Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16/10 Wójta Gminy Zambrów

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie §11 uchwały Nr 162/XXX/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 89, poz. 1334 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienić plan dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

41113,00

25121,00

66234,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

41113,00

25121,00

66234,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

własne

41113,00

25121,00

66234,00

Razem:

19183259,00

25121,00

19208380,00

2. Zmienić plan wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj zadania

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

3084985,00

0,00

3084985,00

85202

Domy pomocy społecznej

50000,00

-10000,00

40000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

własne

50000,00

-10000,00

40000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2294000,00

10000,00

2304000,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

własne

0,00

10000,00

10000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

51392,00

25121,00

76513,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

51392,00

25121,00

76513,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

własne

0,00

25121,00

25121,00

Razem:

23158368,00

25121,00

23183489,00

Po dokonaniu zmian plan dochodów ogółem wynosi - 19.208.380,00 zł; plan wydatków ogółem wynosi - 23.183.489,00 zł

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe