Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 335/10 Burmistrza Lipska z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/272/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2010 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody o kwotę 1.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 20.128 zł oraz zmniejszyć wydatki o 21.858 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 18.839.328 zł; w tym dochody bieżące 14.120.621 zł i dochody majątkowe 4.718.707 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 25.291.327 zł; w tym wydatki bieżące 15.715.037 zł i wydatki majątkowe 9.576.290 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości - 6.451.999 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 335/10
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 662 202,00

- 1 730,00

2 660 472,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

13 020,00

- 1 730,00

11 290,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11 000,00

- 1 730,00

9 270,00

Własne

11 000,00

- 1 730,00

9 270,00

Razem:

18 841 058,00

- 1 730,00

18 839 328,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 335/10
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

3 003 319,00

0,00

3 003 319,00

75011

Urzędy wojewódzkie

196 249,00

- 2 000,00

194 249,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

120 000,00

- 2 000,00

118 000,00

Własne

76 000,00

- 2 000,00

74 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 300,00

- 300,00

4 000,00

Własne

4 300,00

- 300,00

4 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 400,00

300,00

1 700,00

Własne

1 400,00

300,00

1 700,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

120 500,00

0,00

120 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 800,00

300,00

3 100,00

Własne

2 800,00

300,00

3 100,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 100,00

- 300,00

800,00

Własne

1 100,00

- 300,00

800,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 563 933,00

0,00

2 563 933,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 200,00

500,00

4 700,00

Własne

4 200,00

500,00

4 700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

24 000,00

1 000,00

25 000,00

Własne

24 000,00

1 000,00

25 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

13 000,00

- 1 500,00

11 500,00

Własne

13 000,00

- 1 500,00

11 500,00

75056

Spis powszechny i inne

16 033,00

0,00

16 033,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 967,00

3,00

1 970,00

Zlecone

1 967,00

3,00

1 970,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

302,00

- 3,00

299,00

Zlecone

302,00

- 3,00

299,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

31 225,00

2 000,00

33 225,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

- 200,00

0,00

Własne

200,00

- 200,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

25,00

- 25,00

0,00

Własne

25,00

- 25,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

- 3 500,00

6 500,00

Własne

10 000,00

- 3 500,00

6 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

5 725,00

19 725,00

Własne

14 000,00

5 725,00

19 725,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

312 015,00

0,00

312 015,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

239 015,00

0,00

239 015,00

4260

Zakup energii

11 700,00

1 000,00

12 700,00

Własne

11 700,00

1 000,00

12 700,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 900,00

- 1 000,00

900,00

Własne

1 900,00

- 1 000,00

900,00

801

Oświata i wychowanie

7 371 942,00

0,00

7 371 942,00

80101

Szkoły podstawowe

4 336 372,00

600,00

4 336 972,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

162 660,00

- 1 000,00

161 660,00

Własne

162 660,00

- 1 000,00

161 660,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 927 721,00

- 5 185,00

1 922 536,00

Własne

1 927 721,00

- 5 185,00

1 922 536,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

140 971,00

- 920,00

140 051,00

Własne

140 971,00

- 920,00

140 051,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 970,00

900,00

16 870,00

Własne

15 970,00

900,00

16 870,00

4270

Zakup usług remontowych

82 600,00

7 000,00

89 600,00

Własne

82 600,00

7 000,00

89 600,00

4430

Różne opłaty i składki

4 800,00

- 195,00

4 605,00

Własne

4 800,00

- 195,00

4 605,00

80195

Pozostała działalność

79 312,00

- 600,00

78 712,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 700,00

- 600,00

5 100,00

Własne

5 700,00

- 600,00

5 100,00

851

Ochrona zdrowia

212 362,00

0,00

212 362,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

45 350,00

0,00

45 350,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

Własne

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

1 000,00

9 000,00

Własne

8 000,00

1 000,00

9 000,00

852

Pomoc społeczna

3 548 790,00

- 1 730,00

3 547 060,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

13 020,00

- 1 730,00

11 290,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

13 020,00

- 1 730,00

11 290,00

Własne

11 000,00

- 1 730,00

9 270,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

732 050,00

0,00

732 050,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

626 950,00

- 400,00

626 550,00

4270

Zakup usług remontowych

44 473,00

- 400,00

44 073,00

Własne

44 473,00

- 400,00

44 073,00

92195

Pozostała działalność

16 100,00

400,00

16 500,00

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

400,00

3 400,00

Własne

3 000,00

400,00

3 400,00

926

Kultura fizyczna i sport

118 808,00

0,00

118 808,00

92601

Obiekty sportowe

47 408,00

0,00

47 408,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 100,00

- 2 000,00

1 100,00

Własne

3 100,00

- 2 000,00

1 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

13 000,00

2 000,00

15 000,00

Własne

13 000,00

2 000,00

15 000,00

Razem:

25 293 057,00

- 1 730,00

25 291 327,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono zmniejszenie dotacji w wysokości 1.730 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zmniejszenie dotacji. Zgodnie z potrzebami dokonano przesunięć wydatków w Administracji publicznej o 7.828 zł, w tym na realizację zadań związanych ze spisem rolnym o 3 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł, w Oświacie i wychowaniu o 7.900 zł. Na Przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł, w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 400 zł i w Kulturze fizycznej i sporcie o 2.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe