Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/283/10 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych na zadania własne o kwotę 502 794 zł , w tym:

1)Dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 21 300 zł

/wieczyste użytkowanie gruntów/

2)Dział 700 rozdział 70005 § 0770 - 219 216 zł

/sprzedaż nieruchomości/

3)Dział 700 rozdział 70005 § 0690 - 500 zł

/wadium - rezygnacja z zakupu gruntu/

4)Dział 750 rozdział 75023 § 0580 - 144 zł

/dochody z tytułu grzywny/

5)Dział 750 rozdział 75023 § 0970 - 4 900 zł

/rozliczenia z lat ubiegłych/

6)Dział 754 rozdział 75412 § 2700 - 2 550 zł

/dotacja z PZU na zakup masek dla OSP w Podgórzu/

7)Dział 754 rozdział 75412 § 6260 - 150 000 zł

/dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Konarzycach/

8)Dział 756 rozdział 75615 § 0310 - 50 000 zł

/podatek od nieruchomości od osób prawnych/

9)Dział 756 rozdział 75618 § 0690 - 10 000 zł

/opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska/

10)Dział 758 rozdział 75814 § 0920 - 11 000 zł

/dochody z tytułu lokat/

11)Dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 355 zł

/rozliczenia z lat ubiegłych Sz.P./

12)Dział 801 rozdział 80110 § 0690 - 54 zł

/za wydawanie duplikatów świadectw/

13)Dział 801 rozdział 80110 § 0750 - 17 000 zł

/wynajem - Gimnazjum/

14)Dział 801 rozdział 80110 § 0970 - 1 000 zł

/rozliczenia z lat ubiegłych - Gimnazjum/

15)Dział 801 rozdział 80113 § 0970 - 2 405 zł

/rozliczenia z lat ubiegłych - dowożenie uczniów do szkół/

16)Dział 852 rozdział 85212 § 2360 - 7 000 zł

/zwrot funduszu alimentacyjnego/

17)Dział 852 rozdział 85216 §2030 - 5 370 zł

/dotacja na zasiłki stałe/

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych na zadania własne o kwotę 7 000 zł w tym:

1)Dział 852 rozdział 85212 § 0970 - 7 000 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych na zadania własne o kwotę 495 794 zł , w tym:

1)Dział 750 rozdział 75023 § 4210 - 15 000 zł

2)Dział 750 rozdział 75023 § 4260 - 15 000 zł

3)Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 20 000 zł

/wydatki bieżące na utrzymanie administracji/

4)Dział 750 rozdział 75075 § 4300 - 15 000 zł

/promocja gminy/

5)Dział 754 rozdział 75403 § 4210 - 200 zł

6)Dział 754 rozdział 75403 § 4750 - 1 500 zł

/wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla policji/

7)Dział 754 rozdział 75412 § 3020 - 15 000 zł

/za udział w pożarach/

8)Dział 754 rozdział 75412 § 4210 - 2 550 zł

/zakup masek ochronnych dla OSP w Podgórzu/

9)Dział 754 rozdział 75412 § 4260 - 12 450 zł

/zakup energii dla OSP/

10)Dział 754 rozdział 75412 § 6060 - 150 000 zł

/dotacja na zakup samochodu dla OSP w Konarzycach/

11)Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - 10 000 zł

12)Dział 801 rozdział 80101 § 4350 - 16 724 zł

/wydatki bieżące dla Sz.P./

13)Dział 801 rozdział 80110 § 4210 - 7 000 zł

/zakup materiałów dla Gimnazjum/

14)Dział 852 rozdział 85214 § 3110 - 15 000 zł

/zasiłki jednorazowe/

15)Dział 852 rozdział 85216 § 3110 - 5 370 zł

/zasiłki stałe/

16)Dział 900 rozdział 90015 § 4260 - 130 000 zł

/zakup energii/

17)Dział 900 rozdział 90015 § 4270 - 15 000 zł

/konserwacja oświetlenia ulicznego/

18)Dział 926 rozdział 92695 § 6050 - 50 000 zł

/ogrodzenie boisk w miejscowości Stare Kupiski, Modzele Skudosze i w Giełczynie/

§ 4. Załącznik nr 2 wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 Plan rozchodów i przychodów do Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 Prognoza kwoty długu do Uchwały Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009 w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 22 758 403 zł

Wydatki ogółem 28 970 673 zł

Deficyt budżetowy w kwocie 6 212 270 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1 996 154 zł , wolnymi środkami 250 623 zł oraz kredytem długoterminowym 4 500 000 zł .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Robert Łada

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/283/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/283/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan rozchodów i przychodów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/283/10
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2010-2016

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe