reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
i art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290; Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707; Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679, Nr 230, poz. 1507) Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
ZASADY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i kryteria zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, jak też wydzierżawianie i wynajem nieruchomości.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Bielski;

2) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim;

3) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim;

4) SP ZOZ - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;

5) majątku trwałym - należy przez to rozumieć pozostające w dyspozycji SP ZOZ: maszyny, w tym w szczególności sprzęt i aparaturę medyczną, środki transportu oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do użytku przedmioty przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Rozdział 2.
ZBYWANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

§ 2. Dyrektor SP ZOZ przeznacza majątek trwały do zbycia po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 3. 1. Majątek trwały jest zbywany przez SP ZOZ w drodze przetargu, z zastrzeżeniem § 7.

2. Zbycie majątku trwałego o wartości powyżej 5.000,00 złotych netto wymaga zgody Zarządu Powiatu.

§ 4. Przy sprzedaży majątku trwałego w drodze przetargu ustala się, że:

1) cena wywoławcza w pierwszym przetargu jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę lub wartości księgowej;

2) majątek trwały nie zbyty w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 80% wartości;

3) w przypadku gdy majątek trwały nie zostanie zbyty w drugim przetargu Dyrektor SP ZOZ może podjąć decyzję o kolejnych przetargach, a cena wywoławcza nie może być niższa niż 50% tej wartości;

4) jeżeli przeprowadzone co najmniej dwa przetargi nie przyniosły rezultatów Dyrektor SP ZOZ może zbyć majątek trwały w drodze bezprzetargowej za cenę uzgodnioną z nabywcą.

§ 5. Przetargi przeprowadza komisja przetargowa powoływana przez Dyrektora SP ZOZ w składzie 3 osobowym.

§ 6. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej 14 dni przed terminem przetargu.

§ 7. W trybie bezprzetargowym może być zbyty majątek trwały o wartości księgowej nie przekraczającej 3.500,00 złotych netto.

§ 8. 1. Dyrektor SP ZOZ w Bielsku Podlaskim przedkłada Zarządowi Powiatu w okresach 6-miesięcznych sprawozdanie ze zbywania majątku trwałego.

2. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 3.
WYDZIERŻAWIANIE I WYNAJEM MAJĄTKU TRWAŁEGO I NIERUCHOMOŚCI

§ 9. Dyrektor SP ZOZ przeznacza majątek trwały i nieruchomości do wydzierżawienia lub wynajęcia po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 10. Majątek trwały i nieruchomości SP ZOZ mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na okres powyżej 3 lat w trybie przetargu po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

§ 11. 1. Przy wydzierżawianiu i wynajmie majątku trwałego i nieruchomości w drodze przetargu ustala się, że:

1) cena wywoławcza w pierwszym przetargu jest równa miesięcznej stawce czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu, w kwocie netto;

2) majątek trwały i nieruchomości nie wydzierżawione lub nie wynajęte w wyniku pierwszego przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 80% wartości czynszu;

3) w przypadku gdy majątek trwały i nieruchomości nie zostaną wydzierżawione lub wynajęte w drugim przetargu Dyrektor SP ZOZ może podjąć decyzję o kolejnych przetargach, a cena wywoławcza nie może być niższa niż 50% wartości czynszu;

4) jeżeli przeprowadzone co najmniej dwa przetargi nie przyniosły rezultatów Dyrektor SP ZOZ może wydzierżawić lub wynająć majątek trwały i nieruchomości w drodze bezprzetargowej za cenę uzgodnioną z najemcą.

§ 12. 1. W trybie bezprzetargowym może być wydzierżawiony i wynajęty majątek trwały o wartości księgowej nie przekraczającej 3.500,00 złotych netto.

2. Tryb bezprzetargowy może być stosowany również do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres poniżej 3 lat.

3. W przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość lub majątek trwały wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

4. Dyrektor SP ZOZ przedkłada Zarządowi Powiatu w okresach 6-miesięcznych sprawozdania z wydzierżawienia lub wynajmu majątku w trybie bezprzetargowym.

5. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu sprawozdania, o których mowa w ust. 4.

§ 13. 1. Przepisów rozdziału 3 nie stosuje się do majątku trwałego i nieruchomości wydzierżawianych lub wynajmowanych z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne realizowane w imieniu i na rzecz SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, lekarzom i pozostałemu personelowi medycznemu, zatrudnionym na podstawie umów cywilno - prawnych.

2. Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego i nieruchomości podmiotom, o których mowa w ust. 1, określa dyrektor SP ZOZ w trybie zarządzenia wewnętrznego.

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Traci moc uchwała Nr XVII/93/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama