Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 259/10 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 13 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ oraz § 14 ust 4 Uchwały Nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2010r. z dnia 29 grudnia 2009r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 17 911 782 zł w tym:

a) bieżace -12 629 842 zł

b) majątkowe - 5 281 940 zł

Plan wydatków ogółem 20 698 973 zł w tym :

a) bieżące - 12 651 167 zł

b) majątkowe - 8 047 806 zł

Plan przychodów w wysokości 3 615 803 zł ;

Rozchody budzetu w wysokości 828 612 zł

Deficyt budzetu wynosi 2 787 181 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym

Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński


Załącznik do Zarządzenia Nr 259/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 maja 2010 r.

Źródło własne

Zmniejszyć wydatki

Zwiększyć wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Kwota w

Dz.

Rozdz.

§

Kwota w

758

75818

4810

101 832

750

75023

4270

70 0000

4300

5 000

75095

4110

100

4120

50

756

75647

4300

10 000

801

80113

4300

16 682

Ogółem

101 832

Ogółem

101 832

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

WNIOSEK

w sprawie zmian w planie wydatków

1. Zmniejsza się zaplanowane wydatki z rezerwy ogólnej o kwotę 102 832 zł i przeznacza się 70 000 - prace remontowe w Urzędzie, pomiar oświetlenia, zakup lamp oświetleniowych - 5 000 zł ; składki na ubezpieczenia społeczne tłumacza - 100zł, składki fundusz pracy - 50zł , wykonanie tablic ogłoszeń i napisów dla sołtysów - 10 000 zł, dowóz dzieci - 16 682 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe