Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 30 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze gminy Dziadkowice okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 137/98 Zarządu Gminy Dziadkowice z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Dziadkowice okręgów wyborczych, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wprowadza się na wniosek Wójta Gminy Dziadkowice następujące zmiany:

1) miejscowość Brzeziny zostaje przeniesiona z okręgu wyborczego Nr 5 do okręgu wyborczego Nr 1,

2) miejscowość Wojeniec zostaje przeniesiona z okręgu wyborczego Nr 5 do okręgu wyborczego Nr 8,

3) w okręgu nr 2 - Kątach - ustala się liczbę radnych wybieranych w okręgu - 2,

4) zmienia się numerację okręgów, zgodnie z załącznikiem do uchwały,

5) jednolity podział gminy Dziadkowice na okręgi wyborcze przedstawia załącznik, o którym mowa w pkt 4 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu w Białymstoku i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dziadkowice.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Gołaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/221/10
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Jednolity podział Gminy Dziadkowice na okręgi wyborcze.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe