Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2010r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia nrealizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Zabłudów

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Zabłudów , z siedzibą w Zabłudowie przy ul. Rynek 8, reprezentowaną przez Burmistrza Zabłudowa - Jacka Waldemara Lulewicza, NIP 542-020-78-74, zwaną dalej Gminą

w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Zabłudów.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232, poz. 2789) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stawka netto za jeden wozokm wynosi:

1) dla autobusów jednoczłonowych: 4,65 zł,

2) dla autobusów przegubowych: 5,05 zł

i może ulegać zmianom w terminach i na warunkach ustalonych w umowach wykonawczych zawartych przez Miasto z przewoźnikiem."

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarz otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 26 czerwca 2010 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta

Tadeusz Truskolaski

Burmistrz

Jacek Waldemar Lulewicz


Załącznik do Aneksu Nr 2
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 25 czerwca 2010 r.


Załącznik
do Porozumienia międzygminnego
z dnia 27 listopada 2009 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadań Gminy Zabłudów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

1. Linia nr 101

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej: nr inw. 616 Logarytmiczna;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku od przystanku nr inw. 616 Logarytmiczna do przystanku nr inw. 624 Kuriany/pętla: 1,281 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II iI sterfy taryfowej: nr inw. 617 Gminna;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 625 Kuriany do przystanku nr inw. 617 Gminna: 2,023 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma (2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina - Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

101

1,281

2,023

3,304

jednoczłonowy

24

13

9

79,296

42,952

29,736

dwuczłonowy

0

0

0

0,000

0,000

0,000

razem

79,296

42,952

29,736

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe