Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/F/2010 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 września 2010r. pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Suwałki - Wiesława Stelmacha, przy kontrasygnacie Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach - Sławomira Sieczkowskiego, zwanym w dalszej części porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Filipów reprezentowaną przez Wójta Gminy Filipów - Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Katarzyny Rusanowskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), Przekazujący powierza Przejmującemu, w okresie od 1 września 2010r. do 31 grudnia 2010r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania uczniów z terenu Gminy Filipów w publicznych szkołach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły, tj.:

1) Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5);

2) Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczających do szkół, o których mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:

1) dotacja za okres 4 miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2010 r., w wysokości:

a) 666,29 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 29/100) miesięcznie na jednego ucznia w szkole, o której mowa w § 2 pkt 1,

b) 666,29 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 29/100) miesięcznie na jednego ucznia w szkole, o której mowa w § 2 pkt 2,

tj. ogółem za dwóch uczniów w ww. okresie zamknie się kwotą w wysokości 5330,32 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 32/100);

2) dotacja wraz z wykazem uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół wymienionych w § 2, w rozbiciu na miesiące wskazane w pkt 1, zostanie przekazana Przejmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2010r.

2. Koszty związane z realizacją przedmiotowych zadań przez szkołę o której mowa:

1) w § 2 pkt 1 są kosztami umownymi;

2) w § 2 pkt 2 są kosztami wynikającymi z kalkulacji stanowiącej załącznik do niniejszego porozumienia.

3. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2010r. w odniesieniu do szkoły, o której mowa:

1) w § 2 pkt 1 - nastąpi przy uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających do tej szkoły w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego;

2) w § 2 pkt 2 - nastąpi przy uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających do tej szkoły w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w tej szkole;

nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2011r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4, natomiast zwrot niewykorzystanej części dotacji na rachunek bankowy Przekazującego - nr rachunku: 22 9367 0007 0020 0000 0156 0001 nastąpi w terminie do 15 stycznia 2011r.

4. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym do szkoły w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał do tej szkoły co najmniej jeden dzień w danym miesiącu kalendarzowym.

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.

§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przejmującego, zostanie przesłana do wiadomości każdej z niżej wymienionych szkół:

1) Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5);

2) Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

Wójt Gminy Filipów


Sylwester Koncewicz

Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Suwałki


Wiesław Stelmach

Załącznik do Porozumienia Nr 1/F/2010
z dnia 30 września 2010 r.
Zalacznik.docx

Załącznik do Porozumienia Nr 1/F/2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe