Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/354/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 78, poz. 146 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.434.236 zł w tym: bieżące 33.765.111 zł, majątkowe 6.669.125 zł,

2) plan wydatków budżetu ogółem: 50.748.332 zł w tym: bieżące 29.906.178 zł, majątkowe 20.842.154 zł,

3) planowany deficyt budżetu: 10.314.096 zł.

4) planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- pożyczka 3.516.532 zł

- kredyt 2.753.227 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych 3.276.229 zł

- wolne środki 768.108 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/354/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

zał. nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/354/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik2.xls

zał.nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/354/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

zał.nr 3 objaśnienie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/354/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik4.xls

zał. nr 4 wielol.plan inwest

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe