Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/16/09 Zgromadzenia Związku

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm.), art.121 ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236,art.237,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240). Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwala , co następuje:
§ 1. Dochody Związku w wysokości 242.500zł, z tego bieżące w wysokości 242.500zł, zgodnie z zapisami $ 8 Uchwały.
§ 2. Wydatki Związku w wysokości 477.357zł, z tego: --bieżące w wysokości 76.357 zł, -majątkowe w wysokości 401.000 zł, zgodnie z zapisami $ 9 Uchwały .
§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1.a -zadania inwestycyjne w 2010 roku.)
§ 4. Deficyt Związku w wysokości 234.857zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 234,857 zł.
§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 234.857 zł, (uszczegółowienie w załączniku nr 2)
§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000 zł.
§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań, określonych w $ 6 Uchwały
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 1a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania zwiazku i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 50.000 zł,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 8. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela
Dział Rozdział $ Żródło dochodów Plan na 2010r. w tym dochody bieżące w zł. w tym dochody majątkowe w zł.
1 2 3 4 5 6 7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 242.500 242.500 0
90002 Gospodarka odpadami 242.500 242.500 0
0920 Pozostałe odsetki 2.500 2.500 0
2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialne-go od gmin uczestniczą-cych w Związku z tytułu składek członkowskich 240.000 240.000 0
Ogółem 242.500 242.500 0
§ 9. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela
Dział Rozdział $ Nazwa Plan na 2010 r w tym wydatki bieżące w zł. w tym wydatki majątkowe wzł
1 2 3 4 5 6 7
900 090002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 477 357 76 357 401 000
4010 Wynagrodzenia osobowe 30 000 30 000 0
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 150 5 150 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 800 800 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000 19 000 0
4210 Zakup materiałow i wyposażenia 5 800 5 800 0
4300 Zakup usług pozostałych 9 364 9 364 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0
4430 Różne opłaty i składki 200 200 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 1 000 0
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 800 800 0
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 743 2 743 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 401 000 0 401 000
OGÓŁEM 477 357 76 357 401 000
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Związku

Anatol Ochryciuk
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/16/09
Zgromadzenia Związku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Rok budzetowy 2010 (6+7+8+9) z tego źródła finansowania 2011 r 2012 r
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900 90 002 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dubiażynie Gmina Bielsk Podlaski 125 300 000 401 000 401 000 0 0 0 1 000 000 100 000 000
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dubiażynie Gmina Bielsk Podlaski 2010-2013 125 300 000 401 000 401 000 0 0 0 1 000 000 100 000 000 Związek Gmin
Ogółem: 125 300 000 401 000 401 000 0 0 0 1 000 000 100 000 000
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik nr 1a
do uchwały Nr VIII/16/09
Zgromadzenia Związku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Rok budżetowy 2010(6+7+8+9) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
900 90 002 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dubiażynie Gmina Bielsk Podlaski 125 300 000 401 000 401 000 0 0 0 Związek Gmin
Ogółem: 125 300 000 401 000 401 000 0 0 0 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik do uchwały Nr VIII/16/09
Zgromadzenia Związku
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody planu finansowego w 2010 rok
Przychody i rozchody planu finansowego w 2010 rok
w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota
2010 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 234 857
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 234 857
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła (wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem: 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe