Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/199/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 /art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiekszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 79 644 zł zgodnie z zapisami § 8 uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 79 644 zł zgodnie z zapisami § 9 uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków miedzy działami i paragrafami na kwotę 171 620 zł zgodnie z zapisami § 9 uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1A Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/181/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010 roku, Uchwały Nr XLV/185/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 2010 roku, Uchwały Nr XLVI/192/10 z dnia 26 marca 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 do uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Dużez dnia 23 grudnia 2009r., Uchwały Nr XLIV/18/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 6. Objaśnienia do uchwały stanowią załącznik Nr 3.
§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów w kwocie 27 628 631 zł;
2) plan wydatków w kwocie 30 528 631 zł;
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
4) rozchody w wysokości 1 100 000 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 1 100 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 8. Określa się zmiany planu dochodów budżetowych - tabela nr 1.
Zmiany planu dochodów budżetowych gminy na 2010 rok.
Zadania zlecone
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 65.144 65.144
01095 Pozostała działalność 65.144 65.144
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 65.144 65.144
Ogółem dochody 65.144
Zadania własne
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa 22.000 2.386.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.000 2.386.000
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000 11.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20000 20000
801 Oświata i wychowanie 62.100 54.600 861.291
80104 Przedszkola 7.600 7.600
0970 Wpływy z różnych dochodów 7.600 7.600
80195 Pozostała działalność 62.100 47.000 589.389
0970 Wpływy z różnych dochodów 47.000 47.000
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 62.100 537.389
Ogółem dochody 62.100 76.600
§ 9. Określa się zmiany planu wydatków budżetowych - tabela nr 2 
Zmiany planu wydatków budżetowych gminy na 2010 rok
Zadania zlecone
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 65.144 65.144
01095 Pozostała działalność - 65.144 65.144
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 778 778
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 500 500
4430 Różne opłaty i składki - 63.866 63.866
750 Administracja publiczna 1.000 1.000 81.000
75011 Urzędy wojewódzkie 1.000 1.000 81.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 4.760
4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000
Ogółem wydatki 1.000 66.144
Zadania własne
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 332 6.295.423
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 332 6.222.737
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 332 5.239
700 Gospodarka mieszkaniowa 100.047 47 1.564.568
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.047 47 1.564.568
4270 Zakup usług remontowych 100.000 - 100.380
4300 Zakup usług pozostałych 47 97.753
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47 1.048
710 Działalność usługowa - 2.500 54.500
71035 Cmentarze - 2.500 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500 3.000
750 Administracja publiczna 2.306 4.306 2.023.164
75022 Rady gmin - 2.000 111.640
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 5.000
75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 2.306 2.306 1.803.224
4260 Zakup energii 2.306 49.306
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.306 26.545
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 2.000 122.200
75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000 2.000 120.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 25.883
4260 Zakup energii 2.000 12.000
801 Oświata i wychowanie 66.100 155.398 7.972.596
80101 Szkoły podstawowe 4.000 13.870 4.954.018
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.870 182.568
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 185.918
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000 27.500
4260 Zakup energii - 3.000 250.069
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 194 262.395
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 10.288
80104 Przedszkola 16.341 736.943
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 1.787
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 2.503
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.341 24.441
80110 Gimnazja 3.611 1.052.091
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.611 47.667
80113 Dowożenie uczniów 235 248.014
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 235 3.670
80195 Pozostała działalność 62.100 121.147 690.252
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 19.000 73.481
4270 Zakup usług remontowych 30.000 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000 39.200
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 1.048
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62.100 270.416
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62.100 145.229
852 Pomoc społeczna 167 20.537 626.674
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.000 255.500
3110 Świadczenia społeczne 20.000 182.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 167 537 121.174
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 537 4.541
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 167 1.333
Ogółem wydatki 170.620 185.120
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/199/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 maja 2010 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/199/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 maja 2010 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. Zakończ. Wartość kosztorysowa Plan na 2010 rok Z tego:
środki własne dotacje
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we 2010 2011 7387787,00 4862044,00 2082858,00 2779186,00
1010 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borsukówka i części wsi Fasty 2011 2011 939150,00 235104,00 235104,00
60014 Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice- Obrubniki-Szaciły-Kulikówka od km rob. 0+ 000 do km rob. 0+714 /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 350000,00 350000,00 350000,00
60014 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ułożenie krawężników/ 2010 400000,00 400000,00 400000,00
60016 Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły 2005 2010 1570919,00 381284,00 209706,00 171578,00
60016 Przebudowa drogi gminnej 105452B Pogorzałki-Kozińce 2007 2010 3836654,00 2286004,00 1257302,00 1028702,00
60016 Przebudowa ulicy Rolnej w Fastach 2008 2012 3076000,00 2471000,00 1236000,00 1235000,00
60016 Przebudowa ul. Klubowej i Sadowej w Dobrzyniewie Dużym 2010 300000,00 300000,00 300000,00 -
60016 Dokumentacja projektowa dróg gminnych 2010 1500000,00 150000,00 150000,00 -
70005 Przebudowa i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Gniła 2010 412227,00 412227,00 158810,00 253417,00
70005 Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 2009 2012 1160967,00 634219,00 95133,00 539086,00
80195 Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia 2005 2010 1340901,00 415645,00 145229,00 270416,00
80101 Termomodernizacja szkoły podstawowej w Obrubnikach 2010 300000,00 60720,00 60720,00 -
80101 Program "Radosna szkoła" plac zabaw 2010 416647,00 416647,00 212245,00 204402,00
90015 Oświetlenie uliczne 2010 50000,00 50000,00 50000,00 -
Ogółem X X 13424894,00 6943107,00 6481787,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/199/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 maja 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/199/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 maja 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
lp. Zadanie inwestycyjne Okres realizacji Wartość inwestycji Nakłady dotychczas poniesione Wysokość wydatków w 2010 r. Wysokość wydatkóww 2011 r. Wysokość wydatków w 2012 r.
ogółem z tego: 1/środki własne, 2/dotacje ogółem z tego: 1/środki własne, 2/dotacje ogółem z tego: 1/środki własne, 2/dotacje
1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gniła, Pogorzałki i część wsi Fasty 2010 2011 7.387.786,95 - 4.862.043,25 1/ 2.082.857,25 2/ 2.779.186,00 2.525.743,70 1/ 1.304.929,70 2/ 1.220.814,00 - -
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borsukówka i części wsi Fasty 2010 2011 939.149,72 - 235.103,65 1/ 235.103,65 704.046,07 1/ 145.018,38 2/ 559.027,69 - -
3. Przebudowa drogi gminnej Fasty-kolonia Porosły 2005 2010 1.570.917,81 1.189.634,05 381.283,76 1/ 209.706,09 2/ 171.577,67 - - - -
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105452B Pogorzałki-Kozińce 2007 2010 3.836.653,24 1.550.650,17 2.286.003,07 1/ 1.257.301,69 2/ 1.028.701,38 - - - -
5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia 2005 2010 1.340.899,85 925.255,09 415.644,96 1/ 145.229,00 2/ 270.415,96 - - - -
8. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 2009 2012 1.160.966,20 6.100,00 634.219,00 1/ 95.132,85 2/ 539.086,15 260.323,60 1/ 39.048,54 2/ 221.275,06 260.323,60 1/ 39.048,54 2/ 221.275,06
9. Przebudowa ulicy Rolnej w Fastach 20 082 012 3.076.000,00 69.000,00 2.471.000,00 1/ 1.236.000,00 2/ 1.235.000,00 - - 536.000,00 1/ 536.000,00
Ogółem 19.312.373,77 3.740.639,31 11.285.297,69 1/ 5.261.330,53 2/ 6.023.967,16 3.490.113,37 1/ 1.488.996,62 2/ 2.001.116,75 796.323,60 1/ 575.048,54 2/ 221.275,06
* udział Gminy Choroszcz w realizacji zadania inwestycyjne
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/199/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 maja 2010 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/199/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 maja 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2010 rok:
I. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 79 644 zł:Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdz. 01095 § 2010 kwota 65 144 zł- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.Zwiększono dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005§ 0960 - wpływ darowizny w postaci pieniężnej oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 0970 - wpływ opłat stałych za przedszkole oraz rozdz.80195§ 0970 - wpływ kwot odszkodowania od ubezpieczyciela.Zmniejszono kwotę dochodów w dziale 801, rozdział 80195 § 6298- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Zmianie uległ załącznik " Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku."Ze względu na źródła finansowania inwestycji "Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia"Zmianie uległ załącznik "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012.Ze względu na źródła finansowania inwestycji "Rozbudowa szkoły podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia".
II. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami na kwotę 171 620zł w celu prawidłowej realizacji budżetu
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe