Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 46/11 Burmistrza Miasta Siemiatycze

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 r., sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Siemiatycze


Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki za 2010 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 46/11
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 18 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

MIENIE KOMUNALNE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe