Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/240/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Drohiczyn oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Drohiczyn oraz gminnych jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "wierzytelnościami" oraz wskazuje organ do tego uprawniony.

§ 2. Ilokroć w uchwale jest mowa o należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należość główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych.

§ 3. 1. Wierzytelność możę być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1)wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego;

2)nie można ustalić dłużnika;

3)dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6 000,00 zł;

4)ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a wszczególności jego egzystencji lub przemawia za tym interes publiczny;

5)postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;

6)należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu;

7)roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należność główną uregulował w całości;

8)dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

9)dłużnikiem jest jednostka samorządu terytorialnego lub państwowa jednostka organizacyjna;

10)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji;

11)wynika to z przepisów odrębnych ustaw.

2. Umozenie następuje na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 również z urzędu.

§ 4. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności może wynikać z przepisów odrębnych ustaw.

3. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 2 lata.

4. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

5. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, o której mowa w § 9 do upływu terminu zapłaty.

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami o których mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nstąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zabowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podalegają umorzeniu należności uboczne.

§ 7. 1. Na wniosek zabowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą w przypadkach okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 4, właściwy organ może umorzyć w całości albo w części lub zastosować ulgi przewidziane w § 5, które:

1)nie stanowią pomocy publicznej;

2)stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.EU L Nr 379 z 28.12.2006r.).

2. Przedsiębiorca uboegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazauje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest udzielona pomoc de minimis.

3. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy przedkładają oświadczenia, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 8. Do umarzania oraz udzielania innych ulg uprawnieni są:

1)Burmistrz Drohiczyna bez względu na wysokość kwoty wierzytelności;

2)Kierownik/dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy Drohiczyn, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 10 000,00 zł.

§ 9. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie zawarcia porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 10. Uprawniony organ może cofnąć swoją deczyję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku przestepstwa, albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podjęcie decyzji.

§ 11. W terminie do dni 30 kwietnia Burmistrz Drohiczyna przedstawia Radzie Gminy łączną informację dotyczącą zakresu umorzonych wierzytelności oraz innych ulg udzielonych w trybie niniejszej uchwały w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/226/06 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Drohiczyn z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Żeruń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe