Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 14 i art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/43/03 Rady Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/186/10
Rady Gminy Raczki
z dnia 28 września 2010 r.

STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W RACZKACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach, zwany dalej "zakładem" jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

2. Zakład działa na podstawie:

1)Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,

2)Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

3)Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.),

4)Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),

5)przepisów zawartych w niniejszym Statucie.

§ 2. 1. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

2. Siedzibą zakładu jest miejscowość Raczki.

3. Terenem działania zakładu jest Gmina Raczki.

§ 3. 1. Menie zakładu jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Raczki przekazanym zakładowi w trwały zarząd.

2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia będącego w jego trwałym zarządzie z wyjątkiem uprawnień przysługujących właścicielowi.

Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA ZAKŁADU

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach będąc samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Raczki z dziedziny gospodarki komunalnej z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

§ 4. 1. Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

1)w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne,

b) bieżące prace konserwacyjno-remontowe i nadzorowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń,

c) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń odbiorców z zużytej wody;

2)w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej:

a) bieżąca obsługa, naprawy i nadzorowanie urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

b) odbieranie ścieków, prowadzenie ewidencji i pobieranie opłat za odprowadzane ścieki,

c) świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników - szamb;

3)w zakresie zagospodarowania stałych odpadów komunalnych:

a) odbiór nieczystości stałych z posesji gminnych, podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych zleceniodawców zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami,

b) prowadzenie wymaganej dokumentacji i pobieranie opłat za odbiór nieczystości stałych,

c) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

d) rekultywacja i monitoring zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Ludwinowie, Gmina Raczki;

4)eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach;

5)utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach;

6)utrzymywanie prawidłowego stanu parku i terenów zielonych w Raczkach;

7)w pozostałym zakresie:

a) organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych,

b) usługi na rzecz szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy z zakresu działalności zakładu,

c) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Raczki,wynikających z potrzeb Gminy nie wykraczających jednak poza zadania o charakterze publicznym.

2. Zakład może też świadczyć usługi w zakresie:

1)bieżącego utrzymania, w tym zimowego oczyszczania, remontów i modernizacji dróg publicznych, ulic i chodników oraz publicznych placów i parkingów,

2)świadczenie innych powszechnie dostępnych usług o charakterze użyteczności publicznej.

3. Do zadań zakładu ponadto należy sprawowanie nadzoru nad:

1)czystością posesji prywatnych, państwowych, spółdzielczych i innych.

2)inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, w tym opiniowanie, uzgadnianie i wydawanie warunków technicznych wykonywania przyłączy wodno - kanalizacyjnych i odstojników nieczystości płynnych (szamb).

§ 5. 1. Zadania określone w § 4 zakład realizuje poprzez eksploatację gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z urządzeniami do tej sieci przynależnymi, gminnej oczyszczalni ścieków, posiadanego sprzętu oraz nieruchomości.

2. W zakresie swojej działalności zakład wprowadza postęp organizacyjny, techniczny i gospodarczy oraz prowadzi racjonalną gospodarkę ekonomiczną przy ścisłym współdziałaniu z Wójtem Gminy Raczki.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 6. 1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu.

2. Kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Raczki.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Raczki.

4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika zakładu wykonuje Wójt Gminy Raczki.

5. Pod nieobecność Kierownika jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez niego.

§ 7. Do zakresu obowiązków Kierownika zakładu w szczególności należy:

1)zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładu i kierowanie jego działalnością,

2)opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,

3)dysponowanie środkami finansowymi zakładu w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,

4)kontrola zarządcza,

5)reprezentowanie zakładu na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,

6)wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników zakładu,

7)wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów.

§ 8. 1. Kierownik realizuje zadania zakładu przy pomocy podległych pracowników.

2. Kierownik zakładu wykonuje obowiązki kierownika zakładu wobec wszystkich jego pracowników.

§ 9. Kierownik zakładu opracowuje, a Wójt zatwierdza Regulamin Organizacyjny Zakładu, który zawiera strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm.), na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i koszty, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy, opracowanego zgodnie z uchwałą budżetową Gminy oraz zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. 1. Zasadniczym źródłem finansowania działalności zakładu są dochody z działalności podstawowej świadczonej przez zakład, a w szczególności:

1)opłaty za dostarczoną wodę,

2)opłaty za odebrane ścieki,

3)opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych.

2. Żródłem finansowania są także dodatkowe dochody uzyskiwane przez zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.

3. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu gminy:

1)dotacje przedmiotowe,

2)dotacje celowe, zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych.

§ 12. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.

§ 13. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 14. 1. Zakład wpłaca do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych należy dokonać zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Zaliczkowa wpłata do budżetu stanowi planowaną wpłatę do budżetu. Zakład planuje jako wpłatę do budżetu różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych wydatków, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

4. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) zakład wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku.

5. Faktyczny stan środków środków obrotowych zakładu na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym zakładu. Przy czym dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być wykorzystane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.

§ 15. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zmniejszenia wpłat do budżetu gminy ani też zwiększenia dotacji z budżetu gminy.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Wójt Gminy Raczki w granicach określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu oraz Kierownika zakładu.

§ 17. W sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa związane z przedmiotem działalności zakładu.

§ 18. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe