reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/132/10 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337 zm. 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, zm. 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240, zm. 2010r. Dz.U.Nr 28 poz. 146) Rada Gminy chwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 631.443 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 631.443 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 11.501.229 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 1.327.990 zł

b) Dochody bieżące 10.173.239 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.479.776 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 180.540 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 14.340.048 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 3.679.775 zł

b) Wydatki bieżące 10.660.273 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.479.776 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 180.540 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 101.749 zł

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.838.819 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.838.819 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/132/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 22 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

926

92601

6298

500.000

Umowa z jst

852

85212

2350

0

1.000

zadania własne

852

85212

2360

1.000

Zadania własne

852

85295

2023

14.114

Por. z org. adm. rządowej

852

85219

2030

4.000

Zadania własne

853

85395

2007

86.785

Umowa z jst

853

85395

2009

2.215

Umowa z jst

758

75862

2008

23.840

Umowa z jst

758

75862

2007

117.116

Umowa z jst

853

85395

2007

117.116

Umowa z jst

853

85395

2008

23.840

Umowa z jst

750

75023

2710

5.400

Umowa z jst

750

75023

6300

4.600

Umowa z jst

750

75056

2010

14.329

Zadania zlecone

RAZEM

773.399

141.956

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/132/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 22 września 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

600

60016

4270

343.500

zadania własne

710

71004

4300

61.000

zadania własne

750

75023

4270

20.000

zadania własne

750

75056

3020

11.200

Zadania zlecone

750

75056

3040

1.000

Zadania zlecone

750

75056

4110

1.840

Zadania zlecone

750

75056

4120

289

Zadania zlecone

754

75405

4210

5.000

porozumienie

754

75412

4210

5.400

Umowa z jst

754

75412

6060

4.600

Umowa z jst

852

85219

4010

3.000

zadania własne

852

85219

4011

800

zadania własne

852

85219

4120

200

zadania własne

851

85195

4210

8.000

zadania własne

852

85295

4303

14.114

Por. z org. adm. rządowej

853

85395

4018

21.377

Umowa z jst

853

85395

4019

959

Umowa z jst

853

85395

4118

3.000

Umowa z jst

853

85395

4119

154

Umowa z jst

853

85395

4128

909

Umowa z jst

853

85395

4129

41

Umowa z jst

853

85395

4178

7.082

Umowa z jst

853

85395

4179

318

Umowa z jst

853

85395

4218

13.000

Umowa z jst

853

85395

4219

370

Umowa z jst

853

85395

4308

38.284

Umowa z jst

853

85395

4309

1.716

Umowa z jst

853

85395

4418

995

Umowa z jst

853

85395

4419

45

Umowa z jst

853

85395

4378

731

Umowa z jst

853

85395

4379

19

Umowa z jst

900

90015

4270

20.000

zadania własne

801

80101

4210

25.000

zadania własne

926

92601

4260

1.500

zadania własne

926

92601

4170

16.000

zadania własne

631.443

Przewodniczący Rady Gminy Klukowo


Kazimierz Tomasz Kotomski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/132/10
Rady Gminy Klukowo
z dnia 22 września 2010 r.

OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Proponuję dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2010 rok

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

a) Przekazano kwotę 500.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę obiektu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" w Klukowie. W związku z tym, iż faktury za wykonanie inwestycji zostały opłacone w 2009 roku ze środków własnych w/w kwota przeznaczona będzie na:

- Kwota 343.500 zł na remonty dróg,

- Kwota 61.000 zł na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego,

- Kwota 20.000 zł na zakup usług remontowo budowlanych w Urzędzie Gminy,

- Kwota 8.000 zł na zakup oleju opałowego w Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych,

- Kwota 5.000 zł na dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji,

- Kwota 25.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Postawowa Wyszonki Kościelne,

- Kwotę 20.000 zł na naprawę oświetlenia ulicznego,

- Kwota 17.500 zł na: 1.500 zł na opłaty za energię elektryczną na boisku ORLIK oraz kwotę 16.000 zł na wynagrodzenie dla animatorów.

b) Zwiększono kwotę 14.114 zł z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,

c) Zwiekszono kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Pomoc osobom objętych pomocą OPS " - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

d) Zwiększono dotację w kwocie 10.000 zł z przeznaczniem na zakup sprzętu dla OSP Wyszonki Kościelne,

e) Zwiekszono dotację w kwocie 14.329 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Gminnego Biura Spisowego.

2) Przenisienia planu dochodów budżetowych między paragrafami:

- W dziale 852 rozdz. 85212 pomyłkowo zaklasyfikowano kwotę 1.000 zł do § 2350 winno być w § 2360.

3) Przenisienia planu dochodów budżetowych między działami:

- Przeniść z dz.758 rozdz. 75862 kwotę 140.956 zł ponieważ mylnie zaklasyfikowano w tym dziale - winno być w dz. 853 rozdz. 85395.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tomasz Kotomski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama