłacono wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysom w kwocie 61.040,02 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Wydatki w tym dziale obejmowały spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na inwestycje już zakończone - 81.905,40 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 6.836.641,56 zł, co stanowi 96,15 %.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
- szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - 3.916.104,08 zł,
- oddziały przedszkolne (rozdział 80103) - 216.461,22 zł,
- przedszkola - 131.488,00 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - 173.849,21 zł,
- gimnazja - 1.608.966,37 zł,
- licea ogólnokształcące - 15.000,00 zł,
- stołówki szkolne (rozdział 80148) - 164.465,35 zł,
- pozostała działalność (rozdział 80195) - 77.976,16 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 520.796,17 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.535,00 zł.
W wyżej wymienionych rozdziałach takich jak: 80101, 80103, 80110, 80114, 80146, 80148 wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.386.917,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, materiały BHP itp. - 218.250,64 zł,
- stypendia dla uczniów - 9.100,00 zł,
- materiały: opał, środki czystości, materiały do bieżących napraw - 353.719,92 zł,
- pomoce naukowe - 61.988,01 zł,
- energia elektryczna, woda - 92.788,90 zł,
- usługi zdrowotne - 1.125,00 zł,
- usługi pozostałe, kominiarskie, prowizje BS Suchowola, opłaty pocztowe, transport dzieci, usługi telefoniczne, ubezpieczenia budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych - 166.895,83 zł,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.535,00 zł,
- podróże służbowe - 6.151,50 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - pracowników - 226.001,00 zł,
- remont pomieszczeń szkolnych - 36.872,25 zł. Przeprowadzono remonty w następujących obiektach:
- Szkoła Podstawowa w Suchowoli - remont sal lekcyjnych: malowanie, układanie paneli podłogowych w 5 klasach, dokończenie remontu holu przy wejściu głównym: położenie tynku strukturalnego mozaikowego, remont holu, remont sekretariatu, malowanie łazienek,
- Szkoła Podstawowa w Chodorówce Nowej - wymiana płytek przed wejściem do szkoły,
W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 520.796,17 zł. Są to wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, "trzynastka", fundusz świadczeń socjalnych (kierowcy i opiekunek do dowozu dzieci) - 119.545,39 zł,
- sfinansowanie biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów do szkół, również niepełnosprawnych - 17.418,83 zł,
- podatek od środków transportowych - 1.069,00 zł,
- pozostałe wydatki: zakup paliwa, remont mikrobusa, ubezpieczenie pojazdu, badania lekarskie kierowców, zakup części do remontu mikrobusa - 39.788,82 zł,
- przewóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Suchowola - 342.974,13 zł,
W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 77.976,16 zł, w tym na:
- dokształcanie młodocianych pracowników - 32.414,16 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 45.430,00 zł,
- wynagrodzenie dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 132,00 zł.
Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli - 15.000,00 zł.
Zadania realizowane przez Gminę Suchowola w placówkach oświatowych:
- przebudowa placów i dróg dojazdowych przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej (II etap) - 83.304,74 zł,
- wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych budowy boiska w Chodorówce Nowej - 2.464,40 zł,
- przekrycie dachu w Szkole Podstawowej w Wólce oraz za nadzór inspektora nadzoru - 65.863,39 zł,
- budowa bieżni przy Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli - 242.213,88 zł,
- wykonanie projektu Gminnego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suchowoli - 18.300,00 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne z głowicą oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 107.889,35 zł.
Przekazano dotację dla Przedszkola Samorządowego 130.000,00 zł oraz dotację w wysokości 1.488,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Białymstoku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 101.207,73 zł.
Wydatki w rozdziale 85153 - przeciwdziałanie narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na:
- spektakl profilaktyczny "Dobre wybory" w Zespole Szkół w Suchowoli - 1.200,00 zł,
- obóz sportowy i orkiestry w Zespole Szkół w Suchowoli - 1.200,00 zł.
Wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 88.807,73 zł z przeznaczeniem na:
- diety za posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 10.580,00 zł,
- spektakle profilaktyczne dla uczniów w szkołach podstawowych, Gimnazjum, Zespole Szkół w Suchowoli - "Jutro jest…wtedy pochylisz się nad sobą", "Córeczka", "Dobre wybory" - 3.350,00 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 48.000,00 zł,
- opłata kosztów sądowych za leczenie odwykowe i zaliczka na poczet opinii biegłych w związku ze skierowaniem na leczenie - 1.674,32 zł, - organizacja wigilii dla emerytów i rencistów, osób starszych, osób samotnych, bezdomnych i uzależnionych - 824,97 zł
- zwrot za przejazdy na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej - 1.057,00 zł,
- wyjazd na XVII Ogólnopolskie Dni Trzeźwościowe do Lichenia - 1.319,99 zł,
- pozostałe wydatki - zgodnie z programem działania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nagrody w konkursie Młodych Talentów w Szkole Podstawowej w Suchowoli, dopłaty do organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych obozów i zgrupowań sportowych, wypoczynku dzieci i młodzieży - m.in.: obóz Orkiestry Dętej przy Zespolu Szkół w Suchowoli, obóz sportowy w Zespole Szkół w Suchowoli, obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Augustowie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Suchowoli, półkolonie "Caritas", kolonie profilaktyczne w Białym Dunajcu, obóz sportowy w Rajgrodzie, obóz w Zakopanem, wypoczynek w ramach zimowiska oraz "Zielonej szkoły" w Szkole Podstawowej w Czerwonce) - 22.001,45 zł.
Dofinansowano zakup analizatora hematologicznego do Pracowni Analitycznej do Przychodni Rejonowej w Suchowoli - 10.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.247.983,56 zł.
Na zadania zlecone finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 2.118 986,55 zł w tym:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe oraz koszty obsługi tych zadań - 2.047 852,90 zł,
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne) - 4.916,38 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) - 48.717,27 zł,
- zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych powodzią w 2009 roku - 17.500,00 zł.
Na zadania własne finansowane z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 850.615,27 zł - w tym:
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) - 3.519,72 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) - 387.982,31 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) - 43.558,24 zł,
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) - 103.555,00 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 304.000,00 zł,
- wydatki na doposażenie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Suchowoli w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 8.000,00 zł.
Na zadania własne finansowane z budżetu gminy wydatkowano kwotę 278.381,74 zł, w tym: - koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.062,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 46.383,42 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 6.542,34 zł (w tym dodatki mieszkaniowe - 6.290,62 zł, koszt przekazów pocztowych - 251,72 zł),
- utrzymanie MGOPS (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) - 173.128,55 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci do lat siedmiu, dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich oraz dożywianie osób starszych chorych i niepełnosprawnych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 39.253,37 zł,
- wydatki na doposażenie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Suchowoli w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 2.011,42 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej w kwocie - 6.576,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale 854 wydatkowano kwotę 310.528,51 zł na:
- udzielenie edukacyjnej opieki materialnej (stypendiów) dla uczniów z najuboższych rodzin - 230.954,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" - 19.757,70 zł,
- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, zamieszkujące gminy miejsko - wiejskie zwanego programem "Uczeń na wsi" - 45.209,88 zł.

Wydatki na świetlice wyniosły 14.606,93 zł, w tym:
- wynagrodzenia, trzynastka, pochodne od wynagrodzeń - 13.789,56 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 319,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 498,37 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.230.557,96 zł, co stanowi 88,4 % z przeznaczeniem na:
- wykonanie map do przyłączy wodno - kanalizacyjnych w Suchowoli - 573,40 zł,
- zakup działki w Karpowiczach pod budowę oczyszczalni ścieków - 7.441,64 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Polnej i Białostockiej w Suchowoli - 23.852,32 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy Placu Kościuszki w Suchowoli - 43.414,83 zł,
- modernizację pompowni ścieków przy ulicy Targowej -60.243,60 zł,
- modernizację oczyszczalni ścieków w Suchowoli - 434.575,03 zł,
- budowę przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Goniądzkiej - 10.629,86 zł,
- nadzór inwestorski w związku z zadaniem "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli - I etap, dostawa z montażem wyposażenia - 4.880,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji lęgowych gatunków ptaków i ich siedlisk k/Karpowicz - 9.000,00 zł (dla przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków w Karpowiczach),
- wykonanie projektu wielobranżowego budowanego rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Suchowoli - 31.720,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w Jatwiezi Małej i Jatwiezi Dużej - 26.977,00 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kupieckiej w Suchowoli - 15.902,31 zł,
- przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola"- 3.000,00 zł,
- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków w Karpowiczach, budowa kanalizacji zbiorczej we wsi Karpowicze - 10.370,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków wraz z dociepleniem znajdujących się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Suchowoli - 9.150,00 zł,
- opłata za dokumentację na przyłącza elektryczne pod budowę oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej - 3.364,35 zł,
- opłatę demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2009 r. - 52.395,24 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie map do celów projektowych, energia, ścieki, woda, opłata za korzystanie ze środowiska) - 13.478,40 zł,
- utrzymanie parku: opracowanie planu odnowy miejscowości Suchowola, zakup paliwa do kosiarki - 7.917,36 zł,
- oświetlenie uliczne - 219.301,64 zł,
- konserwację oświetlenia - 23.702,96 zł.
W rozdziale 90095 poniesiono wydatki na:
- wypłatę "trzynastki" i pochodnych dla byłych pracowników gospodarki komunalnej - 3.630,84 zł,
- uporządkowanie wysypiska śmieci w Suchowoli przeznaczonego do rekultywacji - 6.793,63 zł,
- dzierżawę, odbiór odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej - 19.263,55 zł,
- kapitał zakładowy dla "CENTROKOM" Sp. z o.o. w Suchowoli - 160.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji Krzyża Papieskiego na łuku oraz konserwacja - 28.980,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Przekazano dotację dla Ośrodka Kultury w Suchowoli - 347.795,00 zł a także dla Biblioteki Gminnej - 80.384,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
W tym dziale wydatkowano kwotę 978.090,89 zł, w tym na:
- pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe - 5.000,00 zł (dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce)
- sport szkolny (opłaty dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży, opłaty za wpisowe w zawodach, przejazd dzieci i młodzieży na zawody sportowe) - 18.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu: energia, zakup 2 wiat stadionowych, ogrzewacz do wody - 10.322,27 zł,
- dotację dla Klubu "EUROCENTR" Suchowola - 20.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - 30.500,00 zł.
- budowę kompleksu sportowego wraz z adaptacją zaplecza sanitarno - szatniowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje Boisko - Orlik 2012 - 894.268,62 zł.
Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje Załącznik Nr 2.
Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych obrazuje Załącznik Nr 3 i 4.
Zestawienie przychodów i rozchodów obrazuje Załącznik Nr 5.
Zestawienie przychodów i rozchodów, dochodów własnych jednostek budżetowych obrazuje Załącznik Nr 6.
Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego i instytucji kultury obrazuje Załącznik Nr 7.

Dochody własne jednostek budżetowych w 2009 r. wyniosły 235.852,48 zł.
Wydatki wyniosły 188.460,94 zł. (zakup żywności, opłaty za gaz, środki czystości, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu kuchennego).
Przychody Przedszkola Samorządowego w Suchowoli w 2009 r. wyniosły 168.487,13 zł, w tym:
- dotacja z budżetu gminy- 130.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu - 38.422,80 zł,
- odsetki bankowe - 64,33 zł.
Koszty utrzymania przedszkola wyniosły 170.096,59 zł, w tym:
- wydatki osobowe, wynagrodzenia, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych - 139.235,24 zł,
- pozostałe: koszty wyżywienia, zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, zakup pomocy naukowych, rozmowy telefoniczne, opłaty prowizji dla banku, opłaty RTV - 30.861,35 zł.
Koszt tzw. "1 osobodnia" w Przedszkolu Samorządowym w Suchowoli w 2009 r. wyniósł 35,23 zł.
Dochody z funduszy celowych wyniosły 11.633,60 zł, w tym:
- wpłata za korzystanie ze środowiska - 5.118,08 zł,
- kapitalizacja odsetek - 181,75 zł,
Wydatkowano kwotę 11.059,00 zł (na usługi bankowe, zakup kwiatów do parku, dotacje dla rolników na budowę oczyszczalni przyzagrodowych).
Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej 12.063,69 zł, w tym: przekazano do budżetu państwa - 10.670,57 zł, dochody dla jednostki samorządu terytorialnego - 1.393,12 zł.
W 2009 r. spłacono:
- kredyty długoterminowe w kwocie 411.352,00 zł,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 168.500,00 zł.
W 2009 roku zaciągnięto jedną pożyczkę na kwotę 150.000,00 zł, natomiast zaciągnięto 4 kredyty długoterminowe na kwotę 3.383.258,00 zł.
Zobowiązania budżetowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2009 r. wyniosły - 4.439.684,00 zł, w tym:
- pożyczki - 726.000,00 zł,
- kredyty - 3.713.684,00 zł.

Realizacja ważniejszych inwestycji na terenie Gminy Suchowola:
- wykonanie sieci wodociągowej we wsi Podgrodzisk - 64.990,89 zł,
- modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Jawieź Mała - Karpowicze - 80.951,15 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Kupieckiej i 3 Maja w Suchowoli - 28.302,10 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Okopy - 58.719,82 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Pokośno, Chmielówka - 51.157,19 zł,
- wykonanie remontu studni głębinowej na stacji wodociągowej w Suchowoli 55.510,00 zł,
- wykonanie podbudowy na ulicy Kasztanowej - 32.736,99 zł,
- remont drogi gminnej na odcinku Sucha Góra - Kolonia Połomin - 151.365,40 zł,
- remont drogi gminnej Nowe Stojło - Piątak - 189.261,04 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Grymiaczkach - 440.680,16 zł,
- utwardzanie ulicy Goniądzkiej (za Bankiem) w Suchowoli - 126.664,55 zł,
- wymiana pokrycia dachowego budynku OSP we wsi Pokośno (budynek OSP) - 14.097,10 zł,
- docieplenie budynku, pokrycie dachowe budynku komunalnego przy ulicy Białostockiej 2 - 35.925,00 zł,
- zakup samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Czerwonka - 522.160,00 zł,
- montaż oczyszczalni ścieków i separatora przy budynku OSP Dryga - 11.653,44 zł,
- przebudowa placów i dróg dojazdowych przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej - 83.304,74 zł,
- remont dachu w Szkole Podstawowej w Wólce - 65.863,39 zł,
- budowa bieżni przy Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli - 242.213,88 zł,
- remont samochodu gaśniczego VOLSWAGEN TRANSPORTER 20 dla OSP Horodnianka - 57.334,05 zł,
- modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej - 107.889,35 zł,
- modernizacja przepompownii ścieków przy ulicy Targowej - 60.243,60 zł,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchowoli - 434.575,03 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kupieckiej - 15.902,31 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Polnej i Białostockiej w Suchowoli - 23.852,32 zł,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej przy Placu Kościuszki w Suchowoli - 47.684,83 zł,
- demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2009 r. z terenu Gminy Suchowola - 52.395,24 zł,
- budowa kompleksu sportowego wraz z adaptacją zaplecza sanitarno - szatniowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje Boisko - ORLIK 2012" - 924.768,62 zł,
- kapitał zakładowy dla "CENTROKOM" Sp. z o.o. - 160.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej Nr 1326 B Suchowola - Janów - 247.884,19 zł,
- przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk - 268.644,52 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 103505 B Chodorówka Stara - Kolonia Dryga - 496.011,33 zł (przebudowa drogi wraz z Gminą Korycin),
- przebudowa drogi gminnej Nr 103466 B Dryga - droga powiatowa - Suchowola - Janów - 2.279.982,74 zł (przebudowa drogi wraz z Gminą Korycin),
- zakupiono 29 wiat przystankowych -110.200,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli - 32.000,00 zł.

W 2009 roku pozyskano dotacje na:
- modernizację drogi w obrębie wsi Jatwieź Mała - 70.000,00 zł (Urząd Marszałkowski),
- usuwanie skutków klęski żywiołowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - 200.000,00 zł,
- realizację projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej gminnego w Gminie Suchowola" - 387.683,79 zł (Z.P.O.R.R.),
- realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodziska - 182.152,70 zł (Urząd Marszałkowski - R.P.O.W.P.),
- demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2009 r. - 46.830,04 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku),
- budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK - 333.000,00 zł (Minister Sportu i Turystyki) oraz 333.000,00 zł (Urząd Marszałkowski),
- zakup nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Czerwonka (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 50.000,00 zł, Państwowa Straż Pożarna - 40.678,00 zł, ZGZOSP w Warszawie - 150.000,00 zł),
- zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowanie dla OSP Suchowola - 2.400,00 zł (PZU),
- zakup drzwi garażowych do budynku OSP Czerwonka - 4.666,50 zł (Powiat Sokólski),
- zapewnienie gotowości bojowej - 5.998,00 zł (Państwowa Straż Pożarna),
- przebudowa drogi Dryga - droga powiatowa - 1.204.013,06 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/245/06 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 czerwca 2006 r. przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchowoli za 2009 rok (część tabelaryczna i opisowa).
Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchowoli za 2009 rok

Ośrodek Kultury w Suchowoli
Przychody:
Plan Wykonanie na 31.12.2009 r. % wykonania
- dotacja z U.M.w Suchowoli 347 795 347 795,00 100,00
- wpływy za wynajem sali 5 396 5 396,00 100,00
- wpływy za bilety kinowe 19 992 19 992,00 100,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych 2 550 2 550,00 100,00
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 9 000 9 000,00 100,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 000 25 000,00 100,00
- pozostałe wpływy 7 781 7 781,00 100,00
- odsetki 67 67,25 100,37
- dotacja rozwojowa PO KL EFS 11 373 11 373,00 100,00
- dotacja rozwojowa PO KL BP 2 007 2 007,00 100,00
Ogółem przychody Ośrodek Kultury: 430 961 430 961,25 100,00
Wydatki: Plan Wykonanie na 31.12.2009 r. % wykonania
- ekwiwalenty i wyd. socjalne 290 289,13 99,70
- nagrody za udział w konkur. 1 270 1 270,00 100,00
- wynagrodzenie osobowe 152 190 152 188,31 100,00
- składki na ubezp. społeczne 25 000 24 030,30 96,12
- składki na Fundusz Pracy 3 900 3 726,00 95,53
- wynagrodzenia bezosobowe 30 200 30 178,00 99,93
- zakup materiałów i wyposaż. 20 500 20 468,99 97,85
- zakup energii 3 200 3 161,04 98,78
- zakup usług remontowych 900 890,58 98,95
- zakup usług zdrowotnych 50 50,00 100,00
- zakup usług pozostałych 164 953 163 579,95 99,17
- opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 288 287,67 99,89
- opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1 404 1 403,81 99,99
- podróże służbowe krajowe 1 614 1 613,75 99,98
- podróże służbowe zagraniczne 65 64,46 99,17
- różne opłaty i składki 171 171,00 100,00
- świadczenia urlopowe 4 501 4 500,18 99,98
- pod. od nieruchomości 2 031 2 031,00 100,00
- szkolenia pracowników 565 565,00 100,00
- zak. mat. papiern. do drukarek i ksero 870 869,84 99,98
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji 5 619 5 618,69 99,99
- wynagrodzenia bezosobowe PO KL EFS 7 191 7 191,00 100,00
- wynagrodzenia bezosobowe PO KL BP 1 269 1 269,00 100,00
- zakup materiałów i wyposaż. PO KL EFS 255 255,00 100,00
- zakup materiałów i wyposaż. PO KL BP 45 45,00 100,00
- zakup usług pozostałych PO KL EFS 3 927 3 927,00 100,00
- zakup usług pozostałych PO KL BP 693 693,00 100,00
Ogółem rozchody Ośrodek Kultury: 432 961 430 337,70 99,39

Biblioteka Publiczna
Przychody:
Plan Wykonanie na 31.12.2009 r. % wykonania
- dotacja z Urzędu Miejskiego
w Suchowoli
80 384 80 384,00 100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej (na zakup nowości wydawniczych) 2 000 2 000,00 100,00
Ogółem: 82 384
82 384,00 100,00
Wydatki: Plan Wykonanie na 31.12.2009 r. % wykonania
ekwiwalenty i wyd. socjalne 83 82,58 100,00
- wynagrodzenie osobowe 56 060 56 060,00 100,00
- składki na ubezp. społeczne 8 041 8 041,15 100,00
- składki na Fundusz Pracy 1 252 1 252,49 100,00
- zakup materiałów i wyposaż. 5 459 5 458,77 100,00
- zakup książek 9 000 9 000,44 100,00
- zakup usług pozostałych 13 13,05 100,00
- podróże służbowe krajowe 197 196,50 100,00
- świadczenia urlopowe 2 000 2 000,08 100,00
- szkolenia pracowników 76 76,00 100,00
- zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji 203 202,94 100,00
Ogółem rozchody Biblioteka Publiczna: 82 384 82 384,00 100,00
Ogółem rozchody: 515 345 512 721,70 99,49
Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Ośrodka Kultury w Suchowoli i Biblioteki Publicznej za rok 2009 r.
Ośrodek Kultury w Suchowoli

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 430 961,25 zł.
Złożyły się na nie:
- dotacja z budżetu gminy - 347 795,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 9 000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 25 000,00 zł
- wpływy za bilety kinowe - 19 992,00 zł,
- wpływy za wynajem sali - 5 396,00 zł,
- darowizny od osób fizycznych i prawnych - 2 550,00 zł,- pozostałe wpływy - 7 781,00 zł,- odsetki - 67,25 zł, - dotacja rozwojowa PO KL ze środków EFS - 11 373,00 zł,
- dotacja rozwojowa PO KL ze środków Budżetu Państwa - 2 007,00 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 430 337,70 zł.
Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:
- na wynagrodzenia 6 pracowników (4,5 etatu) - 152 188,31 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 24 030,30 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 726,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) - 30 178,00 zł,- wypłacono delegacje krajowe pracowników - 1 613,75 zł,- wypłacono delegację zagraniczną pracowników - 64,46 zł,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz świadczenia związane z bhp - 289,13 zł,
- badania zdrowotne (okresowe) pracowników Ośrodka Kultury - 50,00 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe - 4 500,18 zł,
- zakupiono materiały - 20 468,99 zł (w tym m.in. na zorganizowanie "Turnieju Tańca Towarzyskiego" Europe Centre Cup - 2 315,33 zł, na zorganizowanie "Festiwalu Pieśni Pielgrzymkowej" - 1 253,84 zł, na zorganizowanie "Europarady" - 2 193,67 zł),
- opłacono za energię elektryczną - 3 161,04 zł,
- zapłacono za usługi remontowe - 890,58 zł,
- opłacono usługi - 163 579,95 zł (w tym: m.in. prowizje bankowe - 1 858,65 zł, skład i druk gazetki "Sami o sobie" - 915,00 zł, prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego - 4 800,00 zł, za zorganizowanie "Turnieju Tańca Towarzyskiego" Europe Centre Cup - 3 127,00 zł, za zorganizowanie "Festiwalu Pieśni Pielgrzymkowej" - 8 086,00 zł, za zorganizowanie "Europarady" - 124 980,67 zł)
- wypłacono nagrody na konkurs "Tradycje Świąt Wielkanocnych" - 1 270,00 zł,
- opłacono podatek od nieruchomości - 2 031,00 zł,
- opłacono rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej - 287,67 zł,
- opłacono rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej - 1 403,81 zł,
- opłacono różne opłaty i składki - 171,00 zł,
- opłacono szkolenia pracowników - 565,00 zł,
- zakupiono papier do drukarek i ksero - 869,84 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje (w tym tonery) - 5 618,69 zł.

Rozchody w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "W drodze po kulturę" - 13 380,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe - 8 460,00 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków EFS - 7 191,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków Budżetu Państwa - 1 269,00 zł,
(w tym zajęcia breakdeance - 1 500,00 zł, zajęcia tańca nowoczesnego - 3 360,00 zł, zajęcia teatralne - 1 800,00 zł, zajęcia tańca ludowego - 1 800,00 zł
- zakupiono materiały - 300,00 zł, w tym:
zakup materiałów finansowany ze środków EFS - 255,00 zł
zakup materiałów finansowany ze środków Budżetu Państwa - 45,00 zł
- zakupiono usługi - 4 620,00 zł, w tym:
zakup usług finansowany ze środków EFS - 3 927,00 zł
zakup usług finansowany ze środków Budżetu Państwa - 693,00 zł
(w tym zajęcia tańca towarzyskiego - 3 360,00 zł, zajęcia plastyczne - 1 260,00 zł)

Biblioteka Publiczna w Suchowoli

Przychody Biblioteki w roku 2008 r. wyniosły 82 384,00 zł
, w tym:
- dotacja z budżetu gminy w wysokości - 80 384,00 zł.
- dotacja na zakup nowości wydawniczych - 2 000,00 zł
Rozchody zostały wykonane w kwocie 82 384,00 zł, w tym:
- wypłacono świadczenia związane z bhp - 82,58 zł,
- wynagrodzenia 2 bibliotekarek - 56 060,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 8 041,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1 252,49 zł,
- zakup materiałów (m.in. zdjęcia, druki, prasa, nagrody w konkursach pn. "Wyczaruj wiosnę swoich marzeń", "Moja mama", "Barwy jesieni", "Pożeracz książek") - 5 458,77 zł,
- zakup książek - 9 000,44 zł,
- zakup pozostałych usług - 13,05 zł,
- wypłacono delegacje - 196,50 zł,
- wypłacono świadczenia urlopowe - 2 000,08 zł,
- szkolenia pracowników - 76,00 zł
- zakupiono akcesoria komputerowe w tym programy i licencje (w tym tonery) - 202,94 zł.

Ogółem w 2009 r. uzyskano przychody w wysokości 513 345,25 zł natomiast rozchody zostały zrealizowane w kwocie 512 721,70 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. w Ośrodku Kultury w Suchowoli oraz w Bibliotece Publicznej nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne.

Suchowola, dnia 26.02.2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe