Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/252/10 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 12 października 2010r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 i z 2010r. Nr 108 poz. 685) Rada Powiatu w Sejnach uchwala:

STATUT POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W SEJNACH

§ 1. Jednostką organizacyjną obsługującą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach, zwanego dalej "Powiatowym Inspektorem" jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach, zwany dalej "Powiatowym Inspektoratem".

§ 2. Powiatowy Inspektorat realizuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz w innych przepisach, na terenie powiatu sejneńskiego.

§ 3. 1. Powiatowy Inspektorat jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o dotację celową na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zatwierdzany przez Zarząd Powiatu w Sejnach.

§ 4. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Sejny.

§ 5. Powiatowy Inspektorat działa pod kierownictwem Powiatowego Inspektora.

§ 6. Powiatowy Inspektor może upoważnić pracowników Powiatowego Inspektoratu do podpisywania decyzji w jego imieniu w określonych przez niego sprawach.

§ 7. Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Powiatowego Inspektora, zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 8. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Inspektorowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Łuba

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe