Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146,Nr 40 poz.230 oraz Nr 106 poz.675),uchwala się co następuje :

§ 1. Ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu Nr 10 - Wygoda:

1) obejmującej działki o numerach geodezyjnych 192/82, 192/29 oraz część działek o numerach 193/8, 192/30, 193/82 oznaczonej kolorem żółtym na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Bolesława Szymańskiego .

2) obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 192/126 oznaczonej kolorem pomarańczowym na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Józefa Karola Puchalskiego .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr VII/49/11
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 28 lutego 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe