Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Augustowskiego z dnia 24 września 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Biernatki, gmina Augustów, powiat augustowski,województwo podlaskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn.zm.) Informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Biernatki, gmina Augustów stał się z dniem 31 marca 2010r. operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione wyżej opisanym operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji w Dzieniku Urzędowym Województwa zgłaszać zarzuty do tych danych. Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji. Zarzuty te można składać na adres: Starosto Powiatowe w Augustowie, Wydział Geodezji i Kartografii, ulica 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Starosta Augustowski


Franciszek Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe