reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Łapach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240.,Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr.123 poz.835, z 2010r. Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje :

§ 1. Zatwierdza się statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc § 6 uchwały Nr XVI/81/91 Rady Miasta i Gminy w Łapach z dnia 28 czerwca 1991r. w sprawie powołania zakładu budżetowego

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/251/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 grudnia 2010 r.

STATUT Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Łapach

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach zwany dalej "Zakładem" działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami /,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną /Dz.U.Nr.116,poz.783/.

- niniejszego statutu.

§ 2. 1. Zakład ma swoją siedzibę w Łapach

2. Zakład działa na terenie gminy Łapy

3. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym

§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładu sprawuje w imieniu Rady Miejskiej Burmistrz Łap.

Dział II.
Zadania zakładu

§ 4. 1. Zakład wykonuje zadania własne Gminy Łapy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

1)gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi

2)dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego

3)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

4)zieleni gminnej i zadrzewień

5)targowisk i hal targowych

6)cmentarzy

2. Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej określone w pkt.1, powierzone Gminie Łapy w drodze porozumienia międzygminnego, zawartego w trybie art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Dział III.
Organizacja zakładu

§ 5. 1. Zakładem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego działalność. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Łap.

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Zakładu wykonuje Burmistrz Łap.

3. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Łap.

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Zakładu.

5. Dyrektor w drodze zarządzenia nadaje Regulamin Organizacyjny Zakładu.

§ 6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

2. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.

3. Opracowanie planu finansowego Zakładu.

4. Racjonalne gospodarowanie funduszami i majątkiem, zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań.

6. Przedstawianie coroczne Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności Zakładu.

7. Ustalenie systemu kontroli wewnętrznej.

§ 7. Organizację Zakładu określa Regulamin.

Dział IV.
Gospodarka finansowa Zakładu

§ 8. 1.Zakład prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych w przepisach prawa właściwych dla samorządowych zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy.

4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

Dział V.
Nadzór nad Zakładem

§ 9. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Łap

Dział VI.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łapach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama