Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/360/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266, Nr 69, poz.626; z 2006r. Nr 86 poz.602, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833; z 2007r. Nr 128, poz.902, Nr 173, poz.1218; z 2010r. Nr 3, poz.13) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Juchnowiec Kościelny, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Marcinowicz

Załącznik do Uchwały Nr L/360/10
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe