reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/262/10 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2010 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Suchowoli uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1,
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 141.800,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.800,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów - 21.604.190,00 zł,
- dochody bieżące - 17.727.093,00 zł,
- dochody majątkowe - 3.877.097,00 zł.
Plan wydatków - 27.370.196,00 zł,
- wydatki bieżące - 17.934.779,00 zł,
- wydatki majątkowe - 9.435.417,00 zł.
Źródło pokrycia deficytu w wysokości 5.766.006,00 zł stanowią kredyty długoterminowe - 5.766.006,00 zł.
§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 1,
§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 161 259,00 0,00 161 259,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750 Administracja publiczna 7 000,00 27 000,00 34 000,00
75095 Pozostała działalność 7 000,00 27 000,00 34 000,00
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 27 000,00 27 000,00
852 Pomoc społeczna 824 400,00 93 000,00 917 400,00
85295 Pozostała działalność 260 000,00 93 000,00 353 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 260 000,00 93 000,00 353 000,00
Razem: 18 700 715,00 120 000,00 18 820 715,00
Razem: 2 622 216,00 0,00 2 622 216,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/262/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Rodzaj: Porozumienia z JST
Razem: 468 242,00 0,00 468 242,00
Rodzaj: Porozumienia
Razem: 20 000,00 0,00 20 000,00
Rodzaj: Własne
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 3 831 664,00 - 9 600,00 3 822 064,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 462 944,00 - 9 600,00 3 453 344,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 969 651,00 - 21 800,00 1 947 851,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 668,00 12 200,00 372 868,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 038,00 36 600,00 257 638,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 218 038,00 36 600,00 254 638,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 36 600,00 36 600,00
852 Pomoc społeczna 1 167 378,00 93 000,00 1 260 378,00
85295 Pozostała działalność 320 000,00 93 000,00 413 000,00
3110 Świadczenia społeczne 298 950,00 93 000,00 391 950,00
Razem: 24 139 738,00 120 000,00 24 259 738,00
Rodzaj: Zlecone
Razem: 2 622 216,00 0,00 2 622 216,00


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/262/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Objaśnienia
W dziale 852 dokonano zwiększeń i zmniejszeń na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-199/2010 z dnia 03 sierpnia 2010 r. na dofinansowanie realizacji programu pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W dziale 750 zwiększono dochody o kwotę 27.000,00 zł z tytułu pozyskania kar pieniężnych od firmy "POLDREN" za niedotrzymanie terminu realizacji zadania pn.: "Budowa fontanny w Parku Miejskim w Suchowoli".

Zmniejszono wydatki w dziale 600 o kwotę 21.800,00 zł z zadania pn.: Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno".

Do załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. wprowadzono zadanie pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty". Realizacja zadania w latach 2010 - 2011. Ogólna wartość zadania - 875.100,00 zł.
Wydatki na 2010 r.:
- opracowanie dokumentacji technicznej - 36.600,00 zł.
Realizacja zadania przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do w/w załącznika dodaje się poz. 21 zadania pn.: "Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej". Wartość zadania wynosi - 659.771,00 zł. Wydatki na 2010 r.:
- na opracowanie dokumentacji technicznej - 12.200,00 zł.
Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku przy udziale środków unijnych.

Do załącznika "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010 - 2012" dodaje się: - poz. 8 "Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczną w Domuratach",
- poz. 9 "Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej"
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/262/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r.
w złotych
L.p Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozp. - zakoń. Wartość nakładów ogółem Środki poniesione
do 31.12.2009 r.
Środki wynikające
z planu na 2010 r.
- ogółem
w tym: Środki pozab.
planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł
środki własne budżetowe Kredyty
długoterminowe
pożyczki Środki z funduszy unijnych1
dotacje
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 01010 Budowa linii wodociągowej we wsi Kopciówka 2010 27.718 - 27.718 27.718 - - - -
2. 01010 Budowa przyłącza wodociągowego do OSP Domuraty 2010 17.080 - 17.080 17.080 - - - -
3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap, w tym:
2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 7.320 - - - -
01010 - budowa zbiorników na wodę uzdatnioną w Suchowoli, Kopciówce i Leśnikach 1.937.474 - - - - - - -
90001 - przebudowa przepompowni ścieków w Suchowoli przy ul: Polnej, Białostockiej, Sadowej i 3-Maja 595.524 - - - - - - -
01010 - dokumentacja
- inspektor nadzoru
2010 10.980
24.700
3.660
-
7.320
-
7.320
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. 60016 Przebudowa drogi gminnej Chmielówka - Grodzisk Nr 103493 B ,w tym: 2008-2010
1.310.752
280.236
1.030.516
360.668
-
-

669.848
-
- roboty budowlane
- inspektor nadzoru
- promocja projektu
- studium wykonalności
1.276.635
12.767
9.760
11.590
265.986
2.660
-
11.590
1.010.649
10.107
9.760
-
353.714
3.538
3.416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
656.935
6.569
6.344
-
-
-
-
5. 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 103495B Horodnianka - Ciemne
2010 941.268 - 941.268
474.778 - - - -
466.490 - - -
60016
Inspektor nadzoru 2010
10.000 - 10.000 5.001 - - - -
4.999 - - -
6. 60016 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy we wsi Pokośno 2010 327.383 - 327.383 327.383 - - - -
60016 Inspektor nadzoru
4.000 - 4.000 4.000 - - - -
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola, w tym: 2010-2011 3.840.000 - 687.000 687.000 - - - -
7.1 60016 Remont ulicy Rzemieślniczej 2010 175.000 175.000 175.000
60016 Inspektor nadzoru
2.000 -
2.000 2.000
-
-
-
-
7.2 60016 Ulica Polna 2010-2011 875.000 - - -
60016 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
27.500
10.000
-
-
27.500
-
27.500
-
7.3 60016 Remont ulicy 3-go Maja 2010
408.000
-
408.000
408.000
-
-
-
-
60016 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
4.500
25.000
-
-
4.500
25.000
4.500
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
7.4 60016 Ulica Ogrodowa, w tym: 2010-2011 2.313.000 - 45.000 45.000 - - - -
- odcinek I i III 704.000 - - - - - - -
- odcinek II 492.000 - - - - - - -
- odcinek IV, V, VI 765.000 - - - - - - -
- ul. Słoneczna

284.000

- - - - - - -
- dokumentacja
- inspektor nadzoru
45.000
23.000
- 45.000
-
45.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.

80101 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli 2010 159.000 - 159.000
159.000 - - - -
80101 Inspektor nadzoru 5.000 - 5.000 5.000 - - - -
9. 92601 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej "Moje boisko" - Orlik 2012 2009 - 2010 1.180.000 895.770 284.230 284.230 - - - -
92601 Dokumentacja
Inspektor nadzoru
30.500
15.000
30.500
-
-
15.000
-
15.000
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko, w tym: 2010- 2012 3.678.087 - 163.099 26.840 - - - -
136.259
80120 - budowa obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszko 1.226.330 - 136.259 - - - - -
136.259
63095 - utworzenie Centrum Informacji Turystycznej 46.508 - - - - - - -
92109 - remont kina "Kometa" w Suchowoli 727.242 - - - - - - -
90004 - turystyczno-rekreacyjne urządzenie Parku Miejskiego w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki 990.254 - - - - - - -
63095 - budowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach 376.143 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekomuzeum ,,Na szlaku wielokulturowej Suchowoli" 27.500 - - - - - - -
63095 - wykonanie ścieżki ekologicznej przez bagna Bachmackich Kolonii 49.174 - - - - - - -
63095 - zakup sprzętu rekreacyjno-turystycznego 80.119 - - - - - - -
63095 - dokumentacje
- studium wykonalności
- obsługa projektu
-
8.540
146.277
-
-
-
-
8.540
18.300
-
8.540
18.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola, w tym: 2008 - 2011 6.116.773 105.407 3.444.411 1.476.410 - - 1.968.001 -
90001 Budowa oczyszczalni ścieków w Jatwiezi Dużej i kanalizacja sanitarna w Jatwiezi Małej 2.599.816 105.407 1.751.241 751.545 - - 999.696 -
01010 Remont stacji uzdatniania wody w m. Suchowoli, Kopciówce, Leśnikach 3.480.357 - 1.672.430 704.125 - - 968.305 -
01010 Inspektor nadzoru 36.600 - 20.740 20.740 - - - -
12. 90004 Budowa fontanny wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Miejskim w Suchowoli
2010 1.013.727
-

1.013.727
513.727

-

-

500.000

-

90004 Inspektor nadzoru
11.400 - 11.400 11.400
- - - -
13. 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Suchowoli 2010-2011 632.884 - 37.835 37.835 - - - -
92601 Inspektor nadzoru
Dokumentacja
10.000
20.000
-
20.000
1.000
-
1.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. 60016 Zakup gruntów na poszerzenie dróg gmin 2010 15.000 - 15.000 15.000 - - - -
15. 80120 Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli, w tym:
2010-2011

2.363.395

-

12.200

12.200

-

-

-

-
- studium wykonalności 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
16. 92195 Budowa pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli 2010 155.500 - 155.500 155.500 - - - -
17. 63095


Turystyczno - rekreacyjne urządzenie parku miejskiego w Suchowoli im. Księdza Jerzego Popiełuszki, w tym: 2010 689.244 - 689.244 689.244 - - - -
- opracowanie projektu technicznego 20.000 - 20.000 20.000 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 10.000 10.000 - - - -
18. 63095 Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbędną infrastrukturą, tym: 2010-2011


589.500-12.20012.200----
- inspektor nadzoru
- dokumentacja techniczna
10.000
12.200
-
-
-
12.200
-
12.200
-
-
-
-
-
-
-
-
19. 75412 Zakup motopomp dla OSP Suchowola (1 szt.) i OSP Horodnianka (1 szt.) 2010 39.000 - 39.000 39.000 - - - -
20. 75412 Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty, w tym: 2010 - 2011 875.100 - 36.600 36.600 - - - -
- dokumentacja techniczna, 36.600 - 36.600 36.600 - - - -
- inspektor nadzoru 15.000 - - - - - - -
21. 60016 Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej, w tym: 2010 - 2011 659.771 - 12.200 12.200 - - - -
- dokumentacja techniczna 12.200 - 12.200 12.200 - - - -
- inspektor nadzoru 10.000 - - - - - - -
RAZEM 27.305.760 1.335.573 9.158.931 5.413.334 607.748 - 3.137.849 -
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/262/10
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/218/10
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 27 stycznia 2010 r.


LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 - 2012
Lp Program inwestycyjny Jednostka organizacyjna realizująca program - zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (w złotych) Wysokość wydatków poniesionych do 31.XII.2009 Wysokość wydatków w roku 2010 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2011 (w złotych) Wysokość wydatków w roku 2012 (w złotych)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola
-II etap
Gmina Suchowola 2009 - 2011 2.568.678 3.660 7.320 1 2.557.698 1 -
- - -
2. * Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych na terenie miasta Suchowola Gmina Suchowola 2010 - 2011 3.840.000 - 687.000 1 1.576.500 1 -
- 1.576.500 3 -
3. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej Suchowoli - Ziemi Rodzinnej Księdza Jerzego Popiełuszko Gmina Suchowola 2010 -2012 3.678.087 - 163.099 1 85.941 1 125.999 1
- 2.589.0512 713.9972
4. * Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Suchowola Gmina Suchowola 2009 -2011 6.116.773 105.407 1.476.410 1 1.079.721 1 -
1.968.0012 1.487.2342 -
5. * Budowa wielofunkcyjnego boiska w Suchowoli Gmina Suchowola 2010 - 2011 662.884 20.000 38.835 1 604.049 1 -
- - -
6. * Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli Gmina Suchowola 2010-2011 2.363.365 - 12.200 1 933.146 1 -
- 1.418.0192 -
7 * Budowa budynku turystyczno - socjalnego z wiatą przy zbiorniku wodnym w Karpowiczach wraz z niezbedna infrastrukturą Gmina Suchowola 2010 - 2011 589.500 - 12.200 1 213.550 1 -
- 363.7502 -
8 * Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Domuraty" Gmina Suchowola 2010-2011 875.100 - 36.600 1 338.500 1 -
- 500.0002 -
9* Utworzenie placów i dróg dojazdowych przy kościele parafialnym w Jatwiezi Dużej Gmina Suchowola 2010 - 2011 659.771 - 12.200 1 240.622 1 -
- 406.9492 -
Razem 21.354.158
129.067
2.445.864 1

7.629.727 1
125.999 1
1.968.0012 6.765.0032
1.576.500 3
713.9972
1 środki własne
2 środki do pozyskania z funduszy unijnych
3 budżet państwa
* zadania, na które Gmina będzie ubiegać się o środki unijne w 2010 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama