Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1203, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz.146) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r Dz. U. Nr 28 poz.146 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) Zwiększyć dochody o kwotę 65 528 zł

2) Zmniejszyć dochody o kwotę 3 300 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 191 504 zł

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 129 276 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 10 908 156 zł z tego: - bieżące w wysokości 8 757 481 zł - majątkowe w wysokości 2 150 675 zł

2) Plan wydatków ogółem 11 808 156 zł z tego: - bieżące w wysokości 7 990 840 zł - majątkowe w wysokości 3 817 316 zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000 zł, 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 100 000 zł.

§ 4. Brak treści

1. Ustala się dochody w kwocie 40 288 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 043 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1a-zadania inwestycyjne w 2010 roku).

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego przychody 2 532 440 zł, koszty 2 529 247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/211/10
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

UCHWAŁA NR XXXVIII 211 10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe