Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/164/10 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 194.152 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 176.152 zł

a) 010, rozdział 01095 § 2010 176.152 zł

2) Zadania własne : 18.000 zł

a) 801, rozdział 80101 § 0750 3.000 zł

b) 801, rozdział 80110 § 0830 15.000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 500 zł

a) 852, rozdział 85213 § 2010 500 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 437.950 zł z tego:

1) Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst 12.000 zł

a) 801, rozdział 80104 § 2310 12.000 zł

2) Zadania zlecone : 176.152 zł

a) 010, rozdział 01095 § 4210 300 zł

b) 010, rozdział 01095 § 4300 2.154 zł

c) 010, rozdział 01095 § 4430 172.698 zł

d) 010, rozdział 01095 § 4370 200 zł

e) 010, rozdział 01095 § 4740 800 zł

3) Zadania własne : 249.798 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4270 15.000 zł

b) 630, rozdział 63003 § 6059 843 zł

c) 750, rozdział 75023 § 6060 13.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4210 24.000 zł

e) 801, rozdział 80101 § 4260 13.000 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4750 1.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4300 500 zł

h) 801, rozdział 80103 § 3020 400 zł

i) 801, rozdział 80103 § 4010 1.000 zł

j) 801, rozdział 80103 § 4110 200 zł

k) 801, rozdział 80103 § 4120 100 zł

l) 801, rozdział 80148 § 4120 100 zł

m) 801, rozdział 80110 § 4210 8.000 zł

n) 801, rozdział 80110 § 4260 15.000 zł

o) 801, rozdział 80110 § 4300 3.000 zł

p) 801, rozdział 80110 § 6060 12.000 zł

q) 801, rozdział 80113 § 4010 1.000 zł

r) 801, rozdział 80114 § 4010 2.700 zł

s) 801, rozdział 80114 § 4300 2.000 zł

t) 854, rozdział 85415 § 3240 12.771 zł

u) 851, rozdział 85153 § 4240 2.000 zł

v) 851, rozdział 85154 § 4240 2.700 zł

w) 900, rozdział 90001 § 6050 84.935 zł

y) 900, rozdział 90001 § 6059 29.549 zł

z) 921, rozdział 92109 § 4300 4.000 zł

ź) 926, rozdział 92695 § 4210 1.000 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 244.298 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 500 zł

a) 852, rozdział 85213 § 4130 500 zł

2) Zadania własne: 243.798 zł

a) 801, rozdział 80101 § 4010 22.071 zł

b) 801, rozdział 80101 § 4110 12.300 zł

c) 801, rozdział 80101 § 4120 3.800 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4270 5.000 zł

e) 801, rozdział 80110 § 4010 30.000 zł

f) 801, rozdział 80110 § 4110 3.000 zł

g) 801, rozdział 80148 § 4010 1.700 zł

h) 801, rozdział 80148 § 4110 900 zł

i) 851, rozdział 85153 § 4110 200 zł

j) 851, rozdział 85153 § 4170 1.800 zł

k) 851, rozdział 85154 § 4110 700 zł

l) 851, rozdział 85154 § 4170 2.000 zł

m) 921, rozdział 92109 § 6059 159.327 zł

n) 926, rozdział 92695 § 4430 1.000 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2010 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2010 rok oraz dotacje podmiotowe w 2010 roku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet Gminy po dokonanych zmianach nie uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 16.754.580 zł.

2) Plan wydatków ogółem 18.393.815 zł z tego :

a) zlecone 2.150.395 zł

b) własne 16.081.318 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień z jst - 162.102 zł

§ 11. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

§ 12. Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.553.691 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 826.385 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 1.483.724 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 5 listopada 2010 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów Gminy i wydatków uległ zmianie i zwiększył się o kwotę 193.652 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr FB.II.AK.3011-297/2010 z dnia 26 października 2010 r) ,zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 01095 o kwotę 176.152 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2010r.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr FB.II.BŁ.3011-328/2010 z dnia 29 października 2010 r) , zmniejszona została dotacja celowa w rozdziale 85213 o kwotę 500 zł,

- na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zwiększono dochody własne w dziale 801 o kwotę 18.000 zł.

Nastąpiły zmiany w działach planu wydatków i dotyczyły przede wszystkim :

- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą : "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyromiejki" o kwotę 84.935 zł - zadanie jest w całości realizowane ze środków własnych gminy,

- zwiększenie wydatków na prace drogowe w kwocie 10.000 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 13.000 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy,

- w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania oraz zwiększeniem liczby dzieci z Gminy Siemiatycze uczęszczających do przedszkoli miejskich zwiększono o 12.000 zł dotacje celową dla Miasta Siemiatycze,

- zwiększono o kwotę 843 zł wydatki związane z pracami projektowymi na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Bug-rajem dla turysty",

- zwiększono wydatki własne o kwotę 29.549 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie",

- zmniejszono o kwotę 159.327 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach : Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży"-II etap. W bieżącym roku będą poniesione wydatki dotyczące prac projektowych , zaś realizacja zadania nastąpi w 2011roku ( w związku z opóźnieniem prac przy ocenie wniosków przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku).

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach i paragrafach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/164/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/164/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/164/10
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2010 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe