Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/188/10 Rady Gminy Wizna z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.211, 212 i 216 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 rok polegających na:
1) Z w i ę k s z e n i u dochodów budżetowych o kwotę 129.216,- zł w następującej klasyfikacji budżetowej : Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - pozostała działalność § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
2) Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 179.216,- zł oraz zmniejszeniu o kwotę 650.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach budżet gminy ulega zmianie i ogółem wynosi : DOCHODY - 10. 833. 107,- zł W tym: a ) dochody bieżące - 10.251.038,- zł; b) dochody majątkowe - 582.069,- zł WYDATKI - 12. 179. 086,- zł W tym: a ) wydatki bieżące - 9. 582. 338,- zł b) wydatki majątkowe - 2.596.748,- zł
3. Deficyt budżetu gminy określony w uchwale budżetowej w § 5 ust.1 ulega zmianie i wynosi 1.345.979,- zł w związku ze zmniejszeniem zadłużenia z tytułu pożyczki na zakup samochodu strażackiego.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały RADY GMINY WIZNA Nr XXXI / 151 / 09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2010 r. pn. " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 a do uchwały RADY GMINY WIZNA Nr XXXI / 151 / 09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2010 r. pn. "Zadania inwestycyjne w 2010 ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały RADY GMINY WIZNA Nr XXXI / 151 / 09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2010 r. pn. " Przychody i rozchody budżetu w 2010r. ", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Treść § 7 pkt.2 uchwały RADY GMINY WIZNA Nr XXXI / 151 / 09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wizna na 2010 r. otrzymuje brzmienie " sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.345.979,- zł.
8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2010 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Zbigniew Szulc
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/188/10
Rady Gminy Wizna
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zal[1]. Nr 1 do uch. budzeyowej 9.09.2010
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/188/10
Rady Gminy Wizna
z dnia 9 września 2010 r.
Zalacznik2.xls

zalaczniki do uchwaly wrzesien 2010
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe