reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/240/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczele", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/171/05 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1270, z 2006 r. Nr 102, poz. 993, z 2007 r. Nr 147, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 82, poz. 1243)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Paweł Szatyłowicz


Załącznik do uchwały Nr XXIX/240/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZELE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczele, zwany dalej "Regulaminem", określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.),

2) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Kleszczel,

3) uczniach - rozumie się przez to uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy.

§ 3. Stypendium szkolne może być przyznane na okresy określone w art. 90d ust. 10 ustawy.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziny ucznia, od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny ucznia oraz możliwości finansowych gminy.

§ 5. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości uwzględniającej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, jak niżej:

Lp.

Miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny ucznia (% kwoty, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej)

Miesięczna wysokość stypendium (% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

1.

od 0 - do 50

do 200

2.

powyżej 50 - do 80

do 180

3.

powyżej 80 - do 100

do 160

§ 6. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium dochodowe jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane w formach przewidzianych ustawą.

§ 8. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów, do wysokości przyznanego stypenium szkolnego, dotyczyć może:

1) kosztów udziału w szkolnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych korepetycjach, zajęciach dodatkowych, w tym dodatkowych lekcji języków obcych, pod warunkiem, że wykraczają one poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2) kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

3) wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

a) kosztów dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

b) kosztów zamieszkiwania w internacie lub bursie,

4) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym polegającej w szczególności na:

a) zwrocie kosztów zakupionych podręczników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki,

b) zwrocie kosztów zakupu stroju sportowego (koszulka i spodenki) oraz dresu (bluza sportowa i spodnie sportowe) - nie częściej niż raz na półrocze,

c) zwrocie kosztów zakupu obuwia sportowego ( nie częściej niż dwa razy na półrocze),

d) zwrocie kosztów zakupu tornistra (plecaka) - nie częściej niż raz na półrocze,

e) zwrocie kosztów zakupu komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki i skanera (nie częściej niż jedna sztuka na trzy lata w rodzinie),

f) komputerowych programów edukacyjnych,

g) zwrocie kosztów zakupu biurka (nie częściej niż jedno na trzy lata)

§ 9. Formę stypendium, określoną w § 8, wskazuje wnioskodawca we wniosku.

§ 10. W przypadku braku możliwości udzielenia stypendium w formach określonych w § 8, dopuszcza się możliwość udzielenia stypendium w formie pieniężnej, na zasadach określonych w ustawie.

§ 11. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem, na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 12. 1. Wnioski o stypendium szkolne, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, w godzinach pracy Urzędu, względnie drogą pocztową, w terminach określonych ustawą.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pobyt wniskodawcy w szpitalu, nagła utrata dochodów, inne okoliczności powodujace pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia), wniosek może być złożony po upływie trminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do urzędu, a w przypadku przesłania drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenia potwierdzajęce wysokość dochodów rodziny lub

2) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

3) zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły.

§ 13. Zakres udzielonej pomocy, jej formę oraz sposób realizacji i rozliczenia określa decyzja administracyjna burmistrza o przyznaniu stypendium szkolnego.

§ 14. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz pełnoletni uczniowe i słuchacze kolegiów są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia organ przyznający stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. Uczeń / słuchacz/ traci prawo do przyznanego stypendium szkolnego w sytuacji:

1) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia; w tym w szczególności zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

2) wykorzystywania stypendium niezgodnie z celem na jaki zostało ono przyznane,

3) rezygnacji z nauki.

3. Ustanie przyczyny uzasadniającej przyznanie stypednium szkolnego powoduje wstrzymanie lub cofnięcie stypendium.

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlega zwrotowi lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy żądanie zwrotu w całości lub części wydatków na udzielone stypendium szkolne stanowi zobowiązanej osobie nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, burmistrz może odstąpić od egzekwowania zobowiazania.

6. O cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium szkolnego rozstrzyga burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 15. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, takiego jak:

1) długotrawała choroba;

2) śmierć jednego z rodziców lub opiekunów dziecka;

3) straty w gospodartwach domowych powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: powódź, pożar, huragan;

4) inne uzasadnione okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę uczniowi.

§ 16. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

§ 17. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek osób uprawnionyh do składania wniosków o stypenium szkolne.

2. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zadarzenia, o którym mowa w § 15.

3. Wzór wniosku określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 18. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny ucznia oraz od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. O przyznaniu zasiłku szkolnego rozstrzyga Burmistrz w fomie decyzji administracyjnej.

§ 19. Zasiłek może być udzielony w formach określonych w § 8 lub w formie pieniężnej.

Rozdział 6.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20. Zmiany nieniejszego Regulaminu wymagają trybu jego uchwalenia.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Cywilnego.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zalacznik3.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama