Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 25.920.376 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.307.880zł,

- majątkowe w wysokości 10.612.496zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 30.179.345 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.373.045zł,

- majątkowe w wysokości 14.806.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 120.000 zł,

2) celową w wysokości - 40.100 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.936.213 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.258.969 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie -3.232.656 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie -1.026.313 zł ( transza na 2011 r.).

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.076.769 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 817.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.258.969 zł;

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 67.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.800zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.100 zł na realizacje zadań związanych z selektywną zbiórką surowców wtórnych.

4. Ustala się dochody w kwocie 17.000 zł i wydatki w kwocie 17.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 260.762 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Arbasy kwotę - 8.756zł

2. sołectwa Bujaki kwotę - 8.212 zł

3. sołectwa Bryki kwotę - 6.919zł

4. sołectwa Bużyski kwotę - 6.488zł

5. sołectwa Chechłowo kwotę - 7.554zł

6. sołectwa Chrołowice kwotę - 6.216zł

7. sołectwa Chutkowice kwotę - 6.261zł

8. sołectwa Klepacze kwotę - 6.443zł

9. sołectwa Kłyzówka kwotę - 6.034zł

10. sołectwa Koczery kwotę - 5.558zł

11. sołectwa Lisowo kwotę - 8.280zł

12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę - 5.263zł

13. sołectwa Łopusze kwotę - 6.805zł

14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę - 6.057zł

15. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę - 6.964zł

16. sołectwa Minczewo kwotę - 9.187zł

17. sołectwa Narojki kwotę - 9.301zł

18. sołectwa Obniże kwotę - 8.416zł

19. sołectwa Ostrożany kwotę - 11.433zł

20. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę - 8.166zł

21. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę - 7.010zł

22. sołectwa Rotki kwotę - 5.853zł

23. sołectwa Runice kwotę - 6.238zł

24. sołectwa Sady kwotę - 7.713zł

25. sołectwa Siekierki kwotę - 6.692zł

26. sołectwa Sieniewice kwotę - 8.484zł

27. sołectwa Skierwiny kwotę - 5.127zł

28. sołectwa Śledzianów kwotę - 8.484zł

29. sołectwa Smarklice kwotę - 8.575zł

30. sołectwa Smorczewo kwotę - 5.739zł

31. sołectwa Sytki kwotę - 7.781zł

32. sołectwa Tonkiele kwotę - 6.964zł

33. sołectwa Wierzchuca kwotę - 10.140zł

34. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę - 6.783zł

35.sołectwa Zajęczniki kwotę - 10.866zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy , zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody -1.161.000 zł, koszty - 1.161.000 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 305.300 zł; wydatki - 305.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.258.969 zł;

2.

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.docx

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.docx

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.docx

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.docx

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe