| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Szumowo

Na podstawie art. 27 ust. 2 w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014/ oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Szumowo mając na celu rozwój wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, ustala warunki i tryb udzielania przez gminę Szumowo wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy Szumowo, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu, które gmina Szumowo zamierza osiągnąć jest:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych;

2) osiąganie wysokich wyników sportowych przez kluby sportowe;

3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;

4) umożliwienie dostępu do różnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców miasta;

5) promocja sportu, zdrowia i aktywnego stylu życia.

§ 3. Ustala się następujące warunki ubiegania się klubów sportowych o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu sportu:

1) zrzeszanie zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu i posiadających licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

2) uprawianie sportu w ramach współzawodnictwa organizowanego przez polskie związki sportowe;

3) organizowanie imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym, regionalnym;

4) organizowanie imprezy sportowej o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia się do popularyzacji danej dyscypliny sportu;

5) zapewnienie udziału środków własnych na realizację danego projektu sportowego w wysokości co najmniej 20 % jego kosztów.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego określonego w niniejszej uchwale i może być przeznaczona na cele określone w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

2. Dotacja będzie przyznawana w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Gminy Szumowo.

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na realizację celu publicznego, o którym mowa w § 2 jest corocznie określana w budżecie gminy Szumowo na dany rok budżetowy.

2. Przed ogłoszeniem konkursu na realizację zadań określonych w ust. 1 Wójt Gminy Szumowo w drodze zarządzenia określa rodzaj lub rodzaje zadań, na które ogłaszany jest konkurs.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie prawidłowo wypełnionego druku, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »