Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/224/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 145; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25 , poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 145; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz art. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. - o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) Rada Miasta Siemiatycze na wniosek Burmistrza uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku:

-Numer obwodu

-Granice obwodu (ulice, numery domów)

-Siedziba obwodowej komisji wyborczej

-9

-Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 10

-Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 10, tel.655-22-52

-10

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8, tel. 655-38-82

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe