Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/256/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 6 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.) Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana osobom i rodzinom wymienionym w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.).
§ 2. 1. Świadczenie w formie określonej w § 1 przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w ust. 1 wydatki poniesione na pomoc w formie posiłku ulegają zwrotowi zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód osoby samotnie gospodarującej i dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi, wyrażona w %
powyżej 150 % do 200 % włącznie 50 %
powyżej 200 % 100 %
§ 3. W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej można odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Rady

inż. Radosław Tadeusz Wirkowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe