reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175. poz. 1362, Nr 157, poz. 1241 , Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz.554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 ) oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259, z 2008r. Nr 225, poz.1487 oraz z 2009r. Nr 219, poz.1706) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt.1 ustawy z 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wydatki poniesione na świadczenia wskazane w § 1 podlegają zwrotowi w części lub w całości zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi, wyrażona w %
Powyżej 200 do 250 50
Powyżej 250 do 300 75
Powyżej 300 100
§ 3. 1. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w §1 , ustalając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie z §2 uchwały oraz uwzględniając sytuację osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2, następuje na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu.
§ 4. W przypadkach szczególnych tj. w przypadku niezaradności, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, zdarzenia losowego oraz jeżeli żądanie zwrotu wydatków na zakup posiłku stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyło skutki udzielonej pomocy, organ właściwy na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków określonych w §2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Wojciech Fiłonowicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama