reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Augustów

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków lokalnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a , art. 9b, art. 9 c i art. 9 d ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 842) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Augustów i ustala jego skład osobowy, na czas nieokreślony.

§ 2. 1. Członek Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego może być odwołany przez Wójta Gminy Augustów:

- na jego wniosek;

- na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

- w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- w przypadku niewywiązywania się z przyjetych obowiazków.

2. Członkostwo również wygasa z przyczyn naturalnych.

§ 3. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków, zwykłą większością głosów, obecnych na posiedzeniu zespołu.

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależnosci od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

5. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, stanowiącym integralną część gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działajacych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w szczególnosci przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotknietym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

7. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystapienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w krtórych dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrozonych wystapieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanychwobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych dzialań.

§ 4. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbednym do realizacji zadań, mogą przetwarzac dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujacych przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nalogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w popstępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane dotyczą.

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufnosci wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciaga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

3. Przed przystapieniem do wykonywania czynnosci, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, członkowie zespołu interdyscypl;inarnego oraz grup roboczych skladaja Wójtowi Gminy Augustów oświadczenie o nastepującej treści:

"Oświadczam, że zachowam poufnośc informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialnosci karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym."

4. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotknietej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotknietej przemocą w rodzinie.

5. Procedura "Niebieskiej Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych ops, gminnych komisji rpa, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

6. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w pkt. 5 realizują procedurę "Niebieskiej Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjetych dzialaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

7. Wszczęcie procedury "Niebieskiej "Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powziecia, w toku prowadzonych czynnosci sluzbowych lub zawodowych, uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama