Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/251/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 126 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 147, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w zadań własnych o kwotę 4.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 4.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 35.800 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 o kwotę 500 zł,

b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwotę 200 zł,

c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 4.000 zł,

d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwote 2.500 zł,

e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 100 zł,

f) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2.000 zł,

g) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę 200 zł,

h) Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 12.000 zł,

i) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 3.000 zł,

j) Dz. 900 rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 10.000 zł,

k) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 1.300 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 46 zł, w Dz. 751 rozdz. 75107 § 4750;

3) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 46 zł, w Dz. 751 rozdz.75107 § 4300;

4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 35.800 zł, w tym:

a) Dz.600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 20.000 zł,

b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 1.500 zł,

c) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 2.000 zł.

d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 100 zł,

e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 5.000 zł,

f) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2.000 zł,

g) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 5.000 zł,

h) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4740 o kwotę 200 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 454.900 zł w Dz. 010 rozdz. 01010 § 6297.

§ 5. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 775.700 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 454.900 zł,

2) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 320.800 zł.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 1a do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 8.069.175 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.130.475 zł, w tym:

- dochody zadań zleconych 803.370 zł,

- dochody własne w wysokości 5.327.105 zł,

b) dochody majatkowe w wysokości 1.938.700 zł;

2) wydatki budżetowe w wysokości 8.836.091 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.726.866 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 4.923.496 zł,

- wydatki na zadania zlecone 803.370 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.109.225 zł.

§ 10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 766.916 zł pokryty zostanie przychodami zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 316.916 zł.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Paweł Szatyłowicz


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/251/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

"Załącznik Nr 1"

Llimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Lp.

Dział

rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

łączne nakłady finansowe

planowane wydatki

rok budżetowy 2010

z tego źródła finansowania

rok 2011

rok 2012

dochody własne

kredyty i pożyczki

środki wymienione w art. 5 ust.1 plt.2 i 3 ufp

dochody własne

kredyty i pożyczki

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp

dochody własne

kredyty i pożyczki

środki wymienione w art/5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp

Jednostka realizująca projekt

1.

010

01010

6057,6059

Budowa systemu kanalizacji sciekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda

3.781.664

1.225.100

0

450.000

775.100

78.200

355.000

775.100

78.133

500.000

775.131

Urząd Miejski w Kleszczelach


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/251/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

"Załącznik Nr 1a"

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.

Dz.

rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

łączne koszty finansowe

planowane wydatki

jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

w tym:

dochody własne jst

kredyty , pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057,6059

Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda

3.781.664

1.225.100

0

450.000

0

775.100

Urząd Miejski Kleszczele

2.

010

01010

6050

Dokumentacja techniczna na rozbudowę oczyszczalni ścieków na ul. Akacjowej w Kleszczelach

15.000

15.000

15.000

0

0

0

Urząd Miejski Kleszczele

3.

700

70005

6057,6059

Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach

517.657

297.542

162.242

0

0

135.300

Urząd Miejski Kleszczele

4.

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowe ul. Akacjowa w Kleszczelach

546.500

546.500

273.200

0

273.300

0

Urząd Miejski Kleszczele

5.

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej Zaleszany Rowy

630.000

160.000

160.000

0

0

0

Urząd Miejski Kleszczele

6.

700

70005

6057,6059

Remont świetlicy we wsi Dasze

175.000

175.000

120.000

0

0

55.000

Urząd Miejski Kleszczele

7.

754

75412

6060

Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Kleszczele

150.000

150.000

50.000

0

100.000

0

8.

854

85401

6060

Zakup patelni elektrycznej

6.000

6.000

6.000

0

0

0

Zespół Szkół w Kleszczelach

9.

926

92695

6050

Budowa pomostu-molo przy zalewie "Repczyce"

278.800

10.000

10.000

0

0

0

Urząd Miejski Kleszczele

Ogółem:

6.100.621

2.585.142

796.442

450.000

373.300

965.400

x


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/251/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

"Załącznik Nr 3"

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 r.

Lp.

Treść

klasyfikacja §

kwota zł w 2010 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

766.916

1.

kredyty

§ 952

0

2.

pożyczki

§ 952

450.000

3.

środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu UE

§ 903

0

4.

spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

prywatyzacja majątku

§ 944

0

6.

nadwyższa budżetu z lat ubiegłych

§ 957

316.916

7.

papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

Rozchody ogółem:

0

1.

spłaty kredytów

§ 992

0

2.

spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budzetu UE

§ 963

0

4.

udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

wykup papierów

§ 982

0

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/251/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-199/2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w Dz. 852 Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2) W planie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w rozdz. 70004 zwiększono wydatki o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz badania lekarskie pracowników interwencyjnych,

b) rozdz. 70005 kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do drobnych napraw i wymianę stolarki okiennej w lokalu socjalnym oraz opłatę za wydanie odpisów ksiąg wieczystych,

c) rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł na zakup paliwa do środków transportowych,

d) rozdz. 85295 kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych,

e) rozdz. 75647 kwotę 200 zł - opłata sądowa o stwierdzenie nabycia spadku,

f) Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 12.000 zł rezerwa ogólna w wysokości 10.000 zł. oraz celowa w wysokości 2.000 zł. Jest to korekta dokonanych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.06.2010 r.

g) rozdz. 90095 o kwotę 10.000 zł na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie" Sp.z o.o,

h) rozdz..92695 kwotę 1.300 zł - wywóz nieczystości na basenie kąpielowym i zalewie w Repczycach.

3) Zmniejszenia w planie wydatków dokonano następujaco:

a) w rozdz. 60016 zmniejszono kwotę 20.000 zł, na remont drogi gminnej Zaleszany-Rowy,

b) w rozdz. 75023 i 75412 zmniejszono niezrealizowany plan wydatków ,

c) w ramach zwiększenia rezerwy ogólnej i celowej dokonano korekty planu kwotę 12.000 zł w rozdz.70005 o kwotę 5.000 zł oraz w rozdz. 75412 o kwotę 7.000 zł. Jest to korekta dotycząca zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.06.2010 r.

4) Dokonano również korekty planu w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 46 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

5) Wartośc zadania na realiziację inwestycji pn. "Bubowa systemu kanalziacji sanitarnej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" po przeprowadzenieu procedury przetargowej uległa zmniejszeniu. Daletego też dokonuje się korekty planowanej kwoty środków własnych w ramach zaciągniętej pożyczki do kwoty 450.000 zł oraz ze środków UE do kwoty 775.100 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe