reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 14 i art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/43/03 Rady Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/186/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 września 2010 r.

STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W RACZKACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach, zwany dalej "zakładem" jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

2. Zakład działa na podstawie:

1)Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,

2)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

3)Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.),

4)Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),

5)przepisów zawartych w niniejszym Statucie.

§ 2. 1. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

2. Siedzibą zakładu jest miejscowość Raczki.

3. Terenem działania zakładu jest Gmina Raczki.

§ 3. 1. Menie zakładu jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Raczki przekazanym zakładowi w trwały zarząd.

2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia będącego w jego trwałym zarządzie z wyjątkiem uprawnień przysługujących właścicielowi.

Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA ZAKŁADU

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach będąc samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Raczki z dziedziny gospodarki komunalnej z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

§ 4. 1. Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

1)w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne,

b) bieżące prace konserwacyjno-remontowe i nadzorowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń,

c) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń odbiorców z zużytej wody;

2)w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej:

a) bieżąca obsługa, naprawy i nadzorowanie urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

b) odbieranie ścieków, prowadzenie ewidencji i pobieranie opłat za odprowadzane ścieki,

c) świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników - szamb;

3)w zakresie zagospodarowania stałych odpadów komunalnych:

a) odbiór nieczystości stałych z posesji gminnych, podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych zleceniodawców zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami,

b) prowadzenie wymaganej dokumentacji i pobieranie opłat za odbiór nieczystości stałych,

c) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

d) rekultywacja i monitoring zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Ludwinowie, Gmina Raczki;

4)eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach;

5)utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach;

6)utrzymywanie prawidłowego stanu parku i terenów zielonych w Raczkach;

7)w pozostałym zakresie:

a) organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych,

b) usługi na rzecz szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy z zakresu działalności zakładu,

c) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Raczki,wynikających z potrzeb Gminy nie wykraczających jednak poza zadania o charakterze publicznym.

2. Zakład może też świadczyć usługi w zakresie:

1)bieżącego utrzymania, w tym zimowego oczyszczania, remontów i modernizacji dróg publicznych, ulic i chodników oraz publicznych placów i parkingów,

2)świadczenie innych powszechnie dostępnych usług o charakterze użyteczności publicznej.

3. Do zadań zakładu ponadto należy sprawowanie nadzoru nad:

1)czystością posesji prywatnych, państwowych, spółdzielczych i innych.

2)inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, w tym opiniowanie, uzgadnianie i wydawanie warunków technicznych wykonywania przyłączy wodno - kanalizacyjnych i odstojników nieczystości płynnych (szamb).

§ 5. 1. Zadania określone w § 4 zakład realizuje poprzez eksploatację gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z urządzeniami do tej sieci przynależnymi, gminnej oczyszczalni ścieków, posiadanego sprzętu oraz nieruchomości.

2. W zakresie swojej działalności zakład wprowadza postęp organizacyjny, techniczny i gospodarczy oraz prowadzi racjonalną gospodarkę ekonomiczną przy ścisłym współdziałaniu z Wójtem Gminy Raczki.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 6. 1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu.

2. Kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Raczki.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Raczki.

4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika zakładu wykonuje Wójt Gminy Raczki.

5. Pod nieobecność Kierownika jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez niego.

§ 7. Do zakresu obowiązków Kierownika zakładu w szczególności należy:

1)zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładu i kierowanie jego działalnością,

2)opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,

3)dysponowanie środkami finansowymi zakładu w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,

4)kontrola zarządcza,

5)reprezentowanie zakładu na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,

6)wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników zakładu,

7)wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów.

§ 8. 1. Kierownik realizuje zadania zakładu przy pomocy podległych pracowników.

2. Kierownik zakładu wykonuje obowiązki kierownika zakładu wobec wszystkich jego pracowników.

§ 9. Kierownik zakładu opracowuje, a Wójt zatwierdza Regulamin Organizacyjny Zakładu, który zawiera strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm.), na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i koszty, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy, opracowanego zgodnie z uchwałą budżetową Gminy oraz zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. 1. Zasadniczym źródłem finansowania działalności zakładu są dochody z działalności podstawowej świadczonej przez zakład, a w szczególności:

1)opłaty za dostarczoną wodę,

2)opłaty za odebrane ścieki,

3)opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

2. Żródłem finansowania są także dodatkowe dochody uzyskiwane przez zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.

3. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu gminy:

1)dotacje przedmiotowe,

2)dotacje celowe, zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych.

§ 12. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.

§ 13. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 14. 1. Zakład wpłaca do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych należy dokonać zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Zaliczkowa wpłata do budżetu stanowi planowaną wpłatę do budżetu. Zakład planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

5. Faktyczny stan środków środków obrotowych zakładu na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu. Przy czym dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być wykorzystane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.

§ 15. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zmniejszenia wpłat do budżetu gminy ani też zwiększenia dotacji z budżetu gminy.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Wójt Gminy Raczki w granicach określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu oraz Kierownika zakładu.

§ 17. W sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa związane z przedmiotem działalności zakładu.

§ 18. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama