Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/201/10 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42, ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 684 godziny rocznie.

§ 2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się:

1) godziny konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

2) faktycznie zrealizowane godziny przeznaczone na poprawianie i ocenianie prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych w wymiarze 3 osób na 1 godzinę zajęć,

4) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych (semestralnych i końcowych) w wymiarze nie dłuższym niż 2 godziny zajęć na 1 egzamin,

5) godziny nadzorowania pisemnych egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

§ 3. 1. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę konsultacji i ćwiczeń należy rozumieć jednostkę 45 minut a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.

2. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w szkole prowadzącej kształcenie w formie zaocznej, w pełnym wymiarze godzin, następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/76/2000 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Przewodniczacy Rady

mgr Józef Stanisław Szymanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe