Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/200/10 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela" Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

1) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych, kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości,

2) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,

3) nauczaniem przedmiotów zawodowych teoretycznych uczniów - młodocianych pracowników.

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania w pewnym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela.

2. Wymiar zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 3. 1. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w § 2 ust. 1.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w pewnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni tygodniowy wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

3. Dla nauczycieli, dla których obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony został zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, a którzy jednocześnie realizują różny wymiar zajęć w pewnych okresach roku szkolnego, należy określić średni tygodniowy wymiar godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego i podać do wiadomości zgodnie z § 2 ust. 2. Pracę wykonywaną w takim wymiarze uznaje się za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć.

§ 4. 1. Sposobu ustalenia średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego lub średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 3 ust. 2 i 3, spowodowanego wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych, kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sposobu ustalenia średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego lub średniego wymiaru godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i w § 3 ust. 2 i 3, spowodowanego odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych lub nauczaniem przedmiotów zawodowych teoretycznych uczniów - młodocianych pracowników, dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć przydzielone w arkuszu organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie wymienionych w § 1, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane.

§ 6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust.3 lub w art. 42 ust. 4a, czy też zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/161/01 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady

mgr Józef Stanisław Szymanowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/200/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Sposób ustalenia średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego lub średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia spowodowanego wczesniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych, kończących się uzyskaniem świadectwa dojrzałości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/200/10
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Sposób ustalenia średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć w ciągu całego roku szkolnego lub średniego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia spowodowanego odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych lub nauczaniem przedmiotów zawodowych teoretycznych uczniów - młodocianych pracowników

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe