Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/154/10 Rady Miasta Brańsk

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz.675), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane w ramach środków pochodzacych z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Przyjąć plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Przyjąć prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Objaśnienia o dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 8.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 082 143 zł, oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 548 198 zł.

§ 10. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) dochody - 13 832 009 zł,

2) wydatki - 17 202 983 zł,

3) deficyt budżetu - 3 370 974 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w wysokości 2 789 443 zł, pożyczka w kwocie 292 700 zł, oraz wolne środki w wysokości 288 831 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ realizowanych w 2010 roku w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010r

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Zbigniew Romaniuk


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/154/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010r.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 411 684 zł, w tym:

1) Dział 750 rozdział 75023 § 0670 o kwotę 21 641 zł - wpływy z różnych dochodów.

2) Dział 600 rozdział 60016 § 6297 o kwotę 388 688 zł - środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Szkolnej w Brańsku odc. od ul. Mickiewicza do ul. Błonie i odc. od ul. Błonie do ul. Kościuszki".

3) Dział 900 rozdział 90001 § 6297 o kwotę 1 355 zł - zwiększono środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Binduga, Poniatowskiego i Kilińskiego , do kwot wynikających z aneksu.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 000 zł :

1) Dział 801 rozdział 80195 § 6297 o kwotę 25 000 zł - zrezygnowano z budowy scieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 736 894 zł, w tym:

1) Dział 400 rozdział 40002 § 4430 o kwotę 1 000 zł - różne opłaty i składki , zwiększenia dokonanow w związku ze wzrostem składki za ubezpieczenie majątku,

2) Dział 600 rozdział 60014 § 4430 o kwotę 2 641 zł - zwiększenie dotyczy opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w ul. Kilińskiego i Binduga celem umieszczenia kanalizacji sanitarnej.

3) Dział 600 o kwotę 313 498 zł - zwiększenie związane jest z zakwalifikowaniem wniosku na zadanie "Przebudowa ulicy Szkolnej w Brańsku odc. od ul. Mickiewicza do ul. Błonie i odc. od ul. Błonie do ul. Kościuszki", oraz nałożeniem nakładki asfaltowej na ul. Jagiellońskiej.

4) Dział 700 rozdział 70004 § 4430 o kwotę 6 000 zł - różne opłaty i składki, zwiększenia dokonano, ponieważ wzrosła składka za ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna za zanieczyszczanie środowiska

5) Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 20 000 zł - pozostałe usługi remontowe, zwiększenia dokonano w związku z większą wartością koszorysową na remont dachu budynku urzędu miasta,

6) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 6 000 zł - zakup usług pozostałych, zwiększenie wynika z zakupu programu do obsługi spisu rolnego i jego wdrożeniem oraz ze wzrostu opłaty za konserwację systemów,

7) Dział 754 rozdział 75412 § 3030 o kwotę 2 000 zł - zwiększenia dokonano na wypłatę diet strażakom za udział w akcjach,

8) Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 247 270 zł - zwiększono wydatki na funkcjonowanie przedszkola, które zostało przekształcone w jednostkę budżetową i zamiast dotacji będzie otrzymywać środki finansowe wg złożonego planu finansowego,

9) Dział 900 rozdział 90001 § 4430 o kwotę 4 000 zł - różne opłaty i składki, zwiększenia dokonano, ponieważ wzrosła składka za ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna za zanieczyszczanie środowiska

10) Dział 900 rozdział 90001 § 6058 o kwotę 1 355 zł - zwiększono kwotę wydatków na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Binduga, Poniatowskiego i Kilińskiego, do kwot wynikających z aneksu.

11) Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 133 130 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej wynika z potrzeby pokrycia kosztów trzech imprez kulturalnych, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 256 000 zł, w tym:

1) Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 219 000 zł - zmniejszono dotację dla przedszkola, w związku z przekształceniem z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

2) Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 37 000 zł - zmniejszenia dokonano w związku z rezygnacją z budowy ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół.

5. Dokonano przniesień wydatków miedzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe