Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przyjąć prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Przyjąć plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Przedszkole) zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załacznikiem Nr 7.

§ 8. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągnietych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 082 143 zl, oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 183 155 zł.

§ 10. Przyjąć budżet po dokonach zmianach w wysokości:

1)Dochody - 13 325 453 zł,

2)Wydatki - 16 602 217 zł

3)Deficyt budżetu - 3 276 764 zł, którego żródłem pokrycia będzie kredyt w wysokości 2 789 443 zł, pożyczka w kwocie 292 700 zł, oraz wolne środki w wysokości 194 621 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ

realizowanych w 2010 roku w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (PRZEDSZKOLA)

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/140/10 Rady Miasta Brańk z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010r.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 223 339 zł, w tym:

1)Dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 42 400 zł - wpływy z różnych dochodów.

2)Dział 801 rozdział 80104 § 6298 o kwotę 157 600 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, na modernizację Przedszkola.

3)Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 2 800 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększenia dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011 - 44/2010 na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych.

4)Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 20 539 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększenia dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011 - 69/2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 228 474 zł, w tym:

1)Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 200 000 zł w związku ze złożeniem wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na modernizację Przedszkola.

2)Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 2 800 zł, zwiększenia dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011 - 44/2010 na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych.

3)Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 25 674 zł, zwiększenia dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011 - 69/2010, oraz zabezpieczono 20% wkładu własnego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 135 zł, w tym:

1)Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 5 135 zł, środki zostały przeznaczone na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe