reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/215/10 Rady Miasta Kolno

z dnia 29 lipca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kolno lub jego jednostkom podległym

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kolno lub jego jednostkom podległym, zwanych dalej "należnościami" od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,

5) przemawiają za tym uzasadnione ważne interesy dłużnika lub interes publiczny,

6) należność pieniężna nie przekracza wartości 10 złotych.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach również na wniosek wierzyciela.

3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym popartym dowodami, które wykażą przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniająca umorzenie, wymieniona w ust. 1 zachodzi co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:

1) Burmistrz Miasta Kolno, jeśli kwota należności nie przekracza jednorazowo kwoty 5.000,00 zł,

2) Kierownik jednostki organizacyjnej miasta, jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 1.000,00 zł,

3) Burmistrz Miasta Kolno po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kolno, jeśli kwota należności przekracza sumę określoną w pkt. 1.

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4. 1. Burmistrz Miasta (kierownik jednostki organizacyjnej) działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od pierwszej daty wymagalności zobowiązania.

§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje w drodze umowy z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 2 ust.1 pkt 2, gdzie umorzenie następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli uprawnionego organu.

§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/6/07 Rady Miasta Kolno z dnia 27 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 Nr 156, poz. 1492).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Staszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama