Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 247/10 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) oraz Uchwały Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2010 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ( dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone)

1)Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł - zadania zlecone

- Dział 852 rozdział 85212 § 3110 2 000 zł

2)Zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000 zł - zadania zlecone

- Dział 852 rozdział 85213 § 4130 2 000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu

1)Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500 zł - zadania zlecone

- Dział 750 rozdział 75011 § 4120 500 zł

2)Zwiększenia planu wydatków o kwotę 500 zł - zadania zlecone

- Dział 750 rozdział 75011 § 4010 500 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków - przeniesień w ramach działu

1)Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 41 000 zł - zadania własne

- Dział 750 rozdział 75023 § 4430 30 000 zł

- Dział 750 rozdział 75095 § 4430 1 000 zł

- Dział 851 rozdział 85154 § 4210 10 000 zł

2)Zwiększenia planu wydatków o kwotę 41 000 zł - zadania własne

- Dział 750 rozdział 75023 § 4300 30 000 zł

- Dział 750 rozdział 75095 § 4120 1 000 zł

- Dział 851 rozdział 85154 § 4300 10 000 zł

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 12 665 309 zł z tego:

- dochody bieżące 10 926 392 zł

- dochody majątkowe 1 738 917 zł

2)Plan wydatków ogółem 14 265 309 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 808 877 zł

- na wydatki majątkowe 3 456 432 zł

3)Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 682 362 złote.

4)Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 600 000 złotych jest pożyczka z WFOS i GW na prefinansowanie.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik do Zarządzenia Nr 247/10
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budzecie gminy

- Do § 1 Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na 2010 rok, - w dziale 852 - pomoc społeczna zmniejsza się wydatki w rozdziale 85212, a zwiększa w rozdziale 85213, o kwotę 2 000 złotych, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- Do § 2 Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone - w rozdziale 75011 w kwocie 500 złotych - przeniesień między paragrafami, niezbędnych dla właściwej realizacji zadania.

- Do § 3 Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne, w kwocie 41 000 złotych - przeniesień między paragrafami, niezbędnych dla właściwej realizacji zadań jednostki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe