reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/223/10 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 25 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1203, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz.146), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finannsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę - 130 215,- zł.

2. Zwiększyć dochody o kwotę - 162 176,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę - 131 622,- zł

2. Zwiększyć wydatki o kwotę - 163 583,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem - 6 608 255,- zł w tym dochody bieżące - 6 458 255,- zł dochody majątkowe -

150 000,- zł

2. plan wydatków ogółem - 9 871 767,- zł w tym wydatki bieżące - 6 359 927,- zł wydatki majątkowe -

3 511 840,- zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Kowalewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/223/10
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

10

Rolnictwo i łowiectwo

150 480,00

331

150 811,00

1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

300

310

610

970

Wpływy z różnych dochodów

300

310

610

Własne

300

310

610

1095

Pozostała działalność

150 180,00

21

150 201,00

920

Pozostałe odsetki

0

21

21

Własne

0

21

21

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

130 326,00

1 215,00

131 541,00

40002

Dostarczanie wody

130 326,00

1 215,00

131 541,00

920

Pozostałe odsetki

0

1 215,00

1 215,00

Własne

0

1 215,00

1 215,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

211 269,00

1 183,00

212 452,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

211 269,00

1 183,00

212 452,00

470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

5 419,00

1 164,00

6 583,00

Własne

5 419,00

1 164,00

6 583,00

920

Pozostałe odsetki

0

19

19

Własne

0

19

19

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 125 367,00

4 626,00

1 129 993,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

305 894,00

3 999,00

309 893,00

500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0

2 000,00

2 000,00

Własne

0

2 000,00

2 000,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0

1 999,00

1 999,00

Własne

0

1 999,00

1 999,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

453 087,00

342

453 429,00

910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

342

2 342,00

Własne

2 000,00

342

2 342,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

51 847,00

100

51 947,00

690

Wpływy z różnych opłat

1 097,00

100

1 197,00

Własne

1 097,00

100

1 197,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

306 959,00

185

307 144,00

20

Podatek dochodowy od osób prawnych

4 200,00

185

4 385,00

Własne

4 200,00

185

4 385,00

758

Różne rozliczenia

3 559 794,00

0

3 559 794,00

75862

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

130 215,00

0

130 215,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

130 215,00

130 215,00

Własne

0

130 215,00

130 215,00

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

130 215,00

-130 215,00

0

Własne

130 215,00

-130 215,00

0

852

Pomoc społeczna

1 163 700,00

17 733,00

1 181 433,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

886 000,00

1 733,00

887 733,00

970

Wpływy z różnych dochodów

0

1 733,00

1 733,00

Własne

0

1 733,00

1 733,00

85295

Pozostała działalność

53 000,00

16 000,00

69 000,00

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0

15 000,00

15 000,00

Własne

0

15 000,00

15 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53 000,00

1 000,00

54 000,00

Własne

53 000,00

1 000,00

54 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

61 548,00

211

61 759,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

61 548,00

211

61 759,00

920

Pozostałe odsetki

0

211

211

Własne

0

211

211

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000,00

6 662,00

8 662,00

92195

Pozostała działalność

2 000,00

6 662,00

8 662,00

960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 000,00

3 200,00

4 200,00

Własne

1 000,00

3 200,00

4 200,00

970

Wpływy z różnych dochodów

0

3 462,00

3 462,00

Własne

0

3 462,00

3 462,00

Razem:

6 576 294,00

31 961,00

6 608 255,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Kowalewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/223/10
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

2 765 615,00

-1 617,00

2 763 998,00

80195

Pozostała działalność

9 698,00

-1 617,00

8 081,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 698,00

-1 617,00

8 081,00

Własne

9 698,00

-1 617,00

8 081,00

851

Ochrona zdrowia

38 750,00

3 200,00

41 950,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

37 750,00

3 200,00

40 950,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

3 200,00

17 200,00

Własne

14 000,00

3 200,00

17 200,00

852

Pomoc społeczna

1 301 946,00

16 000,00

1 317 946,00

85295

Pozostała działalność

63 000,00

16 000,00

79 000,00

3110

Świadczenia społeczne

63 000,00

1 000,00

64 000,00

Własne

63 000,00

1 000,00

64 000,00

4303

Zakup usług pozostałych

0

15 000,00

15 000,00

Własne

0

15 000,00

15 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

153 194,00

0

153 194,00

85395

Pozostała działalność

153 194,00

0

153 194,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

8 097,00

8 097,00

Własne

0

8 097,00

8 097,00

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 097,00

-8 097,00

0

Własne

8 097,00

-8 097,00

0

4127

Składki na Fundusz Pracy

0

1 183,00

1 183,00

Własne

0

1 183,00

1 183,00

4128

Składki na Fundusz Pracy

1 183,00

-1 183,00

0

Własne

1 183,00

-1 183,00

0

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0

56 528,00

56 528,00

Własne

0

56 528,00

56 528,00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

56 528,00

-56 528,00

0

Własne

56 528,00

-56 528,00

0

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0

13 485,00

13 485,00

Własne

0

13 485,00

13 485,00

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

13 485,00

-13 485,00

0

Własne

13 485,00

-13 485,00

0

4267

Zakup energii

0

1 947,00

1 947,00

Własne

0

1 947,00

1 947,00

4268

Zakup energii

1 947,00

-1 947,00

0

Własne

1 947,00

-1 947,00

0

4307

Zakup usług pozostałych

0

48 425,00

48 425,00

Własne

0

48 425,00

48 425,00

4308

Zakup usług pozostałych

48 425,00

-48 425,00

0

Własne

48 425,00

-48 425,00

0

4417

Podróże służbowe krajowe

0

340

340

Własne

0

340

340

4418

Podróże służbowe krajowe

340

-340

0

Własne

340

-340

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

281 626,00

100

281 726,00

90002

Gospodarka odpadami

18 097,00

100

18 197,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 097,00

100

11 197,00

Własne

11 097,00

100

11 197,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

188 600,00

14 278,00

202 878,00

92195

Pozostała działalność

20 000,00

14 278,00

34 278,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

965

1 000,00

1 965,00

Własne

965

1 000,00

1 965,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 750,00

13 278,00

31 028,00

Własne

17 750,00

13 278,00

31 028,00

Razem:

9 839 806,00

31 961,00

9 871 767,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Kowalewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/223/10
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Część opisowa do zmian w budżecie gminy na 2010 rok:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się zmianę w dochodach budżetowych dotyczących środków z Unii Europejskiej dotacja na realizację projektu "Wykorzystaj szansę" - 130 215,-zł oraz w wydatkach kwotę - 130 005,00 zł. Zwiększa się dochody w kwocie - 15 961,- zł z tytułu: Wpływy za podłączenia wodociągowe - 310,- zł, użytkowanie wieczyste - 1 164,- zł odsetki od nieterminowych wpłat - 1 808,- zł, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek dochodowy od osób prawnych - 2185,- zł, wpływy utraconych dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości - 1 999,- zł, wpływy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 100,- zł, należności od dłużników alimentacyjnych - 1 733,- zł, zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę za 2009 rok w "Mini Kawiarni" oraz za wynajm sali w Świetlicy Gminnej - 3 462,- zł, darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych - 3 200,00 zł. Dotacja na zadania własne pismo z PUW Nr FB.II.MC.3011-199/2010 z dnia 03 sierpnia 2010r. z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w kwocie - 1 000 zł. Ponadto zwiększa się dochody oraz wydatki z związku z podpisanym aneksem do porozumienia o zwiększenie dotacji na 2010 rok w ramach "Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich" w kwocie - 15 000,- zł. Zwiększa się wydatki na zorganizowanie dożynek gminnych w kwocie - 14 278,- zł, wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych - 100,00 zł, na działania związane ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii -
3 200,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Kowalewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama