reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 17 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zago-spodarowania przestrzennego Białegostoku", uchwalonym uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwałą Nr X/82/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XLIV/502/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 czerwca 2005 r., uchwałą Nr XLV/520/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r., uchwałą Nr XXVIII/317/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2008 r. i uchwałą Nr XXXI/373/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 września 2008 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta), uchwalonego uchwałą Nr XII/109/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 149, poz. 1383), zwaną dalej "zmianą planu".

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik zawierający rozstrzygnięcia w sprawie uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu.

§ 2. 1. Zmiana planu nie powoduje zmian na rysunku planu, stanowiącym załacznik Nr 1 do uchwały Nr XII/109/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2007 r.

2. Zmiana planu nie wpływa na sposób oraz zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XII/109/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2007 r.

§ 3. W uchwale Nr XII/109/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) budynków zamieszkania zbiorowego z wyjątkiem: hoteli, moteli i pensjonatów;";

2) w § 13 ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) budynków zamieszkania zbiorowego z wyjątkiem: hoteli, moteli i pensjonatów;";

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się konieczność oczyszczenia wód opadowych przed odprowadzeniem ich do miejskiej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami określonymi przez właściciela sieci kanalizacyjnej.";

4) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20.1. Obszar objęty planem nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie występują na nim obiekty dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiednie wojewódzkie służby konserwatorskie lub Prezydenta Miasta Białegostoku.";

5) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się, że podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest miejska sieć wodociągowa z wykorzystaniem układu istniejących i projektowanych sieci wodociągowych, z magistrali wodociągowej w ul. Gen. Franciszka Kleeberga, następnie poprzez projektowaną magistralę wodociągową przebiegającą wzdłuż ul. Narodowych Sił Zbrojnych, do połączenia z projektowaną magistralą wodociągową w Al. Jana Pawła II;

2) dopuszcza się:

a) zasilanie z własnych ujęć wody,

b) zasilanie z ujęć innych podmiotów pod warunkiem spełnienia przez potencjalnych dostawców (przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne) wymagań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę określonych w przepisach szczególnych.";

6) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych:

1) ustala się, że podstawowym odbiornikiem ścieków komunalnych jest istniejąca i projektowana miejska sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w planowanych pasach drogowych ul. Gen. Franciszka Kleeberga, Narodowych Sił Zbrojnych, Al. Jana Pawła II, odprowadzane do kolektora sanitarnego w ul. Gen. Franciszka Kleeberga lub Al. Jana Pawła II oraz do istniejących i projektowanych miejskich sieci kanalizacyjnych w sąsiednich ulicach;

2) dopuszcza się:

a) na terenach: 11U, 12MN,U, 13MN,U,E, 14U,E, 15U,E, odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków eksploatowanych do czasu budowy kanalizacji sanitarnej,

b) na terenach: 3MN,U, 4MN,U, 5U i usług lokalizowanych na terenie 1PU odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych eksploatowanych do czasu budowy kanalizacji sanitarnej,

c) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do innych systemów kanalizacji sanitarnej, spełniających warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków określone w przepisach odrębnych.".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr VI/35/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 17 stycznia 2011 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon pomiędzy ulicą Narodowych Sił Zbrojnych a granicą administracyjną miasta)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i w związku z art. 18 w/w ustawy oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) rozstrzyga się, co następuje:

Nie uwzględnia się w całości uwag wniesionych przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku dotyczących:

1) wykonywania dróg rowerowych przy przebudowie i modernizacji ulic i chodników, ze względu na bezpieczeństwo,

2) ochrony istniejących terenów zielonych przed zabudową i dewastacją oraz zaprojektowania i wykonania nowych w postaci np. zieleńców, parków, skwerów, trawników itp., ze względu na ich funkcje przewietrzające, rekreacyjne i wypoczynkowe,

3) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które powinny podlegać procedurze oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym z powiadomieniem mieszkańców, w celu uniknięcia uciązliwości tj.: hałas, utrudnienia komunikacyjne oraz ich lokalizacji na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama