Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/199/10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) w związku z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miasta Siemiatycze nadaje Statut Urzędowi Miasta Siemiatycze w następującym brzmieniu:

STATUT URZĘDU MIASTA SIEMIATYCZE

§ 1. Urząd Miasta Siemiatycze - zwany dalej Urzędem, jest gminną jednostką organizacyjną Miasta Siemiatycze, nieposiadającą osobowości prawej.

§ 2. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest Miasto Siemiatycze.

§ 3. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta Siemiatycze w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta Siemiatycze i zadań Miasta Siemiatycze określonych przepisami prawa.

§ 4. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, będący jednocześnie:

1)organem wykonawczym gminy;

2)organem administracji publicznej.

§ 5. Burmistrz Miasta Siemiatycze reprezentuje Urząd na zewnątrz.

§ 6. 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa dla tych jednostek.

2. Zobowiązania związane z działalnością Urzędu są zobowiązaniami Miasta Siemiatycze.

3. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe