Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/372/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Juchnowiec Kościelny i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art.59 ust.2 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do umarzania wierzytelności Gminy Juchnowiec Kościelny oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności:

1) jednostek budżetowych, w zakresie dochodów budżetu gminy w przypadku, gdy jednostka dysponuje rachunkiem dochodów lub dochodów własnych, również tych dochodów;

2) instytucji kultury.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

- należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych;

§ 3. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego;

2) nie można ustalić dłużnika;

3) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6.000 zł;

4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji lub przemawia za tym interes publiczny;

5) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;

6) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu;

7) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by wyegzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

8) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ulega likwidacji;

9) dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej.

2. Umarzanie wierzytelności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 9, może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8, również z urzędu.

§ 4. Organ właściwy do umarzania jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi, organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 2 lata.

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, o której mowa w § 9 do upływu terminu zapłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami, o których mowa w § 5 ust. 4.

§ 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 7. 1. Na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1, 4 i 9, właściwy organ może umorzyć należności w całości albo części lub zastosować ulgi przewidziane w § 5, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. EU L Nr 379 z 28.12.2006 r.).

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej przekazuje wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis.

3. Przedsiębiorcy, ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy, przedkładają oświadczenia, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 8. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:

1) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 500 zł,

2) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny po zaciągnięciu opinii Komisji Rolnictwa i Finansów, jeżeli kwota należności wynosi od 500 zł do 10.000 zł,

3) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza 10.000 zł.

§ 9. Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie zawarcia porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 10. 1. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze danego roku i w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za dany rok budżetowy, na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny.

2. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 wykazuje się narastająco od początku roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXX/299/06 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Juchnowiec Kościelny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Marcinowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe