Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 322/10 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 17 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146/ oraz § 11 pkt. 1 Uchwały Nr 197/XXXVII/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2010 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 403.123,00 zł zgodnie z załącznikiem.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.679.695,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 14.833.664,00 zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.856.848,00 zł,
- dotacje na reralizację własnych zadań bieżących 705.850,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 846.031,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17.194.695,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 15.307.906,00 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.856.848,00 zł,
- wydatki na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 210.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.886.789,00 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 220.640,00 zł,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy

Stanisław Szleter
Załącznik do Zarządzenia Nr 322/10
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 17 maja 2010 r.
Dochody - zwiększenia / zmniejszenia
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zwiększenia w zł Kwota zmniejszenia w zł
010 01095 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 326.123,00 0,00
852 85295 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77.000,00 0,00
Razem 403.123,00 0,00
Wydatki - zwiększenia / zmniejszenia
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota zwiększenia w zł Kwota zmniejszenia w zł
010 01095 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 822,00 0,00
010 01095 4120 składki na fundusz pracy 133,00 0,00
010 01095 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.440,00 0,00
010 01095 4430 różne opłaty i składki 319.728,00 0,00
852 85295 3110 świadczenia społeczne 77.000,00 0,00
Razem 403.123,00 0,00
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 403.123,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji:
-w rozdziale 01095 (zadania zlecone) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie rozliczeniowym zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz obsługę zadania;
- w rozdziale 85295 (zadania własne) na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe