Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 221/XLII/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 29 lipca 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ciechanowiec ponosi pełne koszty nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez którą należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenie, zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnione w programie wychowania przedszkolnego, które jest realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Ciechanowiec, Dyrektor przedszkola może organizować zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem pokrycia kosztów tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w nich uczestniczących.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci za korzystanie przez dzieci w czasie pobytu w przedszkolach samorządowych ze świadczeń w zakresie przekarczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty nastepujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych, dydaktycznych, rekreacyjnych oraz rozwijających aktywność indywidualną i społeczną dziecka w zakresie:

1) gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

2) gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęć plastycznych i teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

4) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

5) zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) rytmiki,

7) języka obcego.

2. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w ust. 1 wynosi miesięcznie:

1) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze do 3 godzin dziennie - 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

2) w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze powyżej 3 godzin dziennie - 8,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§ 4. 1. Przedszkole organizuje wyżywienie na czas pobytu dziecka na zajęciach.

2. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola.

3. Opłata dzienna za wyżywienie dziecka w przedszkolu jest równa zakupowi surowców żywnościowych zużytych do przyrządzania posiłków oraz kosztom sporządzania posiłków.

4. Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do bieżącego aktualizowania dziennych stawek żywieniowych w przypadku zmiany ponoszonych kosztów wymienionych w ust. 3.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywienia określona w ust. 2 za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów powyższego faktu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 5. Opłaty wnosi się miesięcznie do 10 danego miesiąca.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 60/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krystyna Olędzka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe