Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 183/XXX/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 20 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 13.765 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.765 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.544 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.544 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5,
6) po dokonanych zmianach:
- plan dochodów ogółem wynosi: 12.922.221 zł
- plan wydatków ogółem wynosi: 18.419.221 zł
- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 5.497.000 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wojciech Wojno
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 183/XXX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
DOCHODY - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
852 85219 2030 2.800 Dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych
854 85415 2030 10.965 Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
Ogółem 13.765
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 183/XXX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
852 85219 4010 2.800
854 85415 3240 10.965
Ogółem 13.765
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 183/XXX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
DOCHODY - ZMNIEJSZENIA
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
758 75801 2920 6.544
Ogółem 6.544
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 183/XXX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
WYDATKI - ZMNIEJSZENIA
Dział Rozdział § Kwota [ zł ] Uwagi
801 80101 4010 6.544
Ogółem 6.544
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 183/XXX/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 15 marca 2010r zwiększył dotację celową o kwotę 2.800zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
W/w kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
2. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 25 marca 2010r. zwiększył dotację celową o kwotę 10.965zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W/w kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków.
3. Minister Finansów pismem z dnia 9 lutego 2010r. zmniejszył subwencję oświatową na 2010r. o kwotę 6.544zł. W związku z powyższym o w/w kwotę należy zmniejszyć dochody oraz wydatki w rozdziale "Szkoły podstawowe" ponieważ w pierwotnej wersji podczas uchwalania budżetu środki z subwencji były przeznaczane na realizację zadań w tej dziedzinie.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe